BOOKMARKED SPEECHES (BOOKMARKED) SPEECHES IN ENGLISH

Please note : with slower computer systems (or slow internet connection) it may take a moment before the selected bookmarked passage appears
( like red number
1 below ) .


1    SPEECH BIJ DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM. 8 FEBRUARI 2000. J. P. KROL (BURGER VAN OUD WEST).
2
3    GEACHTE V00RZITTER, DAGELIJKS BESTUUR EN RAADSLEDEN !
4
5    VOLGENS VELEN IS HET BIJ DE BURGERS VAN AMSTERDAM NU WEL ALGEMEEN BEKEND DAT ER IN ONZE
6    STAD EEN UIT DE  HAND LOPENDE SLOOP- EN BOUW MANIE AAN HET ONTSTAAN IS.
7    OOK RAAKT STEEDS MEER BEKEND DAT DIT VOOR HEEL VEEL BETROKKENEN EEN HOOP ELLENDE
8    OPLEVERT EN VOOR HEEL  VEEL MINDER BETROKKENEN HEEL VEEL GELD.
9    LANGZAMERHAND WORD DUIDELIJK DAT DIT EEN STUK VAN HET EIGENLIJKE GEZICHT VAN DE EERST
10  VEEL GEROEMDE GLOBALISERING IS EN DAT DIE KWETSBARE GLOBALISERING DOOR DIT SOORT DINGEN
11  WORDT BEDREIGD. VANDAAR DAT DOOR DE WERELD LEIDERS, ZOALS IN DAVOS 2000, NU DE "DERDE WEG"
12  WORDT GEPROBEERD :
13  GLOBALISERING MET EEN MENSELIJK GEZICHT. GLOBALISERING MET DE RECHTEN VAN DE MENS.
14  ZOALS BIJVOORBEELD HET RECHT OP EEN MILIEU WAARIN WIJ KUNNEN LEVEN. DAT IS OOK EEN MILIEU
15  WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT. WIST U DAT ?
16  GLOBALISERING WAAR BIJ BLIJKBAAR VOORAL DE BURGER MOET WORDEN BETROKKEN. DIT ZIJN DE
17  NIEUWE LEUZEN IN DE INTERNATIONALE POLITIEK. VANDAAR DAT IK MIJ TOT U WEND. GEWOON ALS
18  BURGER , GEWOON ALS DOMME BURGER VAN AMSTERDAM.
19  NU DAN ONS KLEINE AMSTERDAM . EN DAAR EEN HEEL KLEIN STUKJE UIT - EEN VAN DE VELE KLEINE
20  STUKJES- EEN VAN DE VELE DOOR BOUWGEWELD GETEISTERDE STUKJES.
21  HET GEBIED OMGRENSD DOOR NASSAU KADE - BEGIN OVERTOOM - BEGIN 1E HELMERSSTRAAT.
22  HIER IS IN 1 9 9 9 VEEL GESLOOPT EN GEBOUWD. VOOR HEEL VEEL BETROKKENEN EEN HOOP ELLENDE.
23  DE GEBOUWEN WAARIN ZIJ MOESTEN WONEN - WAARIN ZIJ MOESTEN WERKEN- STONDEN TE SCHUDDEN
24  ALS BIJ EEN BOMBARDEMENT. DOOR VEEL MINDER BETROKKEN WERD HEEL VEEL GELD VERDIEND. EN
25  NU STAAT ER AL WEER EEN SLOOP- EN BOUW PROJECT VOOR DE DEUR VAN DE MENSEN IN HET ZELFDE
26  GEBIED. DE PLANNEN HIERVOOR ZIJN BLIJKBAAR VOOR INGEWIJDEN AL LANG BEKEND.
27  IK HEB HET OVER DE VOORGENOMEN SLOOP- EN NIEUWBOUW BIJ EERSTE HELMERSSTRAAT VIJF TOT
28  ZEVEN. WAAR NU DE POOLTABLES STAAN. CAF╔ DE KEU MAAR DE MEEST BETROKKENEN, DE MENSEN
29  WAAR STRAKS WEER ALLES STAAT TE DREUNEN DE MENSEN DIE IN DE BOMBARDEMENTEN MOETEN
30  LEVEN EN WERKEN WISTEN NERGENS VAN. WIJ WILLEN NU GRAAG PRECIES WETEN WAT DE BEDOELING IS.
31  WAT ONS WEER TE WACHTEN STAAT. EN HOE VER DE PLANNEN ZIJN. OOK WAT HET PRECIES OPLEVERT
32  WAAR HET GELD VANDAAN KOMT WAAR HET NAAR TOE GAAT EN HOE DE MEEST BETROKKENEN
33  WORDEN GECOMPENSEERD.
34  GRAAG HEEL EENVOUDIG UITGELEGD. ALLEEN DE GROTE GELDSTROMEN DIE DIT PROJECT OPLEVERT.
35  EN WAAR DIE GELDSTROMEN NAAR TOE GAAN.
36  ALS DE BURGER WERKELIJK ZO NODIG ER BIJ MOET HOREN IS DIT TOCH HET EERSTE WAT HIJ MOET
37  WETEN ?
38  ANDERS WORDT HIJ BIJ AL DIE VOORLICHTING BIJ AL DIE INSPRAAK TOCH ALLEEN MAAR
39  BLOOTGESTELD AAN EEN MARKETING OPERETTE ? HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW
40  AMSTERDAM , HET BO....HET BO AMSTERDAM.....WIL GRAAG, VOORAL TIJDIG, BIJ DIT SOORT DINGEN
41  BETROKKEN WORDEN.
42  HET IS OOK VOOR U WANT HET MOET TOCH GOED BLIJVEN GAAN MET DE GLOBALISERING?
43  HET MOET TOCH GOED BLIJVEN GAAN MET AMSTERDAM?
44  DIT WORDT U NU ALLEEN MAAR EVEN GEMELD. ER WORDT NU UITERAARD GEEN ENKELE MONDELINGE
45  REACTIE VAN U VERWACHT. ER KAN DOOR MIJ OOK VERDER NU NIET MONDELING WORDEN GEREAGEERD.
46  LATER KUNNEN WIJ HOPELIJK NOG ZINVOL COMMUNICEREN.
47 DANK U J. P. KROL
48
49
50
51


52  SPEECH TER CORRECTIE VAN NOTULERING VAN DE INSPRAAK VAN 8 FEBRUARI 2000.
53  AAN DE DEELRAAD OUD-WEST. 21 MAART 2000 ( J. P. KROL. VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN
54  BOUW AMSTERDAM).
55
56  GEACHTE VOORZITTER, DAGELIJKS BESTUUR EN RAADSLEDEN!
57  DOOR MIJ IS AANGEMELD DAT IK MIJ VANDAAG TOT U ZOU WILLEN WENDEN MET HET VOLGENDE.
58  MIJN INSPRAAK ZOALS WEERGEGEVEN IN HET RAADSVERSLAG VAN 8 FEBRUARI 2000.
59  ENIG COMMENTAAR OP HET MILIEU BELEIDSPLAN AMSTERDAM 2000-2003.
60  MIJN INSPRAAK VOND IK HEEL GOED WEERGEGEVEN.
61  ER ZIJN MAAR EEN PAAR DINGEN WEGGEVALLEN DIE IK TOCH ER IN WIL HEBBEN.
62  OP REGEL ZEVEN VAN MIJN TEKST
63  NA LEEFOMGEVING MOET KOMEN
64  WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT
65  DAN DE VOLGENDE REGEL
66 GLOBALISERING WAARBIJ BLIJKBAAR VOORAL DE BURGER MOET WORDEN BETROKKEN.
67  OP REGEL VEERTIEN VAN MIJN TEKST
68  NA BUURTBEWONERS MOET KOMEN
69  DE MENSEN WAAR STRAKS WEER ALLES STAAT TE DREUNEN, DE MENSEN DIE IN DE
70  BOMBARDEMENTEN MOETEN LEVEN EN WERKEN
71  OP REGEL ZESTIEN VAN MIJN TEKST
72  IN PLAATS VAN OMWONENDEN MOET KOMEN
73  MEEST BETROKKENEN
74  DE DOOR MIJ GENOEMDE VERANDERINGEN STAAN OP DE GENOEMDE PLAATSEN IN MIJN
75  OORSPRONKELIJKE TEKST
76  VOORZITTER
77  IK VERZOEK U DEZE VERANDERINGEN IN HET DEFINITIEVE VERSLAG TE WILLEN DOEN OPNEMEN.
78  DIT IS MIJN RECHT. DE DOOR MIJ HIER GENOEMDE VERANDERINGEN ZIJN VOOR MIJ VAN BELANG
79  OMDAT DEZE OOK ZULLEN AANSLUITEN OP PUNT TWEE VAN MIJN INSPRAAK VAN VANDAAG
80  EN OP MOGELIJK NOG NADERE COMMUNICATIES VAN MIJ BINNEN HET ZELFDE KADER
81  ENIG COMMENTAAR OP HET MILIEU BELEIDSPLAN 2000 - 2003. HET IS BEKEND DAT DE BETEKENIS VAN
82  DE MEESTE WOORDEN IN DE SPREEKTAAL NAAR BELIEVEN KUNNEN WORDEN AANGEPAST EN
83  GE¤NTERPRETEERD MILIEU IS EEN PRACHTIG VOORBEELD VAN ZO'N  WOORD. IN FEITE ZIJN DE
84  UITEINDELIJKE PRIORITEITEN IN HET MILIEU BELEIDSPLAN ZODANIG GERANGSCHIKT DAT HET VOORAL
85  EEN SLOOP EN BOUW VRIJBRIEF WORDT DAT DE GROOTSTE BEDREIGING VAN HET MILIEU NAMELIJK HET
86  KRANKZINNIGE BOUW LAWAAI NAAR DE ACHTERGROND WORD GEGOOCHELD. EEN PRACHTIGE
87  BALLETSPRONG IN DE POLITIEKE OPERETTE IS OOK DE WIJZE WAAROP OP BLADZIJDE NEGEN ZOWEL
88  ONDER HINDER ALS ONDER GEZONDHEID EN BLOOTSTELLING HINDER EN BLOOTSTELLING AAN
89  BOUWGEWELD HELEMAAL NIET VOORKOMEN. EIGENLIJK ZOU MEN ONTZAG EN BEWONDERING MOETEN
90  HEBBEN VOOR EEN DERGELIJK STAALTJE VAN VOLKSMENNERIJ. JAMMER GENOEG IS DE SITUATIE
91  DAARVOOR VEEL TE ERNSTIG VOORAL NU STEEDS DUIDELIJKER WORDT DAT HET JUIST DE
92  BLOOTSTELLING IS AAN DIT SOORT ZAKEN WAARDOOR BIJ DE BEVOLKING ERNSTIGE DOOR STRESS
93  VEROORZAAKTE MASSA VERSCHIJNSELEN ONTSTAAN ZOALS ERNSTIGE GEZONDHEIDSKLACHTEN MAAR
94  OOK AGRESSIE EN GEWELD. SAMENVATTEND WIL IK STELLEN DAT ONS STANDPUNT IS DAT BINNEN HET
95  KADER VAN DE EVALUATIE VAN HET MILIEU BELEIDSPLAN DE RAAD ZICH DIENT UIT TE SPREKEN VOOR
96  HET TOEKENNEN VAN EEN VEEL HOGERE PRIORITEIT AAN DE BESTRIJDING VAN MET NAME DOOR
97  BOUWGEWELD VEROORZAAKTE OVERLAST TOTDAT BEWEZEN IS DAT DIT VERSCHIJNSEL GEEN ERNSTIG
98  ONTREGELENDE INVLOED HEEFT OP DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN DIRECT OMWONENDEN OP DE
99  VOLKSGEZONDHEID DAN WEL OP HET ONTSTAAN OF DE TOENAME VAN AGRESSIE EN GEWELD.
100  TENSLOTTE MAG IK NOG NADRUKKELIJK UW AANDACHT VRAGEN VOOR HET VOLGENDE ALS ER IETS IS
101  WAAR WIJ DE AFGELOPEN MAANDEN OVERTUIGD VAN ZIJN GERAAKT DAN IS HET DE COMPLEXITEIT
102  VAN HET POLITIEKE BEDRIJF ALS HET AL MOEILIJK IS TWEE MENSEN TOT OVEREENSTEMMING TE
103  KRIJGEN HOE MOET DIT DAN NIET ZIJN BINNEN PARTIJEN LAAT STAAN TUSSEN PARTIJEN ONDERLING
104  WIJ KUNNEN SLECHTS HOPEN DAT ONZE WOORDKEUS NIET ZODANIG IS DAT DEZE DE VOORTREKKERS
105  VAN ONZE SAMENLEVING OOK MAAR ENIGSZINS IN HUN ENTHOUSIASME EN HUN DAADKRACHT ZOUDEN
106  TEMPEREN. DANK U. 

 

 

142  SPEECH BIJ DE CVA MILIEU EN OPENBARE RUIMTE CENTRALE STAD IN VERGADERING OP 28 MAART 2000
143  / BLOK OPENBARE RUIMTE/ RIOOL OVERTOOM / INSPREKER J. P. KROL STADHUIS AMSTERDAM.
144  GEACHTE VOORZITTER, WETHOUDERS EN RAADSLEDEN VAN AMSTERDAM , AMBTENAREN EN
145  ANDERE ONDERSTEUNENDE BETROKKENEN.
146  MIJN NAAM IS JAN PETER KROL , VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM ,
147  AFDELING OVERTOOM EN EERSTE HELMERSSTRAAT. WIJ ZIJN EEN RECHTSPERSOON IN BEGIN VAN
148  OPRICHTING . OM HET U MAKKELIJKER TE MAKEN, VOOR U ZELF TE BEPALEN, HOE U MIJN
149  DESKUNDIGHEID WILT IN SCHATTEN, MAG IK U, HEEL IN HET KORT , WAT ACHTER GROND INFORMATIE
150  GEVEN. IK BEN BEWONER VAN EEN FLAT, AAN HET BEGIN VAN DE EERSTE HELMERSSTRAAT. HIER IS IN 1999 ,
151  DE BENEDEN VERDIEPING VERBOUW D . ER WERDEN BETONNEN VLOEREN WEG GERAMD TERWIJL HET
152  GEBOUW BEWOOND WAS. DAAR WAS EEN BOUWVERGUNNING VOOR AF GEGEVEN. MIN OF MEER
153  GELIJKTIJDIG, IS OP DE NASSAU KADE EN DE OVERTOOM, HET RIOOL VERBOUWD . NU STAAT ER WEER
154  EEN SLOOP EN BOUW PROJECT, VLAK VOOR ONZE DEUR, OP HET PROGRAMMA. OMDAT IK NU WEET,
155  DAT HIER ONMOGELIJK MEE TE LEVEN IS, BEN IK WEL GEDWONGEN TE PROBEREN HIER IETS AAN TE DOEN.
156  IK HEB DUS EEN LANGDURIGE ERVARING MET LEVEN IN EXTREEM BOUWGEWELD . IK BEN SINDS VORIG
157  JAAR GEPENSIONEERD WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER, NEURO-PSYCHOLOOG . IK HEB IN HET
158  VERLEDEN VEEL ONDERZOEK GELEID BIJ MENSEN WELKE IN EXTREME, VAAK LEVENSBEDREIGENDE
159  STRESS SITUATIES, HUN WERK MOESTEN DOEN. IK KAN U VERZEKEREN DAT HET LEVEN IN DE DIRECTE
160  OMGEVING VAN BOUWGEWELD MET ZULK SITUATIES ENIGSZINS VERGELIJKBAAR IS. GEZIEN DE BEPERKTE
161  INSPREEK TIJD MOET IK HET ZEER KORT HOUDEN. IK MAG MIJ, IN ZEER KORTE BEWOORDINGEN, BEPERKEN
162  TOT, DE INSPRAAK AVOND IN DE KATTENLAAN, EN MASSA
163ev  VERSCHIJNSELEN, ZOALS AGRESSIE EN GEWELD . VERDER DE VOLKSGEZONDHEID. WIJ ZIJN VAN MENING ,
164  DAT DE INSPRAAK AVOND , ZOALS HIER GEVOLGD , NIET KAN WORDEN BESCHOUWD , ALS EEN
165  REALISTISCHE VORM , VAN DRAAGVLAK BEPALING . DEZE PROCEDURE, HEEFT NIETS TE MAKEN MET
166  DEMOCRATIE. MET NAME OMDAT GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT IS , IN DE MATE VAN BETROKKENHEID
167  VAN DE AANWEZIGEN. ER IS OOK NIET BEPAALD , WIE ER NU PRECIES AANWEZIG WAREN EN WAAR DEZE
168  MENSEN VANDAAN KWAMEN. DEZE INSPRAAK , KAN OP GEEN ENKELE WIJZE , BIJ DE BESLUITVORMING
169  WORDEN BETROKKEN.
170  HET IS MIJN STELLIGE OVERTUIGING DAT OOK ANDERE GROEPEN, ZOALS BIJVOORBEELD DE BINNEN
171  GASTHUIS GROEP, OP VERGELIJKBARE WIJZE ZULLEN REAGEREN OP DEZE VORM VAN INSPRAAK
172  WANNEER HET HUN BEURT IS. EEN ANDER ERNSTIG PUNT IS HET VOLGENDE. BIJ MIJN ORI╦NTATIES,
173  NAAR VERGELIJKBARE BRONNEN VAN BOUWGEWELD , WAAR DE BURGER BEVOLKING AAN WORDT
174  BLOOTGESTELD, WAS IK VERBIJSTERD, TE MOETEN CONSTATEREN, OP HOE VERSCHRIKKELIJK VEEL
175  PLAATSEN DE STAD HIERDOOR WORDT ONTREGELD. BOVENDIEN BESTAAN ER PLANNEN VOOR NOG
176  VEEL MEER GROTE PROJECTEN, ZOALS BIJ HET BINNEN GASTHUIS, HET IBIS HOTEL, HET JAN
177  SWAMMERDAM INSTITUUT EN ZO VERVOLGENS. DE ONZEKERHEID , WAAR DE BEVOLKING, IN
178  AFWACHTING VAN WAT ER GAAT GEBEUREN, AAN WORDT ONDERWORPEN, IS OP ZICH ZELF EEN GROTE
179  BRON VAN VOORTDURENDE STRESS. U DIENT HIERBIJ VOORAL OOK TE BEDENKEN DAT STRESSOREN
180  CUMULATIEF ZIJN .
181  HIERBIJ IS 1 + 1 DAN NIET 2 , MAAR DRIE OF VIER. WANNEER DAAR DAN NOG 1 BIJ KOMT IS HET INEENS
182  BIJVOORBEELD 8 . WIST U DAT ?
183  HET IS MIJN VASTE OVERTUIGING , DAT HET AMSTERDAMSE SLOOP- EN BOUW BELEID , ZEKER VOOR EEN
184  GROOT DEEL , VERANTWOORDELIJK MOET WORDEN GEACHT , VOOR HET ONTSTAAN VAN ERNSTIGE,
185  ONTREGELENDE MASSA VERSCHIJNSELEN, ZOALS AGRESSIE EN GEWELD, EN OOK EEN BEDREIGING
186  INHOUDEN, VOOR DE VOLKSGEZONDHEID , DOOR STRESS GERELATEERDE ZIEKTEN.
187  NATUURLIJK WEET IK, DAT DAN DOOR BELANGHEBBENDEN WORDT GEROEPEN : MAAR DAT IS NIET
188  BEWEZEN !! MAAR U WEET OOK, DAT VRIJSPRAAK BIJ GEBREK AAN BEWIJS, DE MAKKELIJKSTE VORM
189  VAN BELEIDSONDERSTEUNEND ONDERZOEK IS. WETENSCHAPPELIJK BEWIJS, ZOALS IN DE WETENSCHAP
190  BEDOELD, IS IN PRAKTIJKSITUATIES BIJ DE MENS, NU EENMAAL MOEILIJK TE LEVEREN. MAAR DAAR
191  GAAT HET HIER NIET OM. HET GAAT HIER OM WETENSCHAPPELIJKE OVERTUIGING. BIJ
192  BELEIDSFUNCTIONARISSEN ZOU HET VOORAL OOK MOETEN GAAN OM GEWETEN EN GEZOND VERSTAND !
193  GEGEVEN AL HET BOVENSTAANDE MOET ONS STANDPUNT ZIJN DAT DE WERKZAAMHEDEN AAN DE
194  OVERTOOM GERUIME TIJD DIENEN TE WORDEN UITGESTELD.
195  HET IS VRAGEN OM GROTE MOEILIJKHEDEN VOOR AMSTERDAM WANNEER EEN DERGELIJK PROJECT
196  HAASJE REPJE MOET WORDEN GESTART.
197  IK HEB GEZEGD.

