INSPRAAK BIJ DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VSROG, CENTRALE STAD, IN AANWEZIGHEID VAN DIVERSE ANDERE GENODIGDE RAADSCOMMISSIES, WETHOUDERS EN RAADSLEDEN VAN AMSTERDAM, IN DE RAADSZAAL VAN HET STADHUIS VAN AMSTERDAM, 22 NOVEMBER 2000 (J.P.KROL)

*****************************************************************************************************************************

TERUG NAAR INSPRAKEN

(EMBARGO TOT 22 NOV 2000 24:00 GESPROKEN TEKST GELDT). 

VOORZITTER, WETHOUDERS EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN AMSTERDAM , LEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIE VSROG !

 

MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP EN BOUW AMSTERDAM.

 

MET BETREKKING TOT DE

 

CONCEPT RAADSVOORDRACHT INZAKE DE BOUW VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GEDATEERD 10 01 2001

 

 

MOGEN WIJ DE COMMISSIE V S R O G VOORSTELLEN TE REAGEREN, ALTHANS, MET WOORDEN VAN GELIJKE STREKKING, ALS VOLGT:

DE COMMISSIE NEEMT HET STANDPUNT IN DAT DE INPASBAARHEID VAN HET VOORGESTELDE PROJECT

DOOR HET COLLEGE ONVOLDOENDE IS ONDERZOCHT.

MET NAME BETREFT DIT CONCRETE GEGEVENS BETREFFENDE DE INPASBAARHEID VAN :

DE BETROKKEN BEWONERS, ALSOOK VAN HET LEVEN EN WELZIJN VAN DIRECT OMWONENDEN EN BEDRIJVEN

WAARONDER NIET IN DE LAATSTE PLAATS HET MIDDEN EN KLEINBEDRIJF,

TIJDENS DE VOORGESTELDE UITVOERING VAN HET PROJECT.

GEGEVEN HET BOVENSTAANDE WILLEN WIJ OP DE LAATSTE BLADZIJDE VAN DE CONCEPT RAADSVOORDRACHT

ONDER BESLUIT NA PUNT ZEVEN EEN TOEVOEGING ALS VOLGT :

 

PUNT ACHT :

DE ONDER BESLUIT,

 

OP BLADZIJDE NEGEN VAN DE CONCEPT RAADSVOORDRACHT

GENOEMDE PUNTEN EEN TOT EN MET ZEVEN

ZULLEN ONDERWORPEN ZIJN AAN HET GESTELDE ONDER

PUNT ACHT LUIDENDE:

 

TEN EERSTE

MEDEWERKING AAN DE VASTSTELLING VAN HET ONDERHAVIGE SPVE EN HET GEBIEDSBESTEMMINGSPLAN

ZAL DOOR DE COMMISSIE SLECHTS WORDEN GEGEVEN NADAT MET DE BEWONERS VAN DE EVENTUEEL TE SLOPEN PANDEN IEDER AFZONDERLIJK CONTRACTUEEL OVEREENSTEMMING IS BEREIKT OVER DE

OPLEVERING VAN HUN WONING.

 

TEN TWEEDE

VOLGENS OBJECTIEVE CRITERIA ONDERZOEK ZAL WORDEN GEDAAN NAAR DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN HET TE VERWACHTEN BOUWGEWELD VOOR DE GEZONDHEID VAN DE OMWONENDEN EN DE GEVOLGEN VAN DEZE EXTREME OVERLAST VOOR HET BEDRIJFSLEVEN WAARONDER OOK HET MIDDEN EN KLEINBEDRIJF .

HIERBIJ DIENT OOK MET NAME GELET TE WORDEN OP DE GEVOLGEN VAN FRUSTRATIE EN DAARUIT PER DEFINITIE RESULTERENDE AGRESSIE EN GEWELD ALS GEVOLG VAN TE VERWACHTEN VERKEERS CHAOS DOOR

WEG OPBREKINGEN MAAR OOK VERKEERSOPSTOPPINGEN ALS GEVOLG VAN BOUWVERKEER ZOALS

BULLDOZERS, HIJSKRANEN, BETONMIXERS, VRACHTWAGENS VOL ZAND EN CEMENT VERVOER VAN BOUWKANTOORTJES ET CETERA ET CETERA ALLEMAAL DOOR DE NAUWE STRAATJES VAN DE BINNENSTAD !

 

VOORZITTER, WETHOUDERS EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN AMSTERDAM !

OOK DIT MOET ALLEMAAL WORDEN INGEPAST !

ER ZIJN GENOEG VRAGEN OVER GESTELD BIJ DE INSPRAAK !

MAAKT U DAAR GEEN LACHERTJE VAN !

 

DANK U WEL VOORZITTER

IK HEB GEZEGD.

 

jan peter krol

___________________________________________________________

N.B. HET BOVENSTAANDE WERD IN GESCHRIFTE IN HANDEN GESTELD VAN DE AANGESPROKENEN VOORDAT MET DE INSPRAAK WERD BEGONNEN.

TERUG NAAR INSPRAKEN