RAADSADRESSEN. RAADSADRES SDROW II (url= www.globalmind.info/ra2sdrow.html )      Pagina 1 van 2

afzender: J. P. KROL,   www.globalmind.info

AAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD-WEST , KWAKERSTRAAT 3, AMSTERDAM OUD-WEST .

BINDENDE SAMENVATTING :
Hoorzittingen onbruikbaar : 1. Geen RVO. 2. Niet (altijd) bekend : wie zijn insprekers? 2.Vanuit welk belang?
3. Betrokkenheid/aansturing? Direct aanwonend? Omwonend (= hele planeet) ? 4. Tweede termijn insprekers? 5.Goedkeuring notulen hoorzittingen?

(Voor verklaring term "BINDENDE SAMENVATTING" gaarne activeren : www.globalmind.info/BS.html#1495ev )

AMSTERDAM, 16 oktober 2003.

ZEER GEACHTE LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD - WEST !

Hierdoor wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.

Naar aanleiding van de voorgestelde aanpassingen in artikel 21, RVO-vergaderingen SDROW en verordening op de Raads Commissies, heeft ondergetekende bij inspraak zijn bezorgdheid gemeld :
( inspraak www.globalmind.info/inspraak_230903.html ). Strekking hiervan : dit soort ingrepen zijn voorbeelden van het druppelsgewijs ondermijnen van de democratie. Het direct contact tussen burger en overheid wordt teruggedrongen van een niveau van enige betekenis naar een veel lager niveau van vrijwel geen betekenis (hoorzittingen). Een mogelijke compensatie eventueel: wederzijds bindende samenvatting en inzend sluitings datum voor het raadsadres. Ondergetekende heeft toegezegd dit bij raadsadres nader te zullen toelichten op basis van zijn commentaar op hoorzittingen aan de hand van eerdere inspraken.

Naar aanleiding van het bovenstaande meld ik: de betreffende passages in bedoelde inspraken zijn op internet (als onderdeel van al mijn inspraken onder : www.globalmind.info/BS.html ) direct te vinden onder de volgende URL’s :

www.globalmind.info/BS.HTML#163ev                    www.globalmind.info/BS.HTML#266ev

www.globalmind.info/BS.HTML#856ev                    www.globalmind.info/BS.HTML#866ev

www.globalmind.info/BS.HTML#953ev                  www.globalmind.info/BS.HTML#1231ev

www.globalmind.info/BS.HTML#1380ev                www.globalmind.info/BS.HTML#1495ev

Deze passages zullen tevens als bijlage worden gevoegd bij dit raadsadres. Zij zijn dan dus uit de inspraken gelicht.

Voor zover in het bovenstaande en het navolgende internet locaties (zogenaamde URL ‘s) worden

genoemd, worden deze geacht te zijn geactiveerd en waar nodig als ingelast te worden beschouwd.

Harde kopieŽn van de na zodanige activering verschijnende teksten etc. zijn op uw verzoek op afroep beschikbaar.

 

Hoogachtend,

Jan Peter Krol

 

BIJLAGE 1  RAADSADRES J. P. KROL AAN SDROW d.d. 16 OKTOBER 2003                                                      PAGINA 2 VAN 2

Harde kopieŽn van inspraak passages

163ev                                                                                                                         WIJ ZIJN VAN MENING ,
164 DAT DE INSPRAAK AVOND , ZOALS HIER GEVOLGD , NIET KAN WORDEN BESCHOUWD , ALS EEN
165 REALISTISCHE VORM , VAN DRAAGVLAK BEPALING . DEZE PROCEDURE, HEEFT NIETS TE MAKEN MET
166 DEMOCRATIE. MET NAME OMDAT GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT IS , IN DE MATE VAN BETROKKENHEID
167 VAN DE AANWEZIGEN. ER IS OOK NIET BEPAALD , WIE ER NU PRECIES AANWEZIG WAREN EN WAAR DEZE
168 MENSEN VANDAAN KWAMEN. DEZE INSPRAAK , KAN OP GEEN ENKELE WIJZE , BIJ DE BESLUITVORMING
169 WORDEN BETROKKEN.
170 HET IS MIJN STELLIGE OVERTUIGING DAT OOK ANDERE GROEPEN, ZOALS BIJVOORBEELD DE BINNEN
171 GASTHUIS GROEP, OP VERGELIJKBARE WIJZE ZULLEN REAGEREN OP DEZE VORM VAN INSPRAAK.