 

198  INSPRAAKAVOND STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNINGEN BINNENGASTHUISTERREIN D.D. 27 APRIL 2000 EN
199  INSPRAAKAVOND ONTWIKKELING BINNENGASTHUISTERREIN 30 MEI 2000 (INSPREKER J. P. KROL / BO
200  AMSTERDAM )
201
202  AANWEZIG: MEVR. S. BENTINCK (PROJECTDIRECTEUR UVA)
203  DHR. A. DAALDER (VOORZITTER)
204  DHR. M. SCHMITT (STEDENBOUWKUNDIGE)
205  DHR. B. UITTERHOEVE (SECTOR BOUWEN, WONEN EN ECONOMIE BINNENSTAD)
206  ONGEVEER 150 BELANGSTELLENDENVERSLAG BIJ:
207  VERSLAGBUREAU AMSTERDAM (VBA)
208
209  SPEECH DRS J. P. KROL :
210
211  MIJN NAAM IS JAN PETER KROL Van het Betrokkenen Overleg Sloop en Bouw Amsterdam.
212
213  IK BEN SPECIALIST OP HET GEBEID VAN LAWAAI OVERLAST DOOR BOUWGEWELD, EEN VAN DE ERGSTE
214  AANTASTINGEN VAN HET MILIEU.
215  ALS JE HET ZELF NIET HEBT MEEGEMAAKT KUN JE ER VOLSTREKT NIET OVER MEE PRATEN.
216
217  NET ZOALS DAT BIJVOORBEELD IS BIJ BOMBARDEMENTEN OF GEVECHTEN AAN HET FRONT.
218
219  VOOR DE DIRECT OMWONENDEN VAN HET BOUWGEWELD WORDT HET WERKEN EN LEVEN ZEER
220  ERNSTIG VERSTOORD.
221  DAT MERK JE PAS ALS HET PROJECT VOOR HET EERST BEGINT MAAR DAN IS HET NIET MEER TE STOPPEN.
222
223  DAN ZIJN DE BOUWVERGUNNINGEN AL AFGEGEVEN.
224
225  WIJ ZIJN VAN MENING, DAT HET VOLSTREKT ONVERANTWOORD IS EEN PROJECT MIDDEN IN DE
226  BINNENSTAD OP GANG TE WILLEN BRENGEN ALS DE OMWONENDE EN DE AANGRENZENDE BEDRIJVEN
227  NIET UITGEBREID OVER LAWAAI OVERLAST BIJ BOUWGEWELD WORDEN GE¤NFORMEERD.
228
229  DIT MOET DIRECT IN HET BEGIN GEBEUREN ANDERS IS HET TE LAAT.
230  WIJ ZIJN VAN MENING DAT HET OPSTARTEN VAN EEN GROOTSCHALIG BOUW PROJECT TE MIDDEN VAN
231  EEN DICHTBEVOLKT GEBIED LOS VAN ALLE ANDERE PROBLEMEN IN FEITE WAANZIN IS.
232
233  ZOIETS DOE JE ALLEEN BIJ WEDER OPBOUW VAN GEBOMBARDEERDE STEDEN.
234
235  DANK U

 

243  SPEECH SLOTDISCUSSIE OVER ONTWIKKELING BINNENGASTHUISTERREIN
244  Betrokkenen Overleg Sloop- en Bouw Amsterdam 15 JUNI 2000
245
246  Aan het forum inzake ontwikkeling Binnengasthuisterrein. 15 juni 2000
247  ZEER GEACHT FORUM!
248  DIT KAN GEEN SLOTDEBAT ZIJN. OOK GEEN AFSLUITENDE DISCUSSIE AVOND. HET VERSLAG VAN DE
249  INSPREEK AVOND (30 MEI JL) IS IMMERS NOG NIET BESCHIKBAAR. WIJ HEBBEN TOT OP VANDAAG
250  TEVERGEEFS GEPROBEERD DIT IN HANDEN TE KRIJGEN.
251  DE DISCUSSIE ZAL WORDEN GESTRUCTUREERD AAN DE HAND VAN EEN AANTAL THEMA'S DIE ZIJN
252  GEFORMULEERD OP BASIS VAN DE REACTIES DIE ER TOT OP HEDEN GEGEVEN ZIJN TIJDENS HET
253  INSPRAAK TRAJECT.
254  WIE HEEFT BEPAALD WELKE THEMA'S ZIJN GEFORMULEERD? VANUIT WELKE RECHTMATIGE
255  HOEDANIGHEID, GEGEVEN DE ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID VAN DE INSPRAAK?
256  HOE WETEN WIJ WAT DE REACTIES PRECIES WAREN ALS ER GEEN VERSLAG IS?
257  WIJ HEBBEN JUIST HET VERSLAG VAN DE INSPRAAK (30 MEI JL.) AFGEWACHT OM TE BEZIEN OF WIJ DAAR
258  NOG VEEL AAN TOE ZOUDEN WILLEN VOEGEN.
259  IN IEDER GEVAL VINDEN WIJ DAT PRECIES UITGELEGD MOET WORDEN OP WELKE MANIER BIJ DE EIND
260  BESLISSING(EN) DE VERSCHILLENDE BELANGEN (C.Q. INSPRAKEN) TEGEN ELKAAR AFGEWOGEN WORDEN.
261  DIT MOET SCHRIFTELIJK GEBEUREN. ZODAT DE JUISTHEID VAN DE PROCEDURE INDIEN GEWENST
262  OBJECTIEF KAN WORDEN GETOETST. ALS ER GEGRONDE KRITIEK OP DE GEVOLGDE PROCEDURE
263  IS MOET DEZE OP EENVOUDIGE WIJZE NADER KUNNEN WORDEN BEZIEN EN AANGEPAST.
264  VAN BELANG ZIJN VOOR ONS ONDER MEER DE VOLGENDE VRAGEN:
265  HOE WORDEN DE MEEST BETROKKENEN GECOMPENSEERD?
266ev  HOE WORDT DE MATE VAN BETROKKENHEID BIJ DE AFWEGINGSVRAGEN VAN GEWICHTEN VOORZIEN?
267  IS ER OOK ONDERSCHEID IN INSPRAAK GEWICHT BIJ DE AFWEGINGSVRAGEN? HOE DAN?
268  HOEVEEL OUDEREN WONEN ER IN DE OMGEVING VAN HET BOUWGEWELD? HOE WORDEN ZEI
269  VERTEGENWOORDIGD? HOE WORDT HUN MENING GEPOLST? HOE IS DIT ALLEMAAL UITGEZOCHT?
270  IS U EIGENLIJK BEKEND WAT DE SPECIFIEKE PROBLEMEN ZIJN VAN OUDEREN ONDER BOUWGEWELD?
271  WAT IS IN DIT VERBAND DE BETEKENIS VAN HET INSPRAAK GEWICHT?
272  OP WELKE WIJZE KAN AAN DE AMSTERDAMSE KIEZERS (WAARVAN MEER DAN 80% HUURDER IS!)
273  DE VERZEKERING
274  WORDEN GEGEVEN DAT HUURDERS ZICH GEEN ZORGEN HOEVEN TE MAKEN OVER HUN ELEMENTAIRE
275   LEVENSOMSTANDIGHEDEN (O.A. HUN WONING) OP GROND VAN BOUWPLANNEN? IN HOEVERRE KAN
276  HIERBIJ VERWEZEN WORDEN NAAR DE BEWONERS VAN HET BINNENGASTHUIS COMPLEX?
277  WIJ VINDEN DAT DE COMPENSATIES VOOR DE MEEST BETROKKENEN (ONDERNEMERS MAAR OOK
278  DIRECT BETROKKEN PARTICULIEREN) MOETEN WORDEN BEPAALD TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE
279  TOTALE OPBRENGST VAN HET PROJECT INCLUSIEF FRINGE BENEFITS ZOALS VRIJKOMENDE SUBSIDIES
280  ET CETERA. WAT IS DE TOTALE OPBRENGST?
281  HET MAG IN EEN DEMOCRATIE NOOIT ZO ZIJN DAT EEN GROOT AANTAL MENSEN MOET LIJDEN ZODAT
282  EEN KLEIN AANTAL MENSEN GROTE WINSTEN KAN MAKEN.
283  DIT IS EEN VRIJ BEPERKTE BIJDRAGE VAN ONS AAN DEZE AVOND. VOOR EEN GEDEGEN REACTIE WILLEN
284  WIJ IMMERS GAARNE EERST HET VERSLAG VAN 30 MEI JL. BESTUDEREN. DEZE REACTIE LAAT OOK
285  ONVERLET HETGEEN WIJ EERDER OVER DIT ONDERWERP INSPRAKEN. TEVENS GELD VOOR ONS AL
286  HETGEEN WERD INGESPROKEN BIJ INSPRAKEN IN RAADSCOMMISSIES VAN DE GEMEENTERAAD VAN
287  AMSTERDAM EN DE STADSDEEL RAAD OUD WEST. DEZE INSPRAKEN ZIJN TE LEZEN OP ONZE HOMEPAGE
288  WELKE IS GEMARKEERD WWW1.TIP.NL/~T153789
289  HOOGACHTEND, BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM
290

291  SPEECH BIJ DE STADSDEELRAAD COMMISSIE VAN ADVIES BOUW & WONEN.
292  BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM, 5 JUNI 2000. Aan de CvA B&W SDR-OW.
293  INSPREKER J. P. KROL
294
295  GEACHTE VOORZITTER, PORTEFEUILLE HOUDERS EN RAADSLEDEN, AMBTENAREN EN ANDERE
296  ONDERSTEUNENDE BETROKKENEN !
297  HOPELIJK HEB IK DE JUISTE PROCEDURE GEVOLGD MET MIJ ALS INSPREKER AAN TE MELDEN ONDER
298  DE CATEGORIE MEDEDELINGEN.
299  WAT IK U MEE MAG DELEN IS HET VOLGENDE.
300  OORSPRONKELIJK ZOU DE BESPREKING VAN HET CONCEPT SPvE INZAKE HELMERSSTRAAT 5-7, SLOOP- EN
301  NIEUWBOUW VAN HET COMPLEX BIJ DE KEU, VANDAAG BIJ UW COMMISSIE HEBBEN PLAALTS
302  GEVONDEN.
303  DIT WERD NAAR MEN MIJ BERICHTTE, UITGESTELD.
304  EEN EN ANDER ZOU SAMENHANGEN MET HET AL OF NIET BEREIKEN VAN EEN OVEREENSTEMMING MET
305  DE EIGENAAR VAN DE KEU OVER VOORTZETTING VAN DE KEU IN DE NIEUWBOUW.
306  HET WAS NIET HELEMAAL DUIDELIJK OF HIER DAN TOCH WEER GEEN BESTEMMINGSPLAN WIJZIGING
307  VOOR NODIG ZOU ZIJN EN WAT HIER DE CONSEQUENTIES VAN ZOUDEN ZIJN VOOR DE INSPRAAK EN HET
308  TIJDPAD.
309  BLIJKBAAR WAS ER EEN FOUT DOOR UW DIENST GEMAAKT.
310  HET IS VOOR ZOVER IK WEET OOK NU NOG NIET BEKEND OF ER EEN OVEREENSTEMMING IS BEREIKT
311  EN DUS UITERAARD OOK NIET OF ER CONSEQUENTIES ZIJN VOOR BESTEMMINGSPLAN, EERDER GENOEMDE
312  INSPRAAK EN TIJDPAD.
313  TOCH WORDT DOOR UW DIENST BLIJKBAAR DE MOGELIJKHEID OPENGEHOUDEN VOOR HET ZOMER
314  RECES HET CONCEPT SPvE VOOR UW COMMISSIE EN DAARNA EVENTUEEL VOOR DE STADSDEELRAAD
315  TE BRENGEN, ZODAT DE AANVRAAG VOOR DE BOUWVERGUNNING EVENTUEEL GEDURENDE DE
316  ZOMERMAANDEN TER VISIE ZOU KUNNEN LIGGEN.
317  NU IS HET ZO, DAT IK REEDS EERDER MOCHT MELDEN DAT ONS GEBLEKEN IS DAT DE BOUWPLANNEN
318  VOOR HET GENOEMDE COMPLEX REEDS VELE JAREN BIJ HET STADSDEEL BEKEND ZIJN. MAAR PAS ZEER
319  RECENTELIJK BIJ DE BETROKKEN OMWONENDEN.
320  EN DAN NU INEENS DEZE HAAST. ONDANKS ALLE VERWARRING. BELANGRIJKE BESLUITEN DIE NOG
321  GENOMEN MOETEN WORDEN. NIEUWE AGENDA'S ...
322  ALLES VLAK VOOR HET ZOMER RECES...
323  ER ZIJN VELE VRAGEN WAAR DE DIRECT BETROKKENEN EERST NOG EEN ANTWOORD OP ZOUDEN
324  WILLEN HEBBEN. EEN OBJECTIEF ANTWOORD. WIJ WILLEN DEZE VRAGEN WELOVERWOGEN AAN U
325  VOORLEGGEN.
326  VERSCHILLENDE VRAGEN ZIJN AL GESTELD MAAR NOG STEEDS NIET BEANTWOORD. SOMMIGE VRAGEN
327  ZIJN NOG NIET GESTELD MAAR MOETEN WEL BEANTWOORD WORDEN. WEET U BIJVOORBEELD AL HOE
328  HET MET DE VRIJKOMENDE ASBEST STAAT? OM MAAR EVEN EEN VERONTRUSTE VRAAG TE NOEMEN...
329  HET ZAL U NIET VERWONDEREN WANNEER IK U MEDEDEEL DAT HET BETROKKENEN OVERLEG
330  UITDRUKKELIJK HET STANDPUNT INNEEMT DAT HET SPvE INZAKE HELMERSSTRAAT 5-7 NIET MEER MET
331   DE VEREISTE ZORGVULDIGHEID VOOR HET ZOMER RECES IN UW COMMISSIE BEHANDELD KAN WORDEN.
332  WIJ DELEN U MEDE DAT WIJ U VERZOEKEN ZICH DIENOVEREENKOMSTIG OP TE WILLEN STELLEN.
333  DANK U WEL
334
335
336
337
338

339  SPEECH BIJ DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM 27-JUNI-2000 KWAKERSTR 3 AMSTERDAM.
340  HET BO AMSTERDAM (INSPREKER J. P. KROL).
341
342  ZEER GEACHTE VOORZITTER, PORTEFEUILLEHOUDERS EN RAADSLEDEN VAN DE STADSDEEL RAAD
343  OUD WEST IN AMSTERDAM, AMBTENAREN EN ANDERE ONDERSTEUNENDE BETROKKENEN....GE╦ERD
344  PUBLIEK... MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW
345  AMSTERDAM... DIT IS EEN RECHTSPERSOON IN BEGIN VAN OPRICHTING. BIJ DE HEER JOHN MULLER VAN
346  UW DIENST... HEB IK GEMELD... DAT IK ZOU SPREKEN... OVER : DE PROCEDURES BIJ VERSCHILLENDE
347  PROJECTEN IN HET ALGEMEEN ... ZOALS : 1) 1E HELMERSSTRAAT 5-7 EN : 2) HERPROFILERING
348  OVERTOOM ... EN DAT ANDERE PUNTEN MISSCHIEN NOG ZOUDEN VOLGEN NA BESTUDERING VAN ... UW
349  RAADSVERSLAG VAN 16 MEI TWEEDUIZEND. VOOR DEZE INSPRAAK IS VAN BELANG DAT IK U EERST HET
350  VOLGENDE MAG MELDEN. IN HET NIET ZO VER VERLEDEN HEB IK , ALS NEUROPSYCHOLOOG, GERUIME
351  TIJD LEIDING GEGEVEN AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ DE MENS, IN EXTREME STRESS SITUATIES.
352  HIEROP HEB IK DIEPER MOGEN INGAAN IN MIJN INSPRAAK OP HET STADHUIS VAN AMSTERDAM
353  OVER DE HERPROFILERING VAN DE OVERTOOM...OP DINSDAG 28 MAART TWEEDUIZEND ...
354  WAARNAAR IK MAG VERWIJZEN. HET IS ONZE BEDOELING ... ZO SPOEDIG MOGELIJK ... EEN
355  WETENSCHAPPELIJKE STICHTING IN HET LEVEN TE ROEPEN ... OM DE MENSELIJKE PROCESSEN
356  BINNEN HET KADER VAN... DE SLOOP- EN NIEUWBOUW ... WETENSCHAPPELIJK TE KUNNEN ONDERZOEKEN .
357  HET ZAL HIERBIJ VOORAL GAAN ... OM PROCESSEN OP HET GEBIED VAN DE DEMOCRATIE
358  EN DE VOLKSGEZONDHEID BIJ DEMOCRATIE ZAL SPECIAAL WORDEN GELET OP DE GEVOLGEN VAN
359  GLOBALISERING VOOR DE DEMOCRATIE ... BIJ DE VOLKSGEZONDHEID ZAL HET VOORAL GAAN ...OM
360  DE EFFECTEN VAN BOUWOVERLAST OP ... AGRESSIE EN GEWELD ...EN ANDERE STRESS
361  GERELATEERDE PROBLEMEN. BINNEN DIT KADER ZAL VOORAL OOK WORDEN GELET OP DE EFFECTEN
362  OP DE MENSELIJKE GEEST VAN DE ... IN EEN DEMOCRATIE OVERIGENS ONVERMIJDELIJKE IK MAG
363  HERHALEN VAN DE IN EEN DEMOCRATIE OVERIGENS ONVERMIJDELIJKE... BESTUURLIJKE LIST EN
364  VERDICHTSEL STRATEGIE╦N EN DE MOGELIJKE EFFECTEN DAAR VAN OP HET ONTSTAAN VAN EEN
365  APATHISCHE BEVOLKING . APATHISCH ALTHANS... OP HET GEBIED VAN ZOWAT ALLES...WAT MET
366  BESTUUR TE MAKEN HEEFT... ZOALS : DEELNEMEN AAN... GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN...
367  VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN...VOOR HET EUROPESE PARLEMENT...EN WAT DAAR
368  AL ZO MEER MEE SAMENHANGT... NATUURLIJK IS HET DE BEDOELING ... OM UITEINDELIJK TE GERAKEN...
369  TOT UITSPRAKEN ... OVER HET EFFECT VAN EEN VOOR BESTUUR APATHISCHE BEVOLKING OP HET
370  VOORTBESTAAN VAN EEN FEITELIJKE DEMOCRATIE ... WIJ ZIJN OVERIGENS ZELF VAN MENING...
371  DAT HET OP DIT PUNT VIJF VOOR TWAALF IS ... EN NIET VIJF OVER TWAALF ... ZOALS VELE NU REEDS MENEN .
372  MAAR DE KLOK TIKT WEL SNEL DOOR ... EN ER IS OOK NOG ZOIETS ALS ONOMKEERBAARHEID ...
373  WIJ ZULLEN ONS VOOR ONZE WETENSCHAPPELIJKE ORI╦NTATIES BINNEN DIT KADER VOORAL OOK
374  RICHTEN OP DE KWANTUM FYSICA... DIT OOK IN VERBAND MET DE TE VERWACHTEN TOENEMENDE
375  BETEKENIS VAN DE KWANTUM FYSICA... BIJ HET ONDERZOEK VAN DE MENSELIJKE HERSENEN...
376  EN DE MENSELIJKE GEEST... EN BINNEN DIT KADER VOOR DE VERKLARING VAN MASSA VERSCHIJNSELEN ...
377  IN HET ENGELS OOK WEL GENOEMD EMERGENT PROPERTIES... EN NAAR WIJ DAAROM VERWACHTEN
378  OOK VOOR DE VERKLARING VAN DEMOCRATISCHE PROCESSEN... IN HET ALGEMEEN .
379 WIJ HEBBEN VOOR ONZE WERKZAAMHEDEN EEN INTERNET WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE .
380  HET IS ONZE BEDOELING HIEROP OOK TE RAPPORTEREN MET BETREKKING TOT...VERSCHILLENDE
381  BOUWPROJECTEN ... VOORALSNOG IN AMSTERDAM . WIJ ZULLEN ONS DAARBIJ LATEN LEIDEN DOOR DE
382  RICHTLIJNEN ZOALS NEERGELEGD IN DE WET OPENBARHEID VAN BESTUUR OP DEZE WEB-SITE WORDT
383  BIJVOORBEELD AL MIN OF MEER UIT GEBREID INGEGAAN OP : HET PROJECT HELMERSSTRAAT 5-7 EN
384  WAT DAAR AAN VOORAF GING ...OP HET KATTENLAANTJE...OP DE HERPROFILERING OVERTOOM...
385  OP DE BINNENGASTHUIS PROBLEMEN...EN ZO VERVOLGENS . OOK ONZE INSPRAKEN STAAN INTEGRAAL
386  OP DEZE WEB-SITE ...WIJ ZULLEN INDIEN ENIGSZINS MOGELIJK OOK INSPREKEN OP DE VERGADERINGEN
387  VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES EN DE EVENTUELE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST
388  ... BINNEN DIT ZELFDE KADER ... EN DAN OOK ONDER VERWIJZING NAAR HET GEEN IK NU ONDER UW
389  AANDACHT HEB MOGEN BRENGEN .
390  IK HEB GEZEGD .
391

392  BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW AMSTERDAM, AAN DE CvA B&W etc. SDR-OW 03 JULI 2000 .
393  (INSPREKER J. P. KROL)
394  DEEL 1 (DEEL 1 KON WEGENS TIJD GEBREK NIET WORDEN INGESPROKEN. ZIE HIERVOOR VERGADERING
395  STADSDEELRAAD 04 JULI 2000)
396  DEEL 2 INSPRAAK OP AGENDAPUNT 'STEDENBOUWKUNDIGPLAN VAN EISEN 1E HELMERSSTRAAT
397  DAMES EN HEREN ... IN VERGADERING VERENIGD ... IN DE RAADZAAL ... VAN HET STADSDEEL KANTOOR ...
398  VAN HET STADSDEEL OUD WEST ... VAN DE STAD AMSTERDAM ... OP MAANDAG 3 JULI TWEEDUIZEND ...
399  VOLGENS DE AGENDA ... OMSTREEKS NEGEN UUR TIEN DES AVONDS. IK HEB U ZONET GESCHRIFTEN
400  MOGEN DOEN TOEKOMEN MET HET DEKBLAD ...
401  NEW ERA
402  THE SPIRIT OF DEMOCRACY UNDER GLOBALIZATION
403  DIT IS OP HET OGENBLIK ... DE HOME PAGE VAN HET ... BETROKKENEN OVERLEG SLOOP- EN BOUW
404  AMSTERDAM ... GAARNE MAG IK HIER ... VLUCHTIG ... MET U DOORHEEN LOPEN ... VOOR EEN KORTE
405  UITLEG. HET BETREFT HIER EEN STUK HETGEEN INTEGRAAL OP HET INTERNET STAAT. NA HET DEKBLAD
406  ... ZIET U EEN BLAD ... WAAROP DE PUINHOPEN STAAN ... WELKE IN ONS BETONNEN FLATGEBOUW ...
407  VLAK TEGEN OVER DE KEU ... HET NIEUWE SLOOP PROJECT ... DOOR EEN BEDRIJF GEMAAKT WERDEN
408  ... TERWIJL HET GEBOUW BEWOOND WAS . U BEGRIJPT NU WEL ... DAT HET GEBOUW STOND TE
409  SCHUDDEN EN TE BEVEN ... ALS BIJ EEN BOMBARDEMENT ... IK HEB DEZE BLADZIJDE ... ALS ... EERSTE
410  HIER GENOMEN ... OMDAT HIER EIGENLIJK ALLES OM DRAAIT... WIJ GAAN ER NAMELIJK VAN UIT ...
411  DAT U ONMOGELIJK KUNT HEBBEN GEWETEN ... WAT HIER GING GEBEUREN ... TOEN U UW MEDEWERKING
412  VERLEENDE ... AAN HET TOT STAND KOMEN VAN DEZE HEL ... MAAR NU WEET U HET WEL
413 IK MAG HIER LATER OP TERUG KOMEN ... OP DE VOLGENDE BLADZIJDE ... ZIET U EEN OVERZICHT ...VAN
414  EEN AANTAL PROJECTEN IN AMSTERDAM ... WAARVAN DE BEWONERS ... VRIJWEL ALLEMAAL OVERHOOP
415  LIGGEN ... MET HUN BESTUURDERS ... OVER HET GEVOLGDE ... OF VOORGENOMEN ... SLOOP- EN BOUW
416  BELEID . DOOR OP EEN ONDERSTREEPTE ZIN TE DRUKKEN ... VERSCHIJNT ER EEN HELE REPORTAGE ...
417  OVER HET BETREFFENDE PROJECT... OF VAN DE INSPRAKEN ... DIE IK BINNEN DIT KADER ... VOOR VELE
418  BESTUURDERS VAN ONZE STAD ... HEB MOGEN HOUDEN . U WEET WEL DAT U NIET OP HET PAPIER
419 MOET DRUKKEN ... ALS U NU VERDER BLADERT ... ZIET U EEN REPORTAGE ... OVER DE SLOOP EN BOUW
420  ACTIVITEITEN ... WELKE IN HET JAAR ... NEGENTIEN NEGEN EN NEGENTIG ... IN EN RONDOM ONS FLAT
421  GEBOUW ... HEBBEN PLAATS GEVONDEN . NU IS HET JAAR TWEEDUIZEND ... EN STRAKS GAAT MEN U
422  VRAGEN ... UW MEDEWERKING TE GEVEN ... AAN VOORTGANG VAN VERGELIJKBARE WERKZAAMHEDEN
423  ... VLAK TEGENOVER ONZE FLAT ... NA DEZE REPORTAGE ... ZIET U DE NEDERLANDSE TEKST ... VAN DE
424  INSPRAAK ... WELKE IK OP 27 JUNI TWEEDUIZEND ... MOCHT HOUDEN VOOR DE STADSDEELRAAD
425  VAN AMSTERDAM WEST ... U BEKEND . HIERIN HEB IK OOK MELDING MOGEN MAKEN ... VAN ONDERZOEK
426  IN DE SFEER VAN DE KWANTUM FYSICA ... ONDER MEER OP HET GEBIED VAN ... MASSA VERSCHIJNSELEN
427  ... OOK WEL GENOEMD EMERGENT PROPERTIES ... ZOALS AGRESSIE EN GEWELD ... ALS U DE BLADZIJDEN
428  NA MIJN INSPRAAK ... VOOR DE STADSDEELRAAD OUD WEST ... BEKIJKT ... ZIET U VOORBEELDEN ... VAN
429  WAT ER OP INTERNET VERSCHIJNT ... ALS U DIT SOORT WOORDEN ... IN EEN INTERNET ZOEKMACHINE IN
430  TIKT . U ZIET DAT ZICH VEEL MENSEN ... MET VERGELIJKBARE ONDERWERPEN BEZIG HOUDEN . ER IS
431  NATUURLIJK WEL VEEL KAF ONDER HET KOREN ... HET IS OVERIGENS LOUTER TOEVAL ... DAT OP DE
432  EERSTE BLADZIJDE ... ALS HOOGSTE SCORED ... MOTIVATION FOR GROUP AGGRESSION . ALS IK HET
433  BETREFFENDE ARTIKEL OPROEP ... VERSCHIJNT ER EEN ARTIKEL ... WAARIN ONDER ANDERE VERMELD
434  WORDT... HOE IN EEN BEPAALD LAND ... LEDEN VAN DE OPPOSITIE ... LEVEND IN EEN MASSA GRAF ...
435  WERDEN BEGRAVEN . ZO WERD DE MORELE EN POLITIEKE EENHEID IN DAT LAND BEREIKT ...
436  NU IS DE DEMOCRATIE IN NEDERLAND ... NATUURLIJK HEEL WAT ANDERS ... TOCH HEB IK MIJ
437  AFGEVRAAGD ... OF HET MOGELIJK IS ... DAT U STRAKS ... ALS U OVER DE HELMERSSTRAAT MOET
438  STEMMEN ... DIT SCHRIFTELIJK ZOU KUNNEN DOEN ... OVEREENKOMSTIG DE STREKKING VAN UW EED...
439  DAT ZOU MIJ TOCH EEN RUSTIGER GEVOEL GEVEN ... U ZAL DUS STRAKS GEVRAAGD WORDEN ...
440  UW MEDEWERKING TE GEVEN ... AAN EEN NIEUW PROJECT ... VLAK TEGEN OVER DE MENSEN ... DIE NET
441  HET GEKKENHUIS ACHTER DE RUG HEBBEN ... HETGEEN U NU OP DE VORIGE BLADZIJDEN ... EN STRAKS OOK
442  OP INTERNET ... KUNT BESTUDEREN . IK HEB HET NU NOG NIET EENS ... OVER DE AANGRENZENDE
443  BETROKKENEN ... OP DE OVERTOOM ... AL HETGEEN IK TOT NU TOE HEB MOGEN MELDEN ... LAAT
444  ONVERLET ... ONS STANDPUNT ... ZOALS NEERGELEGD ... IN MIJN INSPRAAK VOOR UW COMMISSIE ...
445  ... OP 5 JUNI TWEEDUIZEND . IK HEB GEZEGD

 

446  SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP 04 JULI 2000
447  (INSPREKER J. P. KROL / BO AMSTERDAM )
448  DAMES EN HEREN, NA MIJN INSPRAAK BIJ DE CVA VAN GISTEREN ... KREEG IK VAN EEN RAADSLID EEN KRANTEN
449  ARTIKEL ... OVER LAWAAI HINDER . DIT IN VERBAND MET HET KAMER DEBAT ... EN DE PLENAIRE BEHANDELING ... VAN
450 DE SCHIPHOL GELUIDS PROBLEMATIEK ... OP 30 MEI JONGSTLEDEN . IN MIJN JONGE JAREN ... BEN IK VERKEERSVLIEGER
451  GEWEEST . WIST U DAT VLIEGERS NOOIT LAST HEBBEN ... VAN VLIEGTUIG LAWAAI ? WIJ HOREN DE MOTOREN ALLEEN
452  ...ALS ER IETS HAPERT . NU WEET IK WAAROM . DE REGISTRATIE VAN DE GELUIDSPRIKKEL ... VOLTREKT ZICH ...
453  IN DE MENSELIJKE HERSENEN ... MAAR DE BELEVING HIERVAN ... VOLTREKT ZICH IN DE MENSELIJKE GEEST. HET ZIJN NIET
454  DE VERSCHIJNSELEN ... DIE ONS BEWEGEN ... MAAR HET IS DE BELEVING VAN DE VERSCHIJNSELEN ... DIE ONZE
455  WERKELIJKHEID BEPAALT . VANDAAR DAT BOUWGEWELD ... STADSVERNIEUWERS WAARSCHIJNLIJK ALS MUZIEK IN DE
456  OREN KLINKT... IN DIT VERBAND ZOCHT IK OP INTERNET ... ONDER ORI╦NTATIE REFLEX . DIT IS EEN MEETBARE
457  HERSENGOLF IN DIT VERBAND ... HIEROVER VOND IK NIET DIRECT WAT ... MAAR WEL VOND IK METEEN : DEN UYL
458  LEZING 1997 FELIX ROTTENBERG 15 DECEMBER 1997 BOVENAAN: ALLEEN GESPROKEN WOORD TELT VANDAAR DAT IK
459  BESLOOT ... MIJN VOORGENOMEN INSPRAAK ... WAAR IK GISTEREN GEEN TIJD VOOR KON KRIJGEN ... NU TOCH MAAR
460  HELEMAAL BIJ U IN TE SPREKEN .
461  ((volgt 1e voorgenomen inspraak cva 03 07 2000. De woorden tussen deze dubbele haakjes zijn niet ingesproken )).
462  GRAAG MAG IK MIJ VERONTSCHULDIGEN ... VOOR DE MISSCHIEN STEEDS VERDER GAANDE BEMOEIENIS ... MET HET
463  BESTUUR ... MAAR DE DEMOCRATIE IS GEEN STATISCH SYSTEEM. DE DEMOCRATIE IS VOORTDUREND IN ONTWIKKELING
464  ...VOORAL ALS ER BELANGRIJKE VERANDERINGEN ZIJN ... IN DE WERELD OM ONS HEEN . ONZE WERELD MAAKT NU
465  RAZENDSNELLE ONTWIKKELINGEN DOOR ... ZOALS NOOIT TEVOREN. LATER ZAL MEN BIJ DE MENS WAARSCHIJNLIJK
466  NOG MAAR TWEE HOOFDTIJDPERKEN KENNEN : HET COMPUTER TIJDPERK EN HET VOOR COMPUTER TIJDPERK ... HET IS
467  VANZELFSPREKEND ... DAT OOK DE DEMOCRATIE ... HIERDOOR OP EEN HELE INGEWIKKELDE MANIER ... OP DE PROEF
468  GESTELD WORDT. VOORAL OMDAT WIJ ONS NU IN EEN ... OVERGANGSFASE ...BEVINDEN.... EEN FASE WAARIN VEEL
469  BESTUURDERS EN MANAGERS NOG NIET HEEL ERG VEEL VERSTAND HEBBEN VAN COMPUTERS... EN NOG VEEL MINDER
470  MENSEN ...VAN HET TOTAAL EFFECT VAN COMPUTERS OP ONZE SAMENLEVING ... OVER TWINTIG JAAR ... ZAL VRIJWEL
471 IEDEREEN MET ... COMPUTERS ZIJN OPGEGROEID... DAN ZULLEN ONZE INZICHTEN OP DE TOTAAL EFFECTEN ... MISSCHIEN
472  WAT ZIJN VERGROOT... EEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE COMPUTER IS DE ... GLOBALISERING ... ZOALS WIJ DIE NU
473  KENNEN . EEN VAN DE ... GEVOLGEN DAARVAN ... IS DAT DE ... GRONDPRIJZEN ... ONDER ANDERE IN AMSTERDAM
474  ... OMHOOG ZIJN GESCHOTEN. EEN GEVOLG D A A R V A N IS DAT VERREWEG HET GROOTSTE AANTAL ... AMSTERDAMSE
475  KIEZERS ... DE HUURDERS ... MAAR OOK VEEL BEDRIJVEN ...GROND IN BESLAG NEMEN WAAR VEEL EN VEEL MEER MEE
476  VERDIENT ZOU KUNNEN WORDEN DAN MET HUN BESCHERMDE HUREN . MAAR VAN VERREWEG HET GROOTSTE AANTAL ...
477  AMSTERDAMSE KIEZERS ... STAAT DE ... INKOMENS ONTWIKKELING ... IN GEEN ENKELE ... MAAR DAN OOK IN GEEN
478  ENKELE ... VERHOUDING ... TOT DE GESTEGEN GROND PRIJZEN. DEZE GROTE GROEP ZOU DUS ... HEEL ERG VERARMEN
479  ... ALS HUN HUREN OP DE NIEUWE GRONDPRIJZEN MOESTEN WORDEN AANGEPAST. DIT IS VOOR ONZE GEKOZEN
480  BESTUURDERS ... EN DUS VOOR ...DE DEMOCRATIE ... NATUURLIJK EEN INGEWIKKELD PROBLEEM. DAAR MOEST ...
481  EN MOET ... EEN INGEWIKKELDE ... GOED KLINKENDE ... APARTE TAAL VOOR ONTWIKKELD WORDEN ... WAARVAN DE
482  WOORDEN ... EIGENLIJK OP VELE ... EN VAAK TOTAAL VERSCHILLENDE MANIEREN ... INZETBAAR ZIJN . DAAR MOETEN
483  DAN WEER ... HELE NETWERKEN VAN REGELGEVING ... MEE WORDEN UITGEDOKTERD... PRACHTIG KLINKENDE
484  REGELGEVING ...EN ALLERLEI INDRUKWEKKENDE VOORAL ONAFHANKELIJKE ORGANEN ... ( IK LACH DUS NU NIET )
485  MET ALS RESULTAAT UITEINDELIJK TOCH ...ONDER ANDEREN ...EEN VEEL...HOGER RENDEMENT VAN DE GROND
486  PRIJZEN... WANT DAT IS DE POEDEL KERN...HET BINNEN WIEL ...WAAR UITEINDELIJK TOCH ALLES OM DRAAIT... DIT
487  ALLES LEID ER WEL TOE DAT ... IN IEDER GEVAL EEN AANTAL BURGERS WEL GEDWONGEN IS ... VEEL DIEPER TE GAAN
488  GRAVEN ... IN DE ACHTERGRONDEN VAN DE GEBEURTENISSEN OM HEN HEEN . BURGERS DIE ANDERS MISSCHIEN RUSTIG ...
489  IN HUN STUDEERKAMERTJES WAREN GEBLEVEN ... OF IN HUN GASTHUIS... OF OP DE TENNIS BAANTJES... OF BIJ DE
490  KINDERTJES... OF BIJ HUN KAT... ZIJ GAAN DIT VOORAL DOEN ALS HUN LEEFOMSTANDIGHEDEN IN GEVAAR KOMEN
491  ... WANT DAT IS DE WERKELIJKHEID ... EN DAAR KAN EEN MOOI NIEUW TAALGEBRUIK VAAK WEINIG AAN VERANDEREN.
492  MAAR WIJ MOETEN EEN DING NIET VERGETEN ... BESTUURDERS EN BURGERS MOETEN ALS HET KAN ... VOORLOPIG NIET
493  ECHT TEGEN ELKAAR VECHTEN . DAN HEB JE BURGER OORLOG...ZOVER ZIJN WE NOG NIET... IN EEN DEMOCRATIE
494  MOETEN ZIJ SAMEN VECHTEN VOOR HET BEHOUD VAN DIE DEMOCRATIE... EEN DEMOCRATIE KAN ... VOORLOPIG ...
495  NOG NIET WERKEN ZONDER EEN BESTUURLIJKE TRUKENDOOS... DE BURGERS MOETEN GEWOON LEREN DAAR DOORHEEN
496  TE PRIKKEN . EN DAT GAAN WE DADELIJK DOEN . ONDER ANDERE ... VOOR HET SpvE VAN DE HELMERSSTRAAT. TOT
497  STRAKS.... EN DAT IS NU WIJ ZIJN UITDRUKKELIJK VAN MENING ... DAT U HET SpvE HELMERSSTRAAT 5-7 ... ONMOGELIJK
498  ...MET DE VEREISTE ZORGVULDIGHEID ... IN DEZE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD VAN 4 JULI 2000 KUNT
499  BEHANDELEN . WIJ NOEMEN SLECHTS ENKELE REDENEN : U HEBT HET VERSLAG VAN DE BETREFFENDE CVA
500  VERGADERING ... ALTHANS HET VASTGESTELDE VERSLAG ... NOG NIET KUNNEN ONTVANGEN. DE TERMIJNEN VOOR
501  VERZENDING VAN DE UITNODIGINGEN AAN DE BELANGHEBBENDEN ZIJN NIET GEHAALD. DIT BETREFT MET NAME
502  OOK HETGEEN VOOR DE INSPRAAK IS VEREIST EN DE VOORBEREIDING DAAROP. DANK U WEL.
503