266ev HOE WORDT DE MATE VAN BETROKKENHEID BIJ DE AFWEGINGSVRAGEN VAN GEWICHTEN VOORZIEN?
267 IS ER OOK ONDERSCHEID IN INSPRAAK GEWICHT BIJ DE AFWEGINGSVRAGEN? HOE DAN?

856ev HOORZITTING. WAT DEZE HOORZITTING BETREFT IN DIT VERBAND DAN DIRECT HET VOLGENDE. WIJ HEBBEN
857 BEGREPEN DAT DEZE HOORZITTING HET INSPREEKRECHT VAN BURGERS OVER HET ZELFDE ONDERWERP BIJ DE
858 VOLGENDE CvA VERGADERING HIEROVER, ZOU OPHEFFEN. WIJ HEBBEN DAAROM BIJ UW DIENST
859 (MEVR. JUDITH KRANZ) GEMELD DAT WIJ DAN HET STANDPUNT MOETEN INNEMEN DAT VOOR
860 HOORZITTINGEN HETZELFDE REGLEMENT VAN ORDE GELDT ALS VOOR CVA VERGADERINGEN, DIT OOK
861 GEZIEN ER BLIJKBAAR GEEN APART REGLEMENT VAN ORDE BESTAAT VOOR HOORZITTINGEN. WANNEER U
862 HIEROVER EEN ANDER STANDPUNT HEBT ZULLEN WIJ DIT THANS GAARNE VAN U VERNEMEN ZODAT WIJ
863 HIER DIRECT REKENING MEE KUNNEN HOUDEN EN DE BETEKENIS HIERVAN OP KORTE TERMIJN NADER
864 KUNNEN EVALUEREN.

866ev IN DIT VERBAND MOGEN WIJ OOK DIRECT EEN ALGEMENE OPMERKING PLAATSEN OVER DE VERSLAGEN
867 VAN DE RONDE TAFEL GESPREKKEN. BIJ DEZE GESPREKKEN ZIJN DE INSPREKERS NIET MET NAME
868 GENOEMD. DAAROM LIJKT HET ONS VRIJWEL ONMOGELIJK VAST TE STELLEN WAT ER NU PRECIES IS
869 INGESPROKEN EN DOOR WIE. HET VASTSTELLEN VAN DE VERSLAGEN MEDE DOOR DE BETROKKENEN
870 WORDT IMMERS BIJZONDER MOEILIJK. WAT MIJN EIGEN INSPRAAK BETREFT: IK VIND MIJZELF IN
871 DEZE STUKKEN NAUWELIJKS TERUG... DIT GELDT BIJVOORBEELD VOOR WAT IK HEB GEZEGD OVER
872 OBJECTIVITEIT EN NIPO PROCEDURES EN OVER HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT. DIT INSTITUUT HEEFT
873 WEER EEN ANDERE BETEKENIS GEKREGEN NU DE UVA BIBLIOTHEEK RUIMTE ZOEKT.

953ev DE MEDEDELING WELKE IK MAG DOEN BETREFT EEN ONDERWERP HETGEEN DE COMMISSIE AANGAAT
954 EN WEL HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DEZE VERGADERING EN MET NAME OOK VAN DE
955 HOORZITTING. IK MEEN DAT DIT VOOR VELEN TOCH NOG NIET DUIDELIJK WAS. WIJ GAAN ERVAN UIT DAT
956 HET HIER EEN CvA VERGADERING BETREFT MET BIJBEHORENDE REGLEMENT VAN ORDE EN DAT DIT
957 HETZELFDE IS ALS BIJ DE HOORZITTING. DAT WIL ZEGGEN OOK MET EEN TWEEDE TERMIJN VOOR
958 INSPREKERS. TEVENS GAAN WIJ ER DAN VAN UIT DAT DE VERSLAGEN HIERVAN GOEDGEKEURD ZULLEN
959 ZIJN, OOK DOOR DE INSPREKERS, V””R DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OVER DIT
960 ONDERWERP.