504
505
506
507  SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES BOUW, WONEN EN STADSVERNIEUWING
508  D.D. 13 SEPTEMBER 2000 (INSPREKER J. P. KROL / BO AMSTERDAM ) .
509
510  MIJN NAAM IS JAN PETER KROL
511  DOOR MIJ IS SPREEKTIJD AANGEVRAAGD VOOR DE AGENDA PUNTEN :
512  OPENING - NOTA VAN UITGANGSPUNTEN - BESTEMMINGSPLAN OUD WEST - STAND VAN ZAKEN
513  PLANONTWIKKELING WG OOST - EN RONDVRAAG
514  HET WAS NIET GOED MOGELIJK TIJDIG INFORMATIE TE KRIJGEN OVER DE INDELING EN TOEWIJZING VAN
515  SPREEKTIJD OVER DEZE ONDERWERPEN. VANDAAR DAT IK HET UITERST KORT MOET HOUDEN EN DE
516  DRIE EERSTE ONDERWERPEN TE SAMEN MAG BESPREKEN.
517  BIJ OPENING HAD IK IETS WILLEN ZEGGEN NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE
518  VERGADERING VAN 5 SEPTEMBER 2000.
519  DAAR DIT VERSLAG NOG NIET KLAAR IS MAG IK HIER MISSCHIEN BIJ DE VOLGENDE VERGADERING OVER
520  SPREKEN. DIT PUNT IS DUS UITDRUKKELIJK NOG NIET AFGEHANDELD.
521  OPENING VERVALT
522  DAN NU GRAAG UW AANDACHT VOOR MIJN OPMERKINGEN OVER DE VOLGENDE PUNTEN.
523  NOTA VAN UITGANGSPUNTEN BESTEMMINGSPLAN OUD-WEST
524  IN HET HELE STUK KOMEN DE WOORDEN OVERLAST DOOR BOUWLAWAAI NIET VOOR HIER ZAL NOG
525  VEEL ONDERZOEK NAAR MOETEN WORDEN GEDAAN VOORAL OOK WAT DE GEVOLGEN BETREFT VOOR
526  DE VOLKSGEZONDHEID
527  WIJ ZULLEN HIEROP BLIJVEN AANDRINGEN.
528  WIJ ZIJN VAN MENING DAT IN EEN BESTEMMINGSPLAN HIER UITGEBREIDE VERWIJZINGEN NAAR
529  MOETEN WORDEN GEMAAKT.
530  IN DIT VERBAND MOET ONDER NOG HEEL WAT ANDERE PUNTEN VEEL DIEPER WORDEN INGEGAAN OP
531  HET VERBOD OP HET GEBRUIK VAN BINNEN GEBIEDEN.
532  ZOALS BIJVOORBEELD GENOEMD BIJ HOEK NASSAU KADE / OVERTOOM..
533  HEEFT U WEL EENS VAN HET ECHO PUT EFFECT GEHOORD?
534  DIT EFFECT TREED UITERAARD OOK OP BIJ VERBOUWINGEN BIJ AAN BINNEN GEBIEDEN GRENZENDEN
535  PERCELEN HET GESTELDE MET BETREKKING TOT HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT IS EEN VOORBEELD
536  VAN HOE JE MET WOORDEN ALLE KANTEN OP KUNT.
537  IK MAG DAAR STRAKS DIEPER OP INGAAN WAT VERDER HEEL BELANGRIJK IS , VOORAL OOK IN DE
538  UITNODIGING IN HET LAATSTE NUMMER VAN DE KWAKER :
539  UIT NIETS BLIJKT DAT ALS EEN BESTEMMINGSPLAN EENMAAL AANGENOMEN IS HET VOOR BURGERS
540  HEEL MOEILIJK WORDT NOG BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN BOUWAANVRAGEN.
541  WIJ ZULLEN LATER MOETEN BEZIEN OF DE WERVING VOOR DEELNAME AAN DE INSPRAAK BIJ EEN ZO
542  BELANGRIJK ONDERWERP VOLDOENDE DUIDELIJK IS GEWEEST.
543  WAT DE PLAN ONTWIKKELING WG OOST BETREFT MAG IK MIJ VOORLOPIG CONCENTREREN OP HET
544  JAN SWAMMERDAM INSTITUUT.
545  HET IS VOOR VELE BURGERS VOLSTREKT ONDUIDELIJK WAAROM DIT NAUWELIJKS DERTIG JAAR
546  KAPITALE GEBOUW IN AANMERKING ZOU KOMEN VOOR SLOOP EIGENLIJK LIJKT HET EEN VORM VAN
547  WAANZIN.
548  IK KAN U VERZEKEREN DAT HET LAATSTE WOORD HIEROVER NOG LANG NIET GESPROKEN IS DE
549  GEHANTEERDE ARGUMENTEN VOOR SLOOP KUNNEN NET ZO GOED ANDERSOM GEBRUIKT WORDEN U
550  BEGRIJPT DAT WEL UITERAARD KAN IK HIER DOOR SPREEKTIJD GEBREK NIET DIEPER OP IN GAAN.
551  ER BESTAAN PLANNEN EEN VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET SWAMMERDAM INSTITUUT IN HET
552  LEVEN TE ROEPEN.
553  IK WAS OVERIGENS DE EERSTE DIE DAAR ONDERZOEK DEED EN HEB ER JAREN LANG GEWERKT
554  DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD.

555  SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD-WEST 03 OKTOBER 2000 RAADZAAL,
556  KWAKERSTRAAT 3 AMSTERDAM (J. P. KROL/ BO)
557  DANK U WEL VOORZITTER ZEER GEACHTE AANWEZIGEN, MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO. VANDAAG
558  MAG IK BIJ U INSPREKEN OVER HET VERSLAG EN WAT VERDER TER SPRAKE KOMT. GRAAG ZOU IK EERST
559  NADRUKKELIJK MOGEN STELLEN DAT IK VANAF MIJN EERSTE INSPRAAK ... BIJ DE STADSDEELRAAD OP 8 FEBRUARI
560  2000 ... ONDER DE INDRUK WAS VAN DE UITGEBREIDHEID EN NAUWKEURIGHEID WAARMEE DEZE EERSTE INSPRAAK
561  WAS WEERGEGEVEN. DAT DIT NIET ALTIJD ZO KAN ZIJN EN DAT ER INGEKORT MOET WORDEN SPREEKT VANZELF.
562  OOK DAT ER WEL EENS FOUTEN GEMAAKT WORDEN. WIJ ZIJ ER VAN OVERTUIGD DAT DIT NIET MET OPZET
563  GEBEURD. MIJN INSPRAAK TIJDENS DE COMMISSIE VERGADERING VAN 3 JULI OVER HET SPvE EERSTE
564  HELMERSSTRAAT 5-7 IS BIJVOORBEELD HELEMAAL NIET EEN VERSLAG GEKOMEN. DE COMMISSIE LEDEN HEBBEN
565  HIER BLIJKBAAR NIETS VAN GEMERKT TOEN ZIJ HET VERSLAG VASTSTELDEN WAAR DEZE INSPRAAK IN HAD
566  MOETEN STAAN. TERWIJL HET TOCH EEN UITGEBREIDE INSPRAAK MET EEN OPVALLENDE INTERNET BROCHURE
567  OVER DE PUINHOPEN IN DE 1e HELMERSSTRAAT WAS. WIJ HEBBEN VEEL BEGRIP VOOR DEZE FOUT. WANT HET
568  PROGRAMMA WAS VOLSTREKT OVERLADEN. WIJ HEBBEN OOK BIJ DE SDR VERGADERING VAN 4 JULI UITDRUKKELIJK
569  TER SPRAKE GEBRACHT DAT HET SPvE NIET MET DE VEREISTE ZORGVULDIGHEID BEHANDELD ZOU KUNNEN
570  WORDEN. HET SDR 4 JULI VERSLAG LIGT VOOR U. INTUSSEN ZIJN ER NOG EEN AANTAL ZAKEN BIJGEKOMEN ZOALS
571  HET UITLOPEN VAN HET AANGRENZEND OVERTOOM LAWAAI EN DE EVENTUEEL TE VERANDEREN ROOILIJN MET
572  BEZONNING GEVOLGEN VOOR ONZE FLAT. WIJ MENEN DAAROM DAT NADER MOET WORDEN BEZIEN OF HET SPvE
573  VAN DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 OPNIEUW IN DE CvA MOET WORDEN BEKEKEN EN OF DAAR STAPPEN VOOR MOETEN
574  WORDEN ONDERNOMEN. WIJ WILLEN DAN ONDER ANDERE PROBEREN DE INSPRAAK BIJ TE STUREN EN OOK DE
575  WERVING HIERVOOR. IK MAG HIER LATER NOG EEN SLOTOPMERKING OVER MAKEN. DE VRAAG IS OOK BIJ ONS
576  OPGEKOMEN WAT DE PROCEDURE IS BIJ HET MAKEN VAN VERSLAGEN EN OF HIER NOG VOOROVERLEG OVER IS
577  VOORDAT HET ZO ONVERMIJDELIJK SNEL WORDT VASTGESTELD. VAN MIJN HUIDIGE INSPRAAK HEB IK DAAROM
578  OOK EEN CONCEPT NOTULEN VOORSTEL GEMAAKT. WIJ NEMEN AAN DAT U ZOU BEGRIJPEN DAT MEDEMENSEN
579  VAN WIE HET LEVEN WEER BEDREIGD WORDT MET TWEE JAAR BOUWGEWELD VOOR HUN DEUR, NA NET EEN JAAR
580  DAARVAN ONDERGAAN TE HEBBEN, HIER TEGEN VECHTEN. VOORAL OOK IN HET ALGEMEEN BELANG. ER WORDT
581  DOOR MIJ NIET AAN GETWIJFELD DAT NABURIG BOUWGEWELD, VOORAL BIJ OUDEREN, MAKKELIJK JAREN VAN EEN
582  LEVEN AF KAN HALEN. DIT KAN VRIJWEL ZEKER WETENSCHAPPELIJK WORDEN ONDERBOUWD. HET STADSDEEL ZOU
583  DAAR STUDIES OVER MOETEN VERZAMELEN. EEN PROBLEEM IS DAT HET EIGENLIJK EEN INTERNATIONAAL
584  VERSCHIJNSEL IS DAT OOK ZO MOET WORDEN BEKEKEN. EEN STADSDEEL OF STAD OF LAND KAN NATUURLIJK NIET
585  ALS ENIGE HET BOUWEN GAAN INTOMEN. DIT IN VERBAND MET DE ECONOMISCHE CONSEQUENTIES. VANDAAR DAT
586  HET BO HIER OOK OP INTERNATIONAAL NIVEAU, ZOALS BIJ HET EUROPEES PARLEMENT, EN VIA INTERNET, OVERLEG
587  OVER VOERT. MAAR EEN STADSDEEL KAN NATUURLIJK WEL PROBEREN EEN VOORTREKKER TE ZIJN VAN DE
588  DEMOCRATIE ALS HET OM MENSENLEVENS GAAT, DAT HOEFT GEEN ZWAKTE TE ZIJN. HET IS EEN KWESTIE VAN
589  GEWETEN EN GEZOND VERSTAND HOEVER JE MET BOUWGEWELD GAAN KUNT. WIJ HEBBEN HIER OOK OP HET
590  STADHUIS IN VERBAND MET DE OVERTOOM NADRUKKELIJK OVER MOGEN INSPREKEN. HIERVAN IS IN DE NOTULEN
591  VAN DE RAADSCOMMISSIE VOOR MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING OP 28 MAART 2000 HELAAS OOK NIETS TERUG
592  TE VINDEN. DEZE PROBLEMEN, DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN BOUWGEWELD OP DE MENS, LENEN ZICH NOG NIET
593  EENVOUDIG VOOR WETENSCHAPPELIJKE BEWIJSVOERING. MAAR HET IS KWAADAARDIG OM TE DENKEN DAT DAN
594  DUS ALLES KAN ZOLANG HET TEGENDEEL NIET BEWEZEN IS. HET IS EEN KWESTIE VAN GEWETEN EN GEZOND
595  VERSTAND HOE VER JE GAAN KUNT. PROBLEEM IS DAT ENORME BEDRAGEN BINNEN VLOEIEN WAARDOOR
596  ONEVENREDIGE MACHT ONTSTAAT. HIER KUNNEN DAN O.A. WEER PROFESSIONELE KRACHTEN VOOR WORDEN
597  AANGETROKKEN DIE HET EIGEN CULTURELE SUBSYSTEEM (B.V. EEN STADS -DEEL- BESTUUR MET PROFESSIONELE
598  KRACHTEN) IN STAND HOUDEN EN LATEN GROEIEN. DIT IS NU EENMAAL EEN NATUURLIJK , ONVERMIJDELIJK
599  ORDENINGSPRINCIPE VAN IEDERE GROEP. EEN FEITELIJK RECHT VAN ZELFBEHOUD. HET KAN OOK UITEINDELIJK
600  TEN KOSTE VAN HET GEHEEL GAAN. VAN HET DRAAG VOLK. EN DAN MAG WORDEN BIJGESTUURD . ****
601  HET BO HEEFT IN DIT VERBAND MET GROTE ZORG KENNIS GENOMEN VAN HET VERVANGEN VAN DE TOCH VRIJ
602  ONAFHANKELIJKE STICHTING WIJK OPBOUW ORGAAN OUD WEST DOOR PROFESSIONELE KRACHTEN DIE DAN DE
603  UITVOERDERS VAN DE OPDRACHTGEVER (HET STADSDEEL) WORDEN. VOORAL DE BETEKENIS VAN EEN
604  BEWONERSPLATFORM IS IN DIT VERBAND VOLSTREKT ONDUIDELIJK, ZOWEL WAT DE INVLOED ALS DE
605  SAMENSTELLINGS CRITERIA BETREFT. WELKE GEWICHTEN ZULLEN AAN DEELNEMERS WORDEN TOEGEKEND OP
606  GROND VAN DE MATE VAN BETROKKENHEID EN WAAROM? HET LIJKT ONS VERDER VOLKOMEN LEGITIEM DAT DAAR
607  OOK POLITIEKE PARTIJ LEDEN IN ZULLEN ZITTEN. DAT MOET TOCH OOK KUNNEN. MAAR ALS HUN LOYALITEIT DAN
608  PRIMAIR BIJ DE PARTIJ LIGT, WAT DAN? DAN ZOU EEN BEDRIEGLIJKE SITUATIE KUNNEN ONTSTAAN BIJ ARGELOZE
609  BEWONERS. VOORAL ALS ZIJ OOK NOG MINDER MONDIG ZIJN... EEN BEWONERSPLATFORM VAN MINDER MONDIGEN,
610  GELEID DOOR PROFESSIONELE UITVOERDERS EN TOEVALLIGE PARTIJ LEDEN WAT UITSLUITEND EVENTUEEL MAG
611  ADVISEREN BIJ HET BO NOEMEN WIJ DIT O DROMELAND, OVERHEIDS DROMELAND. VERGELIJKBARE COMPLEXITEIT
612  EN GELDEN NATUURLIJK VOOR WOONGEMEENSCHAPPEN, ZOALS FLATGEBOUWEN. HET ZIJN INGEWIKKELDE
613  PROBLEMEN WAAR VOORZICHTIG MEE OM MOET WORDEN GEGAAN. DIT GELDT OOK IN HOGE MATE VOOR DE
614  WERVING VAN EEN ACHTERBAN TEGEN OVERLAST DOOR BOUWGEWELD EN VLIEGTUIG LAWAAI. DE BETROKKENEN
615  MOET WEL DUIDELIJK GEMAAKT WORDEN WAT HEN BOVEN HET HOOFD HANGT MAAR ZIJ MOETEN NIET
616  OVERGEVOELIG GEMAAKT WORDEN. HIER KUNNEN ERNSTIGE ZIEKTES, ZOALS HYPERACUSIS DOOR ONTSTAAN WIJ
617  VERWACHTEN DAT ER MEER TIJD ZAL WORDEN GEGEVEN OM DIT SOORT PROBLEMEN NADER TE ONDERZOEK.
618  DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD. **** Inspraak onderbroken wegens het verstrijken van de inspreek tijd.
619  Gehele tekst vˇˇr de inspraak overhandigt aan pfh H. Weevers en de notuleur.

620  SPEECH BIJ DE CvA BOUW, WONEN & STADSVERNIEUWING STADSDEEL OUD WEST 10 OKTOBER 2000
621  AGENDAPUNT 4 NIEUW PROJECTEN EN WERKGELEGENHEID MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET
622  BO. IK MAG INSPREKEN OP HET AGENDAPUNT NIEUWE PROJECTEN EN WERKGELEGENHEID. HIERBIJ MAG
623  IK MIJ BEPERKEN TOT EEN PAAR OPMERKINGEN VAN ALGEMENE STREKKING NAMELIJK DE VRAGEN
624  WAT IS GOED WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE RECENTE STRAFKORTING VAN VERMEEND WAT IS ER
625  OVER VAN PASSEND ARBEID EN VERWORVEN RECHTEN VIA DE MEDIA WORDT STEEDS VAKER
626  VERKONDIGD DAT HET ZO GOED GAAT MET NEDERLAND EN DUS AMSTERDAM EN DUS MET OUD WEST
627  BIJ DIT SOORT ENTHOUSIASME WORDT NOOIT VERTELD WAT EIGENLIJK BEDOELD WORDT MET HET
628  WOORDJE GOED EN MET HOEVEEL MENSEN HET GOED GAAT WIJ ZIJN VAN MENING DAT HET GOED
629  GAAT ALS BEDOELD WORD DAT DE MEESTE MENSEN BROOD EN SPELEN HEBBEN BROOD UIT DE
630  SUPERMARKT EN VOETBAL ERGENS OP TV WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT RAADSLEDEN EN
631  BESTUURDERS ER BIJ STIL STAAN DAT ZODRA JE IETS MEER BEDOELDJE IN EEN WARWINKEL VAN
632  GEGOOCHEL MET WOORDEN EN GETALLEN TERECHT KOMT WAAR JE ALLE KANTEN MEE OP KUNT.
633  WAT IS GOED .... BROOD EN SPELEN ? GAAT HET GOED MET DRIE MENSEN IN NEDERLAND DAN GAAT HET DUS
634  GOED ! ALS JE IETS MEER BEDOELD, GAAT HET AL GOUW HELEMAAL NIET GOED MET HEEL VEEL EX
635  PSYCHIATRISCHE PATI╦NTEN JONGERE MET EEN WAT LAGERE OPLEIDING HOOG OPGELEIDE 40 PLUSSERS
636  EN VELE OUDEREN DIE VAN DE AOW MOETEN LEVEN MAAR OOK MET VELE OUDEREN WAARVAN DE
637  WAARDEVASTHEID GERUISLOOS UIT DE PENSIOENEN IS GEHAALD HET GAAT DAN DUS HELEMAAL NIET
638  GOED MET EEN HELE BOEL MENSEN WAARSCHIJNLIJK GAAT HET OOK NIET GOED MET DE MENSEN
639  DIE EEN BEROEP MOETEN DOEN OP DE GEZONDHEIDSZORG. WIJ ZULLEN HIER NOG OP TERUGKOMEN
640  ... ALS WIJ HET ZULLEN HEBBEN OVER HET EFFECT VAN DE GESTEGEN GRONDPRIJZEN ...
641  OP DE HUURDERS VAN AMSTERDAM ... 84 % VAN DE AMSTERDAMSE HUISHOUDENS ... VAN DE
642  AMSTERDAMSE KIEZERS ! RECENTELIJK IS VEEL GESPROKEN OVER NIEUW BELEID OM MENSEN WEER
643  AAN HET WERK TE ZETTEN DE STRAFKORTING VOOR AMSTERDAM NATUURLIJK BETREFT HET HIER EEN
644  HEEL INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK VOOR MENSEN IS HELEMAAL NIET WERKEN WAARSCHIJNLIJK
645  NIET GUNSTIG WIJ MOETEN DAAR BIJ WEL BEDENKEN DAT DE MEESTE WERKELOZEN EN
646  ARBEIDSONGESCHIKTEN EN VELE ANDEREN UIT DE BOVEN GENOEMDE CATEGORIE╦N ER NIET OM
647  GEVRAAGD HEBBEN WERKELOOS TE WORDEN OF GEEN PASSEND WERK TE KUNNEN KRIJGEN ZIJ ZIJN
648  MEESTAL UIT HUN WERK GEGOOCHELD DOOR BEZUINIGINGEN, REORGANISATIES ENZOVOORT DAT
649  KAN IEDEREEN GEBEUREN. WIJ MOETEN ER VOOR OP PASSEN MENSEN DIE TOCH AL VAN EEN MINIMUMI
650  MOETEN LEVEN MAAR DAN WEL ENIGSZINS HET VOORRECHT HEBBEN HIER NIET ACHT UUR PER DAG
651  VOOR TE MOETEN ZWOEGEN DEZE VRIJHEID OOK NOG AF TE NEMEN. DIT... KAN ... EEN GEVAAR WORDEN
652  VAN DE VELE WERKGELEGENHEID PROJECTEN. GOEDE BEDOELINGEN KUNNEN OOK EEN VORM VAN
653  WERELDVREEMDHEID ZIJN...
654  AGENDAPUNT 5 DISCUSSIE OVER DE WONING VOORRAAD MIJN NAAM IS JAN PETER KROL VAN HET BO
655  IK MAG INSPREKEN OP HET AGENDAPUNT DISCUSSIE OVER DE WONING VOORRAAD EN MAG DAAR BIJ
656  INGAAN OP DE AAN DE ORDE ZIJNDE VRAAG OF HET BELEID MARKT CONFORM MOET ZIJN OF NIET.
657  HIERBIJ WIL IK ALLEEN IN HEEL GLOBALE TERMEN SPREKEN OVER EEN PAAR BESTAANDE REALITEITEN
658  NAMELIJK DE FEITEN DAT HET GROOTSTE AANTAL AMSTERDAMSE WONINGEN BEWOOND WORDT OF
659  BETROKKEN IS DOOR MENSEN DIE DAAR HELEMAAL NIET WEG WILLEN TENZIJ ZIJ ER ECHT OP
660  VOORUITGAAN EN DAT LAATSTE IS NU JUIST ZO MOEILIJK ALS GEVOLG VAN DE GLOBALISERING
661  IS ER IN AMSTERDAM EEN WANVERHOUDING ONTSTAAN TUSSEN VRAAG EN AANBOD DIT IS VOOR
662  EEN GROOT DEEL EEN GEVOLG VAN HUURBESCHERMING EEN VAN DE MEEST ELEMENTAIRE RECHTEN
663  VAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING HET IS ZELF EEN MENSEN RECHT NAUW SAMENHANGEND MET
664  HET RECHT OP LEVEN WIJ MOETEN ER NU EVEN VAN UIT GAAN DAT DE VRAAG OF HET BELEID MARKT
665  CONFORM MOET ZIJN OF NIET EIGENLIJK BEDOELD TE ZEGGEN MOETEN WIJ HET BELEID RICHTEN OP
666  HET BEREIKEN VAN EEN HOGER GROND RENDEMENT, GEGEVEN DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VAN DE
667  WONINGMARKT ONDER GLOBALISERING? HET ANTWOORD IS DAN TOT OP ZEKERE HOOGTE EENVOUDIG
668  WIJ MENEN DAT HET DE PLICHT IS VAN DEMOCRATISCHE BESTUURDERS HET DAARHEEN TE LEIDEN DAT
669  DE AMSTERDAMSE KIEZERS NIET HET SLACHTOFFER WORDEN VAN DE GLOBALISERING DAT WIL ZEGGEN
670  DAT IN IEDER GEVAL OOK DIE GROEPEN WAARVAN HET RE╦LE INKOMEN NIET ALS GEVOLG VAN DIE
671 ZELFDE GLOBALISERING STIJGT IN EVENREDIGHEID MET DE WONING EN GROND PRIJZEN KUNNEN BLIJVEN
672  ZITTEN WAAR ZIJ ZITTEN ALS ZIJ DAT WILLEN. INDIEN DIT ABSOLUUT ONMOGELIJK IS ZOUDEN ZIJ OP
673  EEN ONDUBBELZINNIGE WIJZE DIENEN TE WORDEN GECOMPENSEERD. HET BO VINDT DAT DIT HET
674  ANTWOORD IS OP DE VRAAG OF HET BELEID MARKT CONFORM MOET ZIJN OF NIET.
675  (WG J. P. KROL)

676  SPEECH J. P. KROL (V.H. BO) bij de vergadering van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-West op ## 14 November 2000
677  in de raadzaal, kwakerstraat 3.
678  VOORZITTER, LEDEN VAN DE DEELRAAD VAN AMSTERDAM - OUD-WEST . VANDAAG MAG IK BIJ U
679  SPREKEN OVER GEVOLGEN VAN BOUWGEWELD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID. HIERBIJ MAG IK DE
680  BEWIJSLAST VRAAG STELLEN . MET NAME MAG IK INGAAN OP HET EFFECT VAN SLAAPSTOORNISSEN
681  OP DE LEVENSDUUR EN VERDER OP DE SAMENHANG TUSSEN . . . MET NAME . . . WEG OPBREKINGEN
682 . . . AGRESSIE . . . EN GEWELD . . . VOOR U LIGT MOGELIJK HET DEELRAAD VERSLAG VAN 3 OKTOBER
683  TWEEDUIZEND . HIER HEB IK IN VERBAND MET DEZE PROBLEMEN ONDER ANDERE MOGEN SPREKEN
684  . . . OVER WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWEN . WELNU. DAN EERST DE LEVENSDUUR . . . EEN VEEL
685  VOORKOMEND PROBLEEM VOORAL BIJ OUDEREN MAAR OOK BIJ VEEL ANDERE MENSEN . . . GAAT
686  OVER DOORSLAAP STOORNISSEN. MENSEN WORDEN DAN S'NACHTS . . . NA EEN PAAR UUR WAKKER
687  EN BLIJVEN DAARNA GERUIME TIJD HELDER. DAARNA KUNNEN ZIJ WEER EEN PAAR UUR SLAPEN EN ZO VOORT .
688  TWEE UUR OP, TWEE UUR AF BIJ WACHTLOPEN OP SCHEPEN HANGT MOGELIJK MET DIT BASIS RITME SAMEN.
689  NATUURLIJK ZIJN ER MIDDELEN TEGEN DOORSLAAPSTOORNISSEN MAAR DEZE VEROORZAKEN GEWENNING.
690  BOVENDIEN WORDT ER OP BEZUINIGD. ALS MEN DAN OVERDAG . . . ALS HET ECHT NODIG IS . . . NIET EVEN SLAPEN
691  KAN . . . BIJVOORBEELD DOOR HET BOUWGEWELD . . . DAN KOMT MEN NOOIT TOE . . . AAN VOLDOENDE SLAAP.
692  DE HERSENEN KUNNEN ZICH DAN NIET VOLDOENDE HERSTELLEN VAN DE WAAKTOESTAND. DIT LEIDT DAN
693  MEESTAL TOT ONTREGELINGEN. BIJVOORBEELD VAN HET HELDERE DENKEN MAAR OOK VAN ANDERE
694  PROCESSEN IN HET LICHAAM . . . DIE DOOR DE HERSENEN WORDEN AANGESTUURD . . . HET IS VRIJWEL
695  ZEKER DAT DIT BIJ ENIGSZINS LANGDURIGE BLOOTSTELLING EEN ERNSTIG EFFECT OP DE LEVENSDUUR
696  KAN HEBBEN . EEN ANDER BEKEND GEGEVEN IS HET VERBAND TUSSEN FRUSTRATIE . . . AGRESSIE . . . EN
697  GEWELD. FRUSTRATIE ONTSTAAT . . . PER DEFINITIE . . . WANNEER DE WEG . . . NAAR EEN DOEL . . . WORDT
698  GEBLOKKEERD . OPGEBROKEN WEGEN . . . NAAR EEN DOEL . . . EN RESULTERENDE OPSTOPPINGEN . . . .ZIJN
699  DUS . . . PER DEFINITIE . . . BRONNEN VAN FRUSTRATIE EN DUS . . . LOGISCH DEDUCEREND . . . BRONNEN VAN
700  AGRESSIE . . . EN VAN GEWELD . VEEL OPGEBROKEN WEGEN . . . ZIJN DUS BROEDPLAATSEN VAN VEEL
701  AGRESSIE EN GEWELD . . . WANT HET IS OOK BEKEND . . . DAT AGRESSIE VAAK . . . WORDT OPGEPOT . . .
702  VEEL MENSEN HEBBEN . . . GELUKKIG GELEERD . . . ZICH TE BEHEERSEN . . . MAAR . . . DE KRUIK GAAT ZO
703  LANG TE WATER . . . TOT DEZE BREEKT . . . EN DAN LEZEN WIJ WEER . . . OVER EEN UITBARSTING . . .
704  VAN ZINLOOS GEWELD . . . OF STRESS GERELATEERDE ZIEKTEN . . . MAAR ZINLOOS GEWELD . . .
705  BESTAAT GEWOON NIET . . . DAAR ZOU HET ORGANISME ZICH REFLEXMATIG TEGEN VERZETTEN . . . WANT ZINLOOS
706  GEWELD IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE . . . DIT IS EEN VAN DE
707  MEEST ELEMENTAIRE ORDENINGSPRINCIPES IN DE NATUUR . . . ER IS DUS ALTIJD EEN REDEN VOOR GEWELD
708  . . . AL IS DEZE REDEN NIET ALTIJD DIRECT DUIDELIJK . . . ZINLOOS GEWELD . . . IS EEN . . . INDOCTRINATIE SPINSEL
709  . . . HET IS BELANGRIJK DAAR BIJ STIL TE STAAN . . . ALS WIJ . . . EINDELOOS JEREMI╦REN OVER ZINLOOS
710  GEWELD . . . EN ALS WIJ STEEDS WEER DIE BURGER . . . DIE JONGEREN . . . BESCHULDIGEN VAN ZINLOOS
711  GEWELD . . . VOOR AL DIE DRUPPELTJES FRUSTRATIE . . . IN DIE BREKENDE WATER KRUIK . . . ZIJN WE MET
712  Z'N ALLEN VERANTWOORDELIJK . . . MAAR SOMMIGEN MEER DAN ANDEREN . . . WIST U DAT . . . ?
713  BEGRIJPT U WAT IK BEDOEL . . .? WIJ MOETEN STILSTAAN BIJ HET WERK AAN DE WEG MAAR OOK WEL
714  EENS BIJ ANDERE DINGEN . . . NATUURLIJK ZIJN VELEN VAN ONS OOK VAAK TROTS OP DE NIEUWBOUW
715  EN BEGRIJPEN WIJ OOK TOT OP ZEKERE HOOGTE HET BELANG VOOR DE ECONOMIE. MAAR SAMENVATTEND,
716  CONCLUDEREND EN VOOR ZOVER NODIG TOEVOEGEND MOGEN WIJ NIETTEMIN BESLUITEN ALS VOLGT :
717  WIJ ZIJN VAN MENING DAT BOUWGEWELD EN WERKEN AAN DE WEG KAN LEIDEN TOT VERKORTING VAN DE
718  LEVENSDUUR EN HET IN DE HAND WERKEN VAN AGRESSIE EN GEWELD . WIJ ZIJN VAN MENING DAT
719  ONDERZOEK NAAR DEZE VERBANDEN DRINGEN NOODZAKELIJK IS EN TOT DE EERSTE TAKEN VAN DE
720  OVERHEID BEHOORT . WIJ ZIJN VAN MENING DAT DE BEWIJSLAST VOOR HET NIET BESTAAN VAN DEZE
721  VERBANDEN BIJ DE OPDRACHTGEVER EN UITVOERDER DIENT TE LIGGEN. WIJ ZULLEN OP KORTE TERMIJN
722  VRAGEN AAN DE RAAD STELLEN MET BETREKKING TOT HET BOVENSTAANDE . DANK U WEL VOORZITTER,
723 IK HEB GEZEGD . NB. HET VOLGENDE VERZOEK OM CORRECTIE OP HET DEELRAADSVERGADERING VERSLAG
724  VAN 3 OKTOBER 2000 IS AAN DE VOORZITTER OVERHANDIGD. Bij inspraak Krol Tweede alinea regels 2, 3
725  IN PLAATS VAN DE ZIN "DAAROM VRAAGT HIJ DE RAAD TE BEZIEN ..." ((ETC.)) "DAAROM MEENT HIJ DAT
726  NADER MOET WORDEN BEZIEN OF HET SPvE VAN DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 OPNIEUW IN DE CvA
727  BEKEKEN MOET WORDEN EN OF DAAR STAPPEN VOOR MOETEN WORDEN ONDERNOMEN." ------ (( dit is conform
728  de ingesproken tekst))
729  * WEGENS TIJDSLIMIET VERDER GEGAAN MET SAMENVATTING VAN INGESPROKEN TEKST D.W.Z. NA
730  GELUKKIG GELEERD . . . ZICH TE BEHEERSEN . . . VERDER MET NATUURLIJK ZIJN VELEN VAN ONS
731  .... (E.E.A. BETEKENT 2 SCHRIJFBLOKKEN NIET INGESPROKEN : 1.MAAR . . . DE KRUIK 2.HET IS BELANGRIJK
732  DAAR )

733  SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VSROG, CENTRALE STAD, IN AANWEZIGHEID VAN
734  DIVERSE ANDERE GENODIGDE RAADSCOMMISSIES, WETHOUDERS EN RAADSLEDEN VAN AMSTERDAM,
735  IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS VAN AMSTERDAM, ## 22 NOVEMBER 2000 (J. P. KROL) .
736
737  VOORZITTER, WETHOUDERS EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN AMSTERDAM , LEDEN VAN DE
738 RAADSCOMMISSIE VSROG !
739
740 MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BETROKKENEN OVERLEG SLOOP EN BOUW AMSTERDAM .
741
742  MET BETREKKING TOT DE CONCEPT RAADSVOORDRACHT INZAKE DE BOUW VAN DE
743  UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GEDATEERD 10 01 2001.
744
745  MOGEN WIJ DE COMMISSIE V S R O G VOORSTELLEN TE REAGEREN, ALTHANS, MET WOORDEN VAN GELIJKE
746  STREKKING, ALS VOLGT:
747  DE COMMISSIE NEEMT HET STANDPUNT IN DAT DE INPASBAARHEID VAN HET VOORGESTELDE PROJECT
748  DOOR HET COLLEGE ONVOLDOENDE IS ONDERZOCHT.
749  MET NAME BETREFT DIT CONCRETE GEGEVENS BETREFFENDE DE INPASBAARHEID VAN :
750  DE BETROKKEN BEWONERS, ALSOOK VAN HET LEVEN EN WELZIJN VAN DIRECT OMWONENDEN EN
751  BEDRIJVEN WAARONDER NIET IN DE LAATSTE PLAATS HET MIDDEN EN KLEINBEDRIJF, TIJDENS DE
752  VOORGESTELDE UITVOERING VAN HET PROJECT.
753  GEGEVEN HET BOVENSTAANDE WILLEN WIJ OP DE LAATSTE BLADZIJDE VAN DE CONCEPT
754  RAADSVOORDRACHT ONDER BESLUIT NA PUNT ZEVEN EEN TOEVOEGING ALS VOLGT :
755
756  PUNT ACHT :
757  DE ONDER BESLUIT,
758  OP BLADZIJDE NEGEN VAN DE CONCEPT RAADSVOORDRACHT GENOEMDE PUNTEN EEN TOT EN MET ZEVEN
759  ZULLEN ONDERWORPEN ZIJN AAN HET GESTELDE ONDER PUNT ACHT LUIDENDE:
760  TEN EERSTE
761  MEDEWERKING AAN DE VASTSTELLING VAN HET ONDERHAVIGE SPVE EN HET GEBIEDSBESTEMMINGSPLAN
762  ZAL DOOR DE COMMISSIE SLECHTS WORDEN GEGEVEN NADAT MET DE BEWONERS VAN DE EVENTUEEL TE
763  SLOPEN PANDEN IEDER AFZONDERLIJK CONTRACTUEEL OVEREENSTEMMING IS BEREIKT OVER DE
764  OPLEVERING VAN HUN WONING.
765  TEN TWEEDE
766  VOLGENS OBJECTIEVE CRITERIA ONDERZOEK ZAL WORDEN GEDAAN NAAR DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN
767  HET TE VERWACHTEN BOUWGEWELD VOOR DE GEZONDHEID VAN DE OMWONENDEN EN DE GEVOLGEN
768  VAN DEZE EXTREME OVERLAST VOOR HET BEDRIJFSLEVEN WAARONDER OOK HET MIDDEN EN
769  KLEINBEDRIJF .
770  HIERBIJ DIENT OOK MET NAME GELET TE WORDEN OP DE GEVOLGEN VAN FRUSTRATIE EN DAARUIT PER
771  DEFINITIE RESULTERENDE AGRESSIE EN GEWELD ALS GEVOLG VAN TE VERWACHTEN VERKEERSCHAOS
772  DOOR WEG OPBREKINGEN MAAR OOK VERKEERSOPSTOPPINGEN ALS GEVOLG VAN BOUWVERKEER ZOALS
773  BULLDOZERS, HIJSKRANEN, BETONMIXERS, VRACHTWAGENS VOL ZAND EN CEMENT VERVOER VAN
774  BOUWKANTOORTJES ET CETERA ET CETERA ALLEMAAL DOOR DE NAUWE STRAATJES VAN DE
775  BINNENSTAD!
776  VOORZITTER, WETHOUDERS EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN AMSTERDAM !
777  OOK DIT MOET ALLEMAAL WORDEN INGEPAST ! ER ZIJN GENOEG VRAGEN OVER GESTELD BIJ DE INSPRAAK !
778  MAAKT U DAAR GEEN LACHERTJE VAN ! DANK U WEL VOORZITTER IK HEB GEZEGD. JAN PETER KROL
779  N.B. HET BOVENSTAANDE WERD IN GESCHRIFTE IN HANDEN GESTELD VAN DE AANGESPROKENEN
780  VOORDAT MET DE INSPRAAK WERD BEGONNEN.
781