1231ev IN DIT VERBAND MOETEN WIJ VASTHOUDEN AAN HET DOOR MIJ BIJ DE HOORZITTING VAN 9 JANUARI
1232 JONGSTLEDEN GESTELDE WAARNA IK MAG VERWIJZEN .
1233 OOK NU ZIJN BIJVOORBEELD BIJ DE NOTA BEANTWOORDING RONDE TAFELBIJEENKOMSTEN DE INSPREKERS
1234 NIET MET NAME GENOEMD. HIERDOOR WORDT DE BETEKENIS ONVERIFIEERBAAR EN ZOU DE NOTA EEN
1235 SUBJECTIEF, BELEIDSONDERSTEUNEND STUK KUNNEN ZIJN .
1236 VERDER MAG IK HERHALEN DAT UIT DE STUKKEN NOG STEEDS NIET DUIDELIJK IS IN HOEVERRE DE POSITIE
1237 VAN DE AMSTERDAMSE HUURDERS DOOR DE VOORSTELLEN IN FEITE WORDT BEDREIGD EN OVER
1238 BOUWOVERLAST WORDT HELEMAAL NIET GESPROKEN. VANDAAR DAT IK HIER NOG KORT OP IN MAG
1239 GAAN .

1240 BIJ ONZE INSPRAAK VAN 1OKTOBER JONGSTLEDEN IS BLIJKBAAR OOK NIET DUIDELIJK GEWORDEN DAT
1241 GELUIDSOVERLAST ZOALS BOUWGEWELD EEN VAN DE WEINIGE MILIEU VERVUILERS IS WAARVAN
1242 ERNSTIGE SCHADE VOOR DE GEZONDHEID BEWEZEN WORDT GEACHT.

1380ev TEN TWEEDE : DE SUBJECTIEVE WEERGAVE VAN DE GEVOERDE INSPRAKEN EN RONDE TAFEL
1381 GESPREKKEN
1382 ZODAT DEZE OP HOOFDPUNTEN VOORNAMELIJK BELEIDSONDERSTEUNEND WERDEN .

1495ev BIJ HET "OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN" ZOU BIJ "ONDERWERP" EEN WEDERZIJDS "BINDENDE
1496 SAMENVATTING" KUNNEN KOMEN VAN "25 WOORDEN" (DAT IS Ī 2 RAADSVERSLAG REGELS) .
1497 DEZE MOET DE WERKELIJKE STREKKING VAN HET RAADSADRES WEERGEVEN . DE RAADSADRES
1498 SCHRIJVER MOET ZICH MET ZIJN "BINDENDE SAMENVATTING" VAST LEGGEN EN DE VERSLAG MAKER
1499 MOET DEZE OPNEMEN .
1500 HIERMEE WORDT BEREIKT DAT DE RAAD WERKELIJK KENNIS KAN HEBBEN GENOMEN VAN DE
1501 STREKKING VAN HET RAADSADRES ZOALS DOOR DE SCHRIJVER BEDOELD .
1502 DE RAADSLEDEN ZIJN DAN OOK FEITELIJK EN INDIVIDUEEL VERANTWOORDELIJK VOOR HAMEREN .
1503 DE SCHRIJVER KAN DIT CONTROLEREN OMDAT HIJ DE STUKKEN TIJDIG KAN KRIJGEN. ALS ER EEN
1504 WEDERZIJDS BINDENDE SLUITINGSDATUM VOOR INBRENG EN OPNAME BIJ DE VOLGENDE
1505 RAADSVERGADERING IS GENOEMD . ( WG J P KROL )