782  SPEECH J. P. KROL (vh BO) bij de vergadering van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-West op 19 December 2000
783  in de raadszaal, kwakerstraat 3. STADSDEELRAAD AMSTERDAM-OW, # # 19 DECEMBER 2000 .
784
785 
VOORZITTER, DAGELIJKS BESTUUR EN LEDEN VAN DE DEELRAAD, MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO
786  AMSTERDAM, MISSCHIEN KENT U MIJ NOG . IN SAMENHANG MET DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN, MAG IK BIJ U
787  INSPREKEN, OVER ONZE EIGEN POSITIE, ZOALS WIJ DIE NU ZIEN, EN ONZE RAAKVLAKKEN MET ZAKEN, DIE U ALLEN
788  MOGELIJK BEZIG HOUDEN . INDUCEREND VANUIT ONZE PROBLEMATIEK, ROND HET BEGIN VAN DE EERSTE
789  HELMERSSTRAAT, HEBBEN WIJ BELANGRIJKE RAAKVLAKKEN GEVONDEN, MET MEER ALGEMENE PROBLEMEN,
790  ZOALS HET ONDERSTEUNEN VAN DE DEMOCRATIE EN DE VOLKSGEZONDHEID, OP NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
791  NIVEAU, DOOR HET VOLGEN EN PLAATSEN, VAN RELEVANTE BELANGRIJKE LINKS EN PUBLICATIES, OP HET INTERNET .
792  BINNEN DIT KADER, ZIJN WIJ MOMENTEEL AAN HET FOCUSSEN, OP DE BETEKENIS VAN DE INSPRAAK, IN HET LICHT
793  VAN HET, VOOR DE DEMOCRATIE NOODZAKELIJKE, EN DOOR ONS VOLLEDIG ERKENDE, HERDERLIJK LIST EN VERDICHTSELRECHT,
794  MET DE EVEN NOODZAKELIJKE GRENZEN DAARVAN, EN IN DIT VERBAND OOK DE VERSCHILLEN TUSSEN WOORDEN
795  (BIJVOORBEELD MOOI OF LELIJK) EN WERKELIJKHEID (ZOALS NEERSTORTENDE GEBOUWEN) EN VERDER, DE
796  ONSCHATBARE BETEKENIS VAN KLEINE PARTIJEN, TEGENOVER DE BELANGEN VAN DE POLITIEKE HOOFDMACHT,
797  ALS HET GAAT OM DE MEEST BELANGRIJKE BOUWSTEEN VAN DE DEMOCRATIE, NAMELIJK HET LEVEREN VAN
798  FEITELIJKE OPPOSITIE TEN KOSTE VAN EIGEN RUST EN VREDE IN HET GROEPSDYNAMISCH PROCES . BIJ VOLKSGEZONDHEID
799  EN SAMENLEVING, ZIEN WIJ MET NAME, NAAR HET MOGELIJKE VERBAND, TUSSEN BOUWGEWELD, DOOR
800  SLAAPSTOORNISSEN VERKORTEN VAN LEVENSDUUR, DOOR FRUSTRATIE ONTSTAAN VAN BROEDPLAATSEN VAN
801  AGRESSIE EN GEWELD, EN DE DAARMEDE SAMENHANGENDE CUMULATIEVE CIRCULAIRE PROCESSEN, EN VRAGEN OVER
802  SAMENHANGENDE BEWIJSLAST. MAAR OOK VAN DE MOGELIJK GUNSTIGE ECONOMISCHE EN STEDENBOUWKUNDIGE
803  EFFECTEN ZIJN WIJ ONS TERDEGE BEWUST . ONZE AANDACHT HEEFT VOORAL OOK HET INPASSEN VAN DEZE EFFECTEN,
804  IN BIOLOGISCHE META SYSTEMEN, ZOALS BIJ HET BROEIKAS EFFECT, ZODAT UITWASSEN TIJDIG KUNNEN WORDEN
805  GESIGNALEERD, EN INDIEN NODIG INTERNATIONAAL KUNNEN WORDEN AANGEPAKT, MET INSCHATTING VAN DE
806  GEVOLGEN, OP DE TOTALE PRODUCTIVITEIT EN STABILITEIT VAN HET META SYSTEEM . HET BO PROBEERT ZICH,
807  VOORAL OOK IN TE ZETTEN, VOOR HET NATIONAAL EN INTERNATIONAAL CLUSTEREN, VAN VERGELIJKBARE
808  ZOGENAAMDE GRASSROOT GROUPS , OP HET INTERNET, DOOR EEN VERFIJND EN DESKUNDIG GEBRUIK VAN
809  ZOEKMACHINES EN HET VERVOLGENS SELECTIEF PLAATSEN VAN LINKS, ONDER ANDEREN MET DEZE GROEPEN
810  EN DE VOOR ONZE DOELSTELLINGEN BELANGWEKKENDE LITTERATUUR . WIJ HOPEN ZO UITEINDELIJK MISSCHIEN
811  BIJ TE KUNNEN DRAGEN AAN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN ELEKTRONISCHE BROEDPLAATS VOOR DE
812  INTERNATIONALE TOETSING EN ONTWIKKELING VAN DEMOCRATISCHE PRINCIPES EN PROCEDURES IN DIRECT
813  CONTACT EN SAMENWERKING MET DE POLITIEKE WERKELIJKHEID . WIJ ZULLEN VOORTDUREND TRACHTEN DIT
814  TE DOEN VANUIT EEN WETENSCHAPPELIJKE ORI╦NTATIE, DAT WIL ZEGGEN IN EEN POLITIEK ONAFHANKELIJK MODEL, WAARIN
815  LIBERAAL ECONOMISCHE BELANGEN MAAR OOK DE VOLKSGEZONDHEID EN EEN WAARDIGE LEVENSCONTINUITEIT VOOR DEI
816  AMSTERDAMSE HUURDERS MAAR OOK DE KLEINERE PARTICULIERE HUISEIGENAREN KUNNEN EN MOETEN WORDEN
817  AFGEWOGEN TEGEN MET NAME GEVOEL VOOR MENSELIJKE WAARDEN OP HET EMOTIONEEL REDUCTIE VLAK . DEZE
818  DOELSTELLINGEN LIJKEN MISSCHIEN HOOG GEGREPEN VOOR EEN KLEINE GROEP MAAR EEN DESKUNDIG GEBRUIK VAN
819  HET INTERNET OP DE BOVEN OMSCHREVEN WIJZE KAN WAARSCHIJNLIJK TOT WONDERBAARLIJKE EN BRUIKBARE
820  RESULTATEN LEIDEN IN DE NIEUWE ELEKTRONISCHE WERKELIJKHEID VAN ONZE PLANEET . ONZE ERVARING IS DAT
821  OGENSCHIJNLIJK MERKWAARDIGE SPELINGEN VAN HET ZOEKMACHINE LOT ER TOE KUNNEN LEIDEN DAT ZELFS
822  BESCHEIDEN WEBSITES PLOTSELING DOOR VELE VELE DUIZENDEN BEZOEKERS UIT DE UITHOEKEN DER AARDE
823  REGELMATIG WORDEN BEZOCHT . HET KAN VOOR DEZE MENSEN VAN BELANG ZIJN TE ZIEN HOE WIJ ONZE PROBLEMEN
824  OP EEN DEMOCRATISCHE MANIER PROBEREN OP TE LOSSEN EN WIJ KUNNEN OOK VAN ANDEREN LEREN . HOE WIJ
825  BIJVOORBEELD OM GAAN MET DE INSPRAAK, BIJVOORBEELD ALS HET GAAT OM GROTE SLOOP EN BOUW PROJECTEN
826  ALS HET SLOPEN VAN HET RIJKSMUSEUM OMDAT DAAR TOEVALLIGE EEN HALF MILJARD BEGIN SUBSIDIE VOOR IS.
827  OF EEN GROOT STUK HARTJE BINNENSTAD OM DAAR EEN BIBLIOTHEEK KOLOS TE PLAATSEN. OF HET JAN SWAMMERDAM
828  INSTITUUT, DE KATTENLAAN, DE GVB HALLEN OF DE KEU IN DE HELMERSSTRAAT.EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE
829  BESTEMMINGSPLANNEN . . .
830  VOORZITTER, DAGELIJKSBESTUUR, LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST IK WENS U ALLEN
831  EEN VREDIGE KERST EN EEN SUCCESVOL TWEEDUIZEND ╔╔N .
832 DANK U WEL VOORZITTER IK HEB GEZEGD. copyright J. P. Krol 2000
833
834
835
836
837
838
839
840

841  SPEECH/HOORZITTING CvA BOUW&WONEN "BESTEMMINGSPLAN" O-W AMSTERDAM # # 09 JANUARI 2001
842  HOORZITTING CVA B&W BESTEMMINGSPLAN OW D.D. 090101 20:00 KWAKERSTRAAT 3 insp. jpkrol.
843
844  VOORZITTER, MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO, MISSCHIEN KENT U MIJ NOG. IN VERBAND
845  MET DEZE HOORZITTING MAG IK OOK VERWIJZEN NAAR ONZE EERDERE INSPRAKEN, ONDER ANDEREN BIJ
846  RAADSCOMMISSIES, ZOWEL OP HET STADHUIS ALS BIJ DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST,
847  WELKE ALLEN TE VINDEN ZIJN OP ONZE HOMEPAGE MET INTERNET AANDUIDING www1.tip.nl/~t153789 MET
848  NAME MAG IK VOOR DEZE HOORZITTING VERWIJZEN NAAR ONZE INSPRAKEN IN OUD WEST BIJ DE CvA
849  VAN 13 SEPTEMBER EN DE STADSDEELRAADVERGADERINGEN OP 14 NOVEMBER EN 19 DECEMBER ALLEN IN HET
850  JAAR 2000. IN HET BIJZONDER MAG IK IN DEZE INSPRAKEN U AANDACHT VRAGEN VOOR ONZE MELDINGEN
851  MET DE STREKKING BETREFFENDE ONS STREVEN BIJ TE MOGEN DRAGEN AAN DE ONTWIKKELING EN
852  VERFIJNING EN WAAR NODIG KRITISCHE EVALUATIE VAN DEMOCRATISCHE PROCEDURES ZOALS DE
853  INSPRAAK EN ONZE INZET VOOR MEER ALGEMENE VOLKSGEZONDHEID BELANGEN ZOALS LEVENSDUUR
854  VERKORTING ONDER BOUWGEWELD EN PER DEFINITIE ONTSTAAN VAN AGRESSIE EN GEWELD MEER IN
855  HET BIJZONDER BIJ WEGOPBREKINGEN. IK MAG OP DEZE PUNTEN TERUG KOMEN BINNEN HET KADER VAN DEZE
856ev  HOORZITTING. WAT DEZE HOORZITTING BETREFT IN DIT VERBAND DAN DIRECT HET VOLGENDE. WIJ HEBBEN
857  BEGREPEN DAT DEZE HOORZITTING HET INSPREEKRECHT VAN BURGERS OVER HET ZELFDE ONDERWERP BIJ DE
858  VOLGENDE CvA VERGADERING HIEROVER, ZOU OPHEFFEN. WIJ HEBBEN DAAROM BIJ UW DIENST
859  (MEVR. JUDITH KRANZ) GEMELD DAT WIJ DAN HET STANDPUNT MOETEN INNEMEN DAT VOOR
860  HOORZITTINGEN HETZELFDE REGLEMENT VAN ORDE GELDT ALS VOOR CVA VERGADERINGEN, DIT OOK
861  GEZIEN ER BLIJKBAAR GEEN APART REGLEMENT VAN ORDE BESTAAT VOOR HOORZITTINGEN. WANNEER U
862  HIEROVER EEN ANDER STANDPUNT HEBT ZULLEN WIJ DIT THANS GAARNE VAN U VERNEMEN ZODAT WIJ
863  HIER DIRECT REKENING MEE KUNNEN HOUDEN EN DE BETEKENIS HIERVAN OP KORTE TERMIJN NADER
864  KUNNEN EVALUEREN.
865
866ev  IN DIT VERBAND MOGEN WIJ OOK DIRECT EEN ALGEMENE OPMERKING PLAATSEN OVER DE VERSLAGEN
867  VAN DE RONDE TAFEL GESPREKKEN. BIJ DEZE GESPREKKEN ZIJN DE INSPREKERS NIET MET NAME
868  GENOEMD. DAAROM LIJKT HET ONS VRIJWEL ONMOGELIJK VAST TE STELLEN WAT ER NU PRECIES IS
869  INGESPROKEN EN DOOR WIE. HET VASTSTELLEN VAN DE VERSLAGEN MEDE DOOR DE BETROKKENEN
870  WORDT IMMERS BIJZONDER MOEILIJK. WAT MIJN EIGEN INSPRAAK BETREFT: IK VIND MIJZELF IN
871  DEZE  STUKKEN NAUWELIJKS TERUG... DIT GELDT BIJVOORBEELD VOOR WAT IK HEB GEZEGD OVER
872  OBJECTIVITEIT EN NIPO PROCEDURES EN OVER HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT. DIT INSTITUUT HEEFT
873  WEER EEN ANDERE BETEKENIS GEKREGEN NU DE UVA BIBLIOTHEEK RUIMTE ZOEKT.
874  OVERIGENS ZIJN DEZE PUNTEN UITDRUKKELIJK NIET BEDOELD ALS NEGATIEVE KRITIEK. WIJ ZIJN
875  OVERTUIGD DAT DOOR BETROKKENEN MET VEEL INZET IS GEWERKT AAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE
876  RESULTATEN. MAAR HET BETREFT HIER EEN BUITENGEWOON COMPLEXE MATERIE WAARBIJ GROTE
877  CONFLICTERENDE BELANGEN EN META SYSTEMATISCHE EFFECTEN EEN INGEWIKKELDE ROL SPELEN.
878  WIJ HOPEN SLECHTS EEN BIJDRAGE TE MOGEN GEVEN AAN HET TOT STAND KOMEN VAN BETERE
879  PROCEDURES IN DE DEMOCRATIE WELKE IMMERS VOORTDUREND IN ONTWIKKELING IS EN IN IEDERS
880  BELANG STEEDS OPNIEUW MOET WORDEN BEVOCHTEN. TOCH MOETEN WIJ STELLEN DAT, GEGEVEN AL HET
881  BOVENSTAANDE, INCLUSIEF ONZE VERWIJZINGEN NAAR EERDERE INSPRAKEN, HET VOOR ONS NIET GOED
882  MOGELIJK IS OP EENVOUDIGE WIJZE TE BEPALEN IN HOEVERRE DE POSITIE VAN DE AMSTERDAMSE
883  HUURDERS DOOR DE VOORSTELEN IN FEITE WORDT BEDREIGD, IN HOEVERRE DE OVERLAST- EN ANDERE
884  CONSEQUENTIES VOLDOENDE ZIJN AFGEWOGEN EN IN HOEVERRE DE RONDETAFEL GESPREKEN OOK MAAR
885  ENIGSZINS EEN REPRESENTATIEF BEELD GEVEN VAN WAT ER LEEFT ONDER DE BEVOLKING. WIJ ZULLEN
886  DAAR DAN OOK , BIJ DE STADSDEELRAAD VERGADERING OVER DIT ONDERWERP, VRIJWEL ZEKER, DIEPER
887  OP IN MOETEN GAAN. IN IEDER GEVAL IS HET ZO DAT WIJ NADRUKKELIJK DE VOLGENDE PRIORITEITEN
888  WILLEN STELLEN. DE FEITELIJKE POSITIE VAN DE AMSTERDAMSE HUURDERS IN DE RUIMSTE ZIN, MAG
889  DOOR BESTEMMINGSPLAN WIJZIGINGEN NIMMER WORDEN AANGETAST TENZIJ ZIJ OP INDIVIDUELE BASIS
890  HIERMEE CONTRACTUEEL AKKOORD GAAN. BIJ BESTEMMINGSPLAN WIJZIGINGEN DIENT VAN TE VOREN
891  UITGEBREID TE WORDEN INGEGAAN OP DE OVERLAST CONSEQUENTIES VAN DE SLOOP- EN NIEUWBOUW
892  WELKE OP BASIS VAN EEN EVENTUEEL GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN MOGELIJK ZOUDEN WORDEN.
893  HIERBIJ DIENT MET NAME OOK GELET TE WORDEN OP HET ECHOPUT EFFECT BIJ BINNEN GEBIEDEN, OOK BIJ
894  AANGRENZENDE PROJECTEN. DEZE CONSEQUENTIES DIENEN BIJ DE GOEDKEURING NADRUKKELIJK EN
895  ZORGVULDIG TE WORDEN OVERWOGEN. MET BETREKKING TOT HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT DIENT
896  NADER DOOR EEN ONAFHANKELIJK ORGAAN TE WORDEN ONDERZOCHT WAAROM DIT GEBOUW NIET
897  GESCHIKT IS ALS LOCATIE VOOR DE NIEUWE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, GEGEVEN DE GROTE KOSTEN
898  POSTEN UIT DE ALGEMENE MIDDELEN EN DE OVERLAST- EN ANDERE CONSEQUENTIES VOOR DE
899  BEVOLKING BIJ SLOOP- EN NIEUWBOUW VAN DE HIERMEE SAMENHANGENDE LOCATIES. DE DOORSLAG
900  GEVENDE REDENEN HIERVOOR DIENEN OP MAXIMAAL 1 A4 PAGINA TE WORDEN SAMENGEVAT.
901  DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD. JAN PETER KROL
902
903  NA DE INSPRAAK WORDEN AAN INSPREKER GEEN VRAGEN GESTELD DOOR DE COMMISSIE.
904
905  VERVOLGENS IS ER EEN KORTE VERBALE COMMUNICATIE TUSSEN VOORZITTER EN INSPREKER EN MET DE
906  VOLGENDE STREKKING :
907
908  INSPREKER VRAAGT AAN VOORZITTER EEN REACTIE OP HETGEEN INSPREKER IN ZIJN INSPRAAK AAN DE
909  ORDE STELDE MET BETREKKING TOT HET GELDENDE ORDE REGLEMENT VOOR DEZE VERGADERING.
910  VOORZITTER ANTWOORD DAT INSPREKER GEEN VRAGEN KAN STELLEN.
911  ((ER WORDT DUS NIET GEANTWOORD OP HET IN DE INSPRAAK AAN DE ORDE GESTELD PUNT BETREFFENDE
912  HET VIGERENDE REGLEMENT VAN ORDE VOOR DEZE HOORZITTING)).
913
914  WAT IN DIT VERBAND VOORAF GING:
915  BIJ DE AANMELDING VOOR DE INSPRAAK EN NADERE COMMUNICATIES (LAATSTELIJK 090101 OMSTREEKS
916  15:00) HEEFT INSPREKER AAN DE BETREFFENDE DIENST ONDER ANDERE DIRECT VRAGEN GESTELD MET
917  BETREKKING TOT HET GELDENDE REGLEMENT VAN ORDE. HET WAS VOOR INSPREKER TOEN EEN BEETJE
918  MOEILIJK HIER VOLSTREKT DUIDELIJK INZICHT IN TE KRIJGEN. BIJ DE BETREFFENDE DIENST IS TOEN
919  GEMELD DAT DIT PUNT IN DE INSPRAAK AAN DE ORDE ZOU WORDEN GESTELD, MET HET VERZOEK DIT AAN
920  VOORZITTER TE MELDEN.
921
922  (Terzijde: van de bij de in de inspraak in dit verband genoemde functionaris is de feitelijke achternaam uit privacy overwegingen
923  niet genoemd).
924
925
926
927
928
929
930
931

944  SPEECH BIJ DE VERGADERING CvA BOUWEN, WONEN EN STADSVERNIEUWING OUD WEST AMSTERDAM 16 JANUARI 2001.
945  INSPREKER J. P. KROL
946
947  VOORZITTER, GAARNE SPREEK IK MIJN DANK UIT VOOR DE VERZORGING VAN HET VERSLAG VAN DE
948  HOORZITTING. IN IEDER GEVAL VOOR ZOVER HET MIJN BIJDRAGE BETREFT. MET NAME BETREFT DIT
949  OOK DE WIJZE WAAROP OOK DE TEKSTEN VAN INSPREKERS INTEGRAAL ZIJN BIJGEVOEGD. HET IS HEEL
950  BEGRIJPELIJK DAT NIET ALLES IN HET VERSLAG ZELF KAN. DIT ZAL ONGETWIJFELD NOG BIJ DE
951  GOEDKEURING VAN HET VERSLAG KUNNEN WORDEN BIJGESTELD.
952  WIJ MOGEN VOORZITTER ALVAST ONZE BIJDRAGE DAARVOOR IN GESCHRIFTE DOEN TOEKOMEN.
953ev  DE MEDEDELING WELKE IK MAG DOEN BETREFT EEN ONDERWERP HETGEEN DE COMMISSIE AANGAAT
954  EN WEL HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DEZE VERGADERING EN MET NAME OOK VAN DE
955  HOORZITTING. IK MEEN DAT DIT VOOR VELEN TOCH NOG NIET DUIDELIJK WAS. WIJ GAAN ERVAN UIT DAT
956  HET HIER EEN CvA VERGADERING BETREFT MET BIJBEHORENDE REGLEMENT VAN ORDE EN DAT DIT
957  HETZELFDE IS ALS BIJ DE HOORZITTING. DAT WIL ZEGGEN OOK MET EEN TWEEDE TERMIJN VOOR
958  INSPREKERS. TEVENS GAAN WIJ ER DAN VAN UIT DAT DE VERSLAGEN HIERVAN GOEDGEKEURD ZULLEN
959  ZIJN, OOK DOOR DE INSPREKERS, VËËR DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OVER DIT
960  ONDERWERP. OVERIGENS IS ER MOGELIJK ONDUIDELIJKHEID ONTSTAAN BIJ INSPREKERS OVER DE
961  TWEEDE TERMIJN. DIT OMDAT ZO UITDRUKKELIJK GESTELD IS DAT ER NIET MEER INGESPROKEN KON
962  WORDEN BIJ DEZE CVA VERGADERING. NIET IEDERE BURGER BEGRIJPT DAT ER NATUURLIJK WEL EEN
963  TWEEDE TERMIJN IS VOOR INSPREKERS, BINNEN HET KADER VAN HUN EERSTE INSPRAAK. ALTHANS
964  VOLGENS HET VIGERENDE CVA RVO. OM DEZE ONDUIDELIJKHEID TE COMPENSEREN DIENEN DE
965  BETROKKEN INSPREKERS ALSNOG DEZE GELEGENHEID TE KRIJGEN. HIERBIJ ZOU DAN HET VERSLAG
966 VAN DE CVA DIE NU GEHOUDEN WORDT MOETEN WORDEN GEVOEGD. DANK U WEL VOORZITTER,
967  DIT WAS MIJN MEDEDELING. J. P. KROL.
968
969  BOVENSTAAND DE TEKST VAN DE INSPRAAK, AANGEMELD VOOR HET AGENDA PUNT "MEDEDELINGEN".
970  DE INSPRAAK KON, OM REDENEN WELKE INSPREKER NIET ECHT DUIDELIJK ZIJN, NIET PLAATSVINDEN.
971  WAARSCHIJNLIJK ZAL INSPREKER NOG EEN NADERE TOELICHTING HIEROVER GEVEN OP DEZE PLAATS
972  OP DEZE HOMEPAGE. VLAK VOOR DE VERGADERING WERD DE TEKST AAN VOORZITTER EN
973  PORTEFEUILLEHOUDER OVERHANDIGD.
974
975  HIERONDER VOLGT DE NOTITIE BETREFFENDE DE CORRECTIE OP DE NOTULEN VAN HET VERSLAG VAN
976  DE HOORZITTING VAN 9 JANUARI 2001 OVER DE UITGANGSPUNTEN VOOR HET NIEUWE
977  BESTEMMINGSPLAN VAN AMSTERDAM-OUD WEST. DE CORRECTIE HEEFT UITERAARD ALLEEN
978  BETREKKING OP DE BIJDRAGE VAN INSPREKER (JPKROL).
979
980  IN DUPLO IN HANDEN VAN VOORZITTER TE STELLEN.
981  VERGADERING CvA BOUWEN, WONEN EN STADSVERNIEUWING OUD WEST 16 JAN 2001. internet embargo
982  tot 160101 24:00. INSPR J. P. KROL
983  CORRECTIE OP HET VERSLAG VAN DE HOORZITTING DD 9 JANUARI 2001 INSPR KROL OP BLADZIJDE 8 OP
984  EN NA DE DERDE REGEL NA DE SCHORSING DIENEN DE CURSIEF EN DIK GEDRUKTE WOORDEN TE
985  WORDEN GEVOEGD ZOALS IN HET VOORBEELD TUSSEN DE LIJNEN IN HET HIERNA VOLGENDE .
986
987  HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT MOET NADER DOOR EEN ONAFHANKELIJK ORGAAN ONDERZOCHT
988  WORDEN ALS MOGELIJKE LOCATIE VOOR DE NIEUWE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK. DE DOORSLAG
989  GEVENDE REDENEN .... DIENEN OP MAXIMAAL 1 A4 PAGINA TE WORDEN SAMENGEVAT.
990   JAN PETER KROL.
991
992
993
994


995   SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM
996  13 FEBRUARI 2001
997
998   AAN DE VOORZITTER VAN DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST VAN
999   13 FEBRUARI 2001AMSTERDAM, 13 FEBRUARI 2001
1000 VOORZITTER, MET BETREKKING TOT HET VERSLAG VAN DE SDR-OW VERGADERING VAN
1001 19 DECEMBER 2000 VERZOEKEN WIJ U ONDERDANIG ALS VOLGT : OP TE WILLEN DOEN NEMEN IN HET
1002 VERSLAG VAN DE SDR-OW VERGADERING VAN 13 FEBRUARI 2001, IN DE CATEGORIE NAAR AANLEIDING
1003 VAN HET VERSLAG (ALS VOLGT: )
1004 VOORZITTER DEELT MEDE DAT VERREWEG HET GROOTSTE DEEL VAN DE INSPRAAK VAN DHR KROL NIET IN
1005  HET SDR VERSLAG VAN 13 FEBRUARI 2001 IS WEERGEGEVEN, MAAR DEZE IS TE VINDEN OP DE INTERNET
1006 HOMEPAGE VAN HET BETROKKENEN OVERLEG www1.tip.nl/~t153789.
1007 VERTROUWEND OP UW MEDEWERKING, VOORZITTER, VERBLIJVEN WIJ, IN DANK EN HOOGACHTEND,
1008 JAN PETER KROL (NAMENS HET BO).
1009 BIJLAGE: INSPRAAK J P KROL BIJ DE SDR-OW VERGADERING D.D. 19 DEC 2001.
1010 KOPIE: DHR. NOTULEUR.
1011 N.B.
1012 DE IN HET BOVENSTAANDE CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS DOOR VOORZITTER BIJ DE SDR-OW
1013 VERGADERING VAN 13 FEBRUARI VOORGELEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN
1014  19 DECEMBER 2000.
1015
1016
1017
1018
1019
1020

1039 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM ## 27 MAART 2001
1040
1041 ZEER GEACHTE VOORZITTER, PORTEFEUILLEHOUDERS , LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST
1042  EN ANDERE BETROKKENEN. WIJ MOGEN VANDAAG BIJ U INSPREKEN OVER HET VOORSTEL VASTSTELLING
1043 UITGANGSPUNTEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN OUD WEST, VERDER DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 EN DAARMEE
1044 SAMENHANGENDE OOK MEER ALGEMENE FACTOREN. ZOALS IK REEDS VAAK MOCHT MELDEN IS HET BO VOORAL
1045 OOK GE¤NTERESSEERD IN ALGEMENE FACTOREN ZOALS RESPECTEREN VAN DEMOCRATISCHE PROCEDURES EN OOK
1046 DE EFFECTEN VAN BOUWGEWELD OP DE VOLKSGEZONDHEID WIJ KOPPELEN DIT UITERAARD AAN ZAKEN DIE ONS
1047 DIRECT RAKEN, MAAR DE SAMENHANGENDE ALGEMENE BELANGEN GAAN BIJ ONS TOCH VOOR. TER ZAKE VAN HET
1048 BESTEMMINGSPLAN HEBBEN WIJ BINNEN DIT KADER EERDER ONZE ZORG UITGESPROKEN OVER PROCEDURELE
1049 FACTOREN ZOALS HET NIET TOEKENNEN VAN EEN TWEEDE TERMIJN AAN INSPREKERS BIJ DE HOORZITTING HIEROVER
1050 VERDER WAREN EN ZIJN WIJ VAN MENING DAT DE SAMENHANGENDE NOTULEN, ONDANKS VERSCHILLEND
1051 DEMOCRATISCHE HOOGTEPUNTEN, UITEINDELIJK TOCH LANG NIET VOLDOENDE OBJECTIEF ZIJN. DIT GELDT OOK
1052 VOOR DE RONDE TAFELGESPREKKEN. WIJ KUNNEN DIT UITERAARD UITGEBREID NADER TOELICHTEN MAAR NIET
1053 BINNEN DEZE SPREEKTIJD. WIJ VERWIJZEN SLECHTS NAAR ONZE INSPRAKEN TER ZAKE. ALS VOORBEELD WILLEN WIJ
1054 WEL NOEMEN ONZE OPMERKINGEN OVER HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT. WIJ HEBBEN ONS ONDER VEEL MEER,
1055 DUIDELIJK UITGESPROKEN VOOR NADER ONDERZOEK HIER OVER MET EEN SAMENVATTENDE ESSENTIE OP 1 A4 BLAD.
1056 TOCH VINDEN WIJ IN HET NUV SLECHTS UITERST SUMMIERE OPMERKINGEN OVER DIT KAPITALE MONUMENTALE PAND,
1057 MET DE STREKKING DAT HET GESLOOPT MOET WORDEN. HET IS INMIDDELS, OOK UIT DE MEDIA, TOCH WEL DUIDELIJK,
1058 DAT VELEN DAAR HEEL ANDERS OVER DENKEN. WANNEER WIJ GEGEVEN HET BOVENSTAANDE VANUIT ONZE EIGEN
1059 ERVARINGEN MOETEN GENERALISEREN KUNNEN WIJ SLECHTS CONCLUDEREN DAT HET VOORLIGGENDE NVU SLECHTS
1060 ALS EEN DISCUSSIE STUK KAN WORDEN GEZIEN, WAARVOOR WIJ ALS ZODANIG VEEL WAARDERING HEBBEN, MAAR
1061 WAARVOOR THANS RICHTLIJNEN MOETEN WORDEN ONTWIKKELD OM O.A. DE REPRESENTATIVITEIT EN DE
1062 HOUDBAARHEID VAN VELE ONDERBOUWINGEN NADER TE TOETSEN. WANNEER DE RAAD HET IN DEZE VORM ZOU
1063 GOEDKEUREN ZOU DIT EEN VORM VAN ZORGELOOSHEID ZIJN WAARDOOR HET STUK WEINIG KANS ZOU MAKEN BIJ
1064 BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES. DAN NU DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7. ONZE EERSTE INSPRAAK BIJ U WAS NAAR
1065 AANLEIDING VAN GERUCHTEN OVER SLOOP PLANNEN VAN DEZE PANDEN. WIJ MOCHTEN UITGEBREID MET U SPREKEN
1066 OVER HET BOUWGEWELD WAARAAN DE DIRECT OMWONENDEN RECENT EN EERDER WAREN BLOOTGESTELD.
1067 WIJ MAAKTEN HIER EEN UITGEBREIDE REPORTAGE OVER OP HET INTERNET WELKE WIJ BIJ EEN STADSDEELRAAD
1068 INSPRAAK ONDER DE RAADSLEDEN MOCHTEN UITDELEN. ONDER MEER WERD DOOR ONS GESTELD DAT WIJ BIJ
1069 VOORTGANG VOORAL OOK FINANCI╦LE ACHTERGRONDEN WILDE KENNEN WAAROM BESTUURDERS HUN KIEZERS
1070 AAN DIT SOORT OORLOGSSITUATIES BLOOTSTELDEN. EN DAN NU DEZE BESLOTEN BEHANDELING VAN DE STRIKT
1071 VERTROUWELIJK KREDIET AANVRAAG BLIJKBAAR WEER UIT DE DOOR DE BURGERS BIJEEN GEBRACHTE ALGEMENE
1072 MIDDELEN OM EEN GROOT DEEL VAN DIE ZELFDE BURGERS WEER IN EEN LAWAAI GEKKENHUIS TE STORTEN WAAR
1073 ZIJ ZELF NIETS MEE OP SCHIETEN MAAR WEL DE MOGELIJKHEID OM OVERDAG IN HUN WONING TE WERKEN, TE STUDEREN
1074 OF TE RUSTEN VRIJWEL WORDT ONTNOMEN. VOORZITTER, WIJ ZIJN IN UW VERGADERINGEN NIET EINDELOOS TERUG
1075 BLIJVEN KOMEN OP DE EERSTE HELMERSSTRAAT. WEL OP ANDERE ZAKEN MET VERGELIJKBARE STREKKING IN EEN
1076 BREDER KADER. EVENMIN HEBBEN WIJ, NADAT WIJ ONS VERZEKERD HADDEN VAN EEN BREDE ACHTERBAN, ACTIES
1077 GEVOERD OM DEZE ACHTERBAN VEEL VERDER TE MOBILISEREN. WIJ HEBBEN UW RAAD, VANUIT ONZE DESKUNDIGHEID,
1078 MOGEN WIJZE OP DE GROTE GEVAREN VAN HET MOBILISEREN VAN KLEINE GEMEENSCHAPPEN WAARIN DAN GEMAKKELIJK
1079 POLARISATIES EN INTRIGES KUNNEN ONTSTAAN TUSSEN GROEPJES AANGESTUURD VANUIT VERSCHILLENDE
1080 BELANGENSFEREN, NIET IN DE LAATSTE PLAATS VANUIT HET STADSDEEL ZELF. WIJ VERTROUWEN ER OP DAT U BIJ UW
1081 BELEID DIT SOORT ONTWIKKELINGEN NIET ZULT STIMULEREN. BIJ GERUCHTEN VERNAMEN WIJ OVERIGENS DAT
1082 BLIJKBAAR EEN PROJECTONTWIKKELAAR GEVONDEN IS WELKE HET PROJECT HELMERSSTRAAT 5-7 VERDER ZOU WILLEN
1083 ONTWIKKELEN. WIJ NEMEN AAN DAT U DEZE OOK OP DE HOOGTE GEBRACHT HEBT VAN WAT ER REEDS ONDER DE
1084 DIRECT BETROKKENEN SPEELT EN SPEELDE. EERDER MOCHTEN WIJ MELDEN DAT ONS STREVEN IS DE WORSTELINGEN
1085 VAN DE DEMOCRATIE ONDER INVLOED VAN DE GLOBALISERING MET ZIJN SNEL STIJGENDE GROND PRIJZEN IN DE SFEER
1086 VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP TE BRENGEN ZODAT WIJ VAN ELKAAR KUNNEN LEREN.
1087 HOEWEL WIJ ONS NOG NIET ZELF HEBBEN AANGEMELD BIJ INTERNATIONALE ZOEKMACHINES, HEBBEN DEZE ONZE
1088 HOME PAGE TOCH ZELF AL GEVONDEN ZODAT ONS BEZOEKERS AANTAL, OOK INTERNATIONAAL, STEEDS TOENEEMT.
1089 WIJ ZULLEN DE VERDERE ONTWIKKELINGEN ROND DE 1E HELMERSSTRAAT 5-7 UITGEBREID OP INTERNET VERMELDEN.
1090 HIERBIJ ZULLEN WIJ NIET NALATEN ONS VERTROUWEN UIT TE SPREKEN IN ONZE BESTUURDERS EN ONZE
1091 BURGERPLICHT DEZE TE BLIJVEN BEGELEIDEN EN WAAR NODIG BIJ TE STUREN MET DE MIDDELEN WELKE DE
1092 DEMOCRATIE NU NOG HEEFT. DANK U WEL VOORZITTER, IK HEB GEZEGD.
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099 SPEECH BIJ DE VERGADERING COM VSRG BOEKMANZAAL STADHUIS AMSTEL 1. # # 29 AUGUSTUS 2001 V.A. 13:00 spreker;
1100  Jan Peter krol  Betrokkenen overleg sloop en bouw Amsterdam. Gesproken tekst geldt.
1101 DANK U WEL VOORZITTER, WETHOUDERS .... LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM .... EN VELE ANDERE
1102  ZEER GEACHTE AANWEZIGEN. MIJN NAAM IS JAN PETER KROL..... VAN HET BO..... ONZE BURGER OVERLEG GROEP.....
1103 MISSCHIEN KENT U MIJ NOG. MIJN INSPRAAK
1104 VANDAAG .....IS EEN VERTALING ..... VAN DE OORSPRONKELIJK .....ENGELSTALIGE .....WERELD WIJD WEB VERSIE .....
1105 WELKE VIA ONZE HOME PAGE..... EN HAAR ZOEKMACHINES .....VOOR DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP WORDT
1106 GEBRACHT. OP DEZE MANIER..... WORDT DEZE EEN ONDERDEEL.... VAN EEN NETWERK..... VAN VERGELIJKBARE.....
1107 EN SAMENHANGENDE ..... DOCUMENTEN ..... BEDOELD..... OM DE MOGELIJKHEDEN..... TE LATEN ZIEN..... VOOR..... WETTIGE
1108 .... EN GEWELDLOZE .... BURGER BETROKKENHEID ..... BIJ BESTUURLIJKE BESLUITVORMING ..... IN DE GEEST VAN.....
1109 DE DEMOCRATIE ONDER GLOBALISERING. WIJ VINDEN.... DAT HET MOGELIJK TOT STAND KOMEN.... VAN EEN
1110 MAMMOET GEBOUW.... OF BOUWCOMPLEX .... MET NAME.... VOOR DE GEESTESWETENSCHAPPEN.... VAN DE
1111 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.... MET DE DAARBIJ HORENDE MASSALE SLOOP- EN BOUW ACTIVITEIT..... IN HET DRUKST
1112 BEVOLKTE DEEL VAN ONZE STAD..... DEZE AANDACHT VERDIENT. ZO'N GEBOUW..... MOET TENSLOTTE..... OOK EEN BAKEN
1113 ZIJN..... VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES.....OM TE LATEN ZIEN..... HOE DE BURGERS VAN AMSTERDAM..... EN HUN GEKOZEN
1114 VERTEGENWOORDIGERS..... DIE HUN BELANGEN IMMERS BEHARTIGEN..... IN HET BEGIN VAN HET DERDE MILLENNIUM.....
1115 HET NIEUW TIJDPERK.... OMGINGEN MET DE DEMOCRATIE ..... OMGINGEN MET ZO'N PROJECT. OOK ALS HET ALLEEN
1116 MAAR EEN DROOM BLIJFT..... OVER PAPIEREN MODELLEN ..... OF MISSCHIEN JUIST DAN. VOORZITTER, GEZIEN DE KORTE
1117 SPREEKTIJD.... MOET IK BEGINNEN.... MET HET BELANGRIJKSTE.... HETGEEN IK DAN VERVOLGENS..... ZOVEEL MOGELIJK
1118 ZAL TOELICHTEN. WELNU. VOOR ZOVER MOGELIJK..... REKENING HOUDEND..... MET AL HETGEEN WIJ..... IN DE
1119 TOELICHTING NOG MOGEN VERMELDEN..... STELLEN WIJ VOOR.... DAT U HET VOLGENDE PUNT..... ZEVEN..... TOEVOEGT
1120 ..... AAN HET..... DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM..... VOORGESTELDE.....BESLUIT..... OP DE
1121 LAATSTE BLADZIJDE..... VAN DE CONCEPT RAADSVOORDRACHT..... INZAKE DE..... UITGANGSPUNTEN ..... VOOR DE.....
1122 ONTWIKKELING VAN HET BINNEN GASTHUIS TERREIN . NA ..... BESLUIT .... I II III IV V VI . TOEVOEGEN...... ALTHANS MET
1123 WOORDEN VAN GELIJKE STREKKING..... ALDUS : VII. ..... DE BESLUITEN ONDER ..... I TOT EN MET VI ..... ZULLEN ZIJN
1124 ONDERWORPEN..... AAN DE VEREISTEN ONDER VII. DEZE HOUDEN IN.....DAT IEDER MOGELIJK GEVOLG..... VAN
1125 BELANGRIJKE BETEKENIS..... HETGEEN OP.... VOORZIENBARE WIJZE..... KAN VOORTVLOEIEN.....UIT GENOEMDE
1126 BESLUITEN.....I T/M VI..... VOORDIEN.... ZAL ZIJN ONDERWORPEN..... AAN OVERLEG..... MET ALLE DAARBIJ BETROKKEN
1127 PARTIJEN.... EN DAT....INDIEN DOOR HEN VERWORVEN RECHTEN..... HIERDOOR ....OP VOORZIENBARE WIJZE..... ZULLEN
1128 WORDEN AANGETAST.... DAAROVER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST ..... MET DE BETROKKENEN ZAL BESTAAN..... VOOR
1129 ZOVER DIT.... IN ALLE REDELIJKHEID.... MOGELIJK MOET WORDEN GEACHT. BIJ VERWORVEN RECHTEN..... ZAL HIER BIJ
1130 ..... MET NAME .....DIENEN TE WORDEN GELET OP : HET RECHT OP EEN LEEFBAAR MILIEU...... WAAR GEEN LAWAAI
1131 GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT..... EN HET HUUR RECHT ..... *
1132
1133 VOORZITTER IK MAG NADER TOELICHTEN.... HET LEEFBAAR MILIEU. HIERVOOR MAG IK... TERZAKE VAN
1134  GELUIDSOVERLAST... ENKELE PUNTEN SAMENVATTEN..... UIT DE JULI 2001 PUBLICATIE ......VAN DE NEDERLANDSE
1135 STICHTING GELUIDSHINDER....WELKE ONDER HAAR COMIT╔ VAN AANBEVELING VELE BELANGRIJKE...
1136 BURGERS....POLITICI .....WETENSCHAPPELIJKE.... EN BESTUURSFUNCTIONARISSEN TELT.....WAARONDER DE VOORMALIG
1137 DIRECTEUR VAN DE AMSTERDAMSE MILIEU DIENST..... IK MAG SAMENVATTEN..... MET BETREKKING TOT MILIEU
1138 VERVUILING DOOR LAWAAI......MOETEN WIJ BENADRUKKEN..... DAT DIT EEN VAN DE WEINIGE..... MILIEU VERVUILERS
1139 IS..... MET BEWEZEN SCHADELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID.... DEZE SCHADE BETREFT ONDER MEER...
1140 HARTZIEKTEN.... HOGE BLOEDDRUK....GEHOORSCHADE.... SLAAPSTOORNISSEN ... LEERPROBLEMEN BIJ KINDEREN....
1141 ET CETERA ...ET CETERA...... DAN HET HUURRECHT MEER DAN 80 PROCENT.... VAN DE AMSTERDAMSE
1142 KIEZERSHUISHOUDENS.... BESTAAT UIT HUURDERS..... IN TOENEMENDE MATE..... BEGINT BIJ VELE VAN HEN....
1143 HET BESEF TE GROEIEN..... DAT ZIJ ER NIET MEER... ZEKER VAN KUNNEN ZIJN.... HOE LANG ZIJ NOG.... IN HUN WONING.....
1144 KUNNEN BLIJVEN WONEN DOOR DE GESTEGEN GRONDPRIJZEN.... WAARSCHIJNLIJK ALS GEVOLG VAN DE GLOBALISERING.....
1145 EN DE GIGANTISCHE SUBSIDIES..... DIE VRIJKOMEN BIJ BOUWPROJECTEN.... ZIJN GROTE BELANGEN CONFLICTEN
1146 ONTSTAAN......WAAR ZIJ HET SLACHTOFFER VAN DREIGEN TE WORDEN. DE PROBLEMEN .....OP HET BINNEN GASTHUIS
1147 TERREIN.... ZIJN HIER EEN VOORBEELD VAN. DE STRIJD LIJKT HIER ....VOOR EEN DEEL .....TE ZIJN GEWONNEN MAAR.....
1148 VRAAG NIET WAT VOOR.... GIGANTISCHE INZET..... HIER VOOR NODIG WAS. BURGERS HEBBEN.... IN HET ALGEMEEN....
1149 GEEN TIJD... OM ZO VEEL AANDACHT..... TE MOETEN BESTEDEN.... AAN HET WAARBORGEN..... VAN HUN MEEST
1150 ELEMENTAIRE RECHTEN...... DAN ZOU DE SAMENLEVING..... VOLLEDIG WORDEN ONTWRICHT.... DAAROM HEBBEN ZIJ
1151 HIER..... HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS VOOR. WIJ DIENEN OOK TE BEDENKEN... DAT HUURDERS .....DOOR
1152 HUN HUUR EN GEWOONTERECHT..... MINSTENS NET ZO VEEL RECHT HEBBEN .....OP BAAT BIJ GESTEGEN GROND PRIJZEN
1153 .....ALS EIGENAREN EN GEMEENTEN.....EN DAT DE BOUWSUBSIDIES.....VEELAL UITEINDELIJK..... MET HUN.....
1154 BELASTINGGELD WORDEN BETAALD.
1155 DANK U WEL VOORZITTEER.... IK HEB GEZEGD. (W. G. JAN PETER KROL) (gesproken tot * )
1156 Bovenstaande tekst werd in zijn geheel overhandigd aan de aanwezige wethouders en raadsleden van de gemeenteraad van Amsterdam
1157
1158
1159

1160 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST AMSTERDAM 1 OKTOBER 2001 SPREKER
1161 JAN PETER KROL/ BETROKKENEN OVERLEG SLOOP EN BOUW AMSTERDAM.
1162 DANK U WEL VOORZITTER, PORTEFEUILLEHOUDERS.... LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN AMSTERDAM OUD WEST
1163 .... EN VELE ANDERE ZEER GEACHTE AANWEZIGEN. MIJN NAAM IS JAN PETER KROL ..... VAN HET BO..... ONZE BURGER
1164 OVERLEG GROEP..... MISSCHIEN KENT U MIJ NOG. MIJN INSPRAAK VANDAAG .....IS EEN VERTALING..... VAN DE
1165 OORSPRONKELIJK .....ENGELSTALIGE .....WERELD WIJD WEB VERSIE..... WELKE VIA ONZE HOME PAGE..... EN HAAR
1166 ZOEKMACHINES .....VOOR DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP WORDT GEBRACHT EN DAN AUTOMATISCH OOK IN
1167 HET FRANS EN DUITS WORDT VERTAALD. OP DEZE MANIER..... WORDT DEZE EEN ONDERDEEL.... VAN EEN NETWERK.....
1168 VAN VERGELIJKBARE..... EN SAMENHANGENDE .....DOCUMENTEN .....BEDOELD..... OM DE MOGELIJKHEDEN..... TE LATEN
1169 ZIEN..... VOOR..... WETTIGE....EN GEWELDLOZE.... ....BURGER BETROKKENHEID.....BIJ BESTUURLIJKE BESLUITVORMING.....
1170 IN DE GEEST VAN..... DE DEMOCRATIE ONDER GLOBALISERING. ....OM TE LATEN ZIEN..... HOE DE BURGERS VAN
1171 AMSTERDAM..... EN HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS ..... DIE HUN BELANGEN IMMERS BEHARTIGEN .....
1172 IN HET BEGIN VAN HET DERDE MILLENNIUM..... HET NIEUW TIJDPERK .... OMGINGEN MET DE DEMOCRATIE......
1173 VOORZITTER... GEZIEN DE KORTE SPREEKTIJD.... MOET IK BEGINNEN.... MET HET BELANGRIJKSTE..... HETGEEN IK DAN
1174 VERVOLGENS..... ZOVEEL MOGELIJK ZAL TOELICHTEN. WELNU. WIJ WILLEN KORT IETS ZEGGEN OVER DE ACTIVITEITEN
1175 ROND HET BESTEMMINGSPLAN . WIJ HEBBEN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DIT PUNT PROBEREN TE VOLGEN.
1176 NIETTEMIN ZIJN WIJ VAN MENING ... DAT ER IN FEITE GEEN BELANGRIJKE VERANDERINGEN ZIJN ... TEN OPZICHTE
1177 VAN ONZE STANDPUNTEN ... WELKE ZIJN NEERGELEGD ... IN DE ... HOORZITTING VAN 9 JAN 2001 WIJ HEBBEN MET NAME
1178 GESPROKEN OVER VERWORVEN RECHTEN ... ZOALS HET RECHT OP EEN LEEFBAAR MILIEU ... EN HET HUURRECHT.
1179 WIJ MOETEN NU HERHALEN EN AANVULLEN. VOOR ZOVER MOGELIJK..... REKENING HOUDEND..... MET AL HETGEEN WIJ
1180 ..... IN DE TOELICHTING NOG MOGEN VERMELDEN..... STELLEN WIJ VOOR ... DAT ER ... OP DE DAARVOOR BESTEMDE
1181 PLAATSEN ... TERZAKE VAN EVENTUELE ... BESLUITEN OVER BESTEMMINGSPLAN WIJZIGINGEN ... WAARONDER
1182 OOK ZIJN TE REKENEN ... HET TOT STAND KOMEN VAN ... EEN HEEL NIEUW BESTEMMINGSPLAN ... EEN UITDRUKKELIJKE
1183 FORMULERING MOET KOMEN ... MET DE VOLGENDE STREKKING IEDER MOGELIJK GEVOLG..... VAN BELANGRIJKE BETEKENIS
1184 ..... HETGEEN OP.... VOORZIENBARE WIJZE..... KAN VOORTVLOEIEN.....UIT GENOEMDE BESLUITEN..... ZAL VOORDIEN....
1185 ZIJN ONDERWORPEN..... AAN ... OVERLEG..... MET ALLE DAARBIJ BETROKKEN PARTIJEN. INDIEN... DOOR DEZE PARTIJEN
1186 VERWORVEN RECHTEN....DOOR GENOEMDE BESLUITEN...... OP VOORZIENBARE WIJZE..... ZULLEN WORDEN AANGETAST....
1187 ZAL DAAROVER ... VOORDIEN... SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST..... MET DE BETROKKENEN MOETEN WORDEN
1188 BEREIKT..... VOOR ZOVER DIT.... IN ALLE REDELIJKHEID.... MOGELIJK MOET WORDEN GEACHT. BIJ VERWORVEN
1189 RECHTEN..... ZAL HIER BIJ..... MET NAME .....DIENEN TE WORDEN GELET OP : HET RECHT OP EEN LEEFBAAR MILIEU
1190 ...... WAAR GEEN LAWAAI GEKKENHUIS VAN WORDT GEMAAKT..... .....EN HET HUUR RECHT. VOORZITTER IK MAG
1191 NADER TOELICHTEN : HET LEEFBAAR MILIEU. HIERVOOR MAG IK... TERZAKE VAN GELUIDSOVERLAST... ENKELE PUNTEN
1192 SAMENVATTEN..... UIT DE JULI 2001 PUBLICATIE ......VAN DE NEDERLANDSE STICHTING GELUIDSHINDER....WELKE ONDER
1193 HAAR COMIT╔ VAN AANBEVELING VELE BELANGRIJKE... BURGERS....POLITICI .....WETENSCHAPPELIJKE.... EN
1194 BESTUURSFUNCTIONARISSEN TELT.....WAARONDER DE VOORMALIG DIRECTEUR VAN DE AMSTERDAMSE MILIEU DIENST.
1195 IK MAG SAMENVATTEN : MET BETREKKING TOT MILIEU VERVUILING DOOR LAWAAI......MOETEN WIJ BENADRUKKEN.....
1196 DAT DIT EEN VAN DE WEINIGE..... MILIEU VERVUILERS IS..... MET BEWEZEN SCHADELIJKE GEVOLGEN VOOR DE
1197 GEZONDHEID.... DEZE SCHADE BETREFT ONDER MEER .... HARTZIEKTEN.... HOGE BLOEDDRUK .... GEHOORSCHADE....
1198 SLAAPSTOORNISSEN... LEERPROBLEMEN BIJ KINDEREN.... ETCETERA ...ETCETERA...... VOORZITTER ... HET IS TEGEN DEZE
1199 ACHTERGROND NIET VERWONDERLIJK ... DAT GELUIDSOVERLAST... EEN ACTIE PROGRAMMA VORMT... BINNEN DE
1200 EUROPESE COMMISSIE ... EN HET EUROPESE PARLEMENT... EN DAT BINNEN DIT KADER ... BIJVOORBEELD GRONDVERZET
1201 MACHINES ... EN BOUW APPARATUUR ... ALS BELANGRIJKE GELUIDSOVERLAST BRONNEN WORDEN GEZIEN. DAN HET
1202 HUURRECHT. MEER DAN 80 PROCENT.... VAN DE AMSTERDAMSE KIEZERSHUISHOUDENS.... BESTAAT UIT HUURDERS.....
1203 IN TOENEMENDE MATE..... BEGINT BIJ VELE VAN HEN.... HET BESEF TE GROEIEN..... DAT ZIJ ER NIET MEER... ZEKER
1204 VAN KUNNEN ZIJN.... HOE LANG ZIJ NOG.... IN HUN WONING..... KUNNEN BLIJVEN WONEN . DOOR DE GESTEGEN
1205 GRONDPRIJZEN.... WAARSCHIJNLIJK ALS GEVOLG VAN DE GLOBALISERING..... EN DE GIGANTISCHE SUBSIDIES..... DIE
1206 VRIJKOMEN BIJ BOUWPROJECTEN.... ZIJN GROTE BELANGEN CONFLICTEN ONTSTAAN ......WAAR ZIJ HET SLACHTOFFER
1207 VAN DREIGEN TE WORDEN. VELE SLOOP EN NIEUWBOUW PROJECTEN ... LEIDEN ER TOE ... DAT ZIJ UIT HUN WONINGEN
1208 EN GELIEFDE BUURT WORDEN VERDREVEN ... NAAR PLAATSEN WAAR DE GROND VEEL GOEDKOPER IS ... ZOALS DAT
1209 VROEGER IN AMERIKA OOK BIJ DE INDIANEN GEBEURDE. NATUURLIJK VERZETTEN ZIJ ZICH HIER TEGEN....SOMS
1210 MET SUCCES..... EEN VOORBEELD IS DE BURGER STRIJD OP HET BINNENGASTHUIS TERREIN TEGEN DE UNIVERSITEIT
1211 VAN AMSTERDAM. MAAR BURGERS HEBBEN.... IN HET ALGEMEEN.... GEEN TIJD... OM ZO VEEL AANDACHT..... TE MOETEN
1212 BESTEDEN.... AAN HET WAARBORGEN..... VAN HUN MEEST ELEMENTAIRE RECHTEN...... DAN ZOU DE SAMENLEVING.....
1213 VOLLEDIG WORDEN ONTWRICHT.... DAAROM HEBBEN ZIJ HIER..... HUN GEKOZEN VERTEGENWOORDIGERS VOOR.
1214 WIJ DIENEN OOK TE BEDENKEN... DAT HUURDERS .....DOOR HUN HUUR EN GEWOONTERECHT ..... MINSTENS NET ZO
1215 VEEL RECHT HEBBEN ..... OP BAAT BIJ GESTEGEN GROND PRIJZEN .... ALS EIGENAREN EN GEMEENTEN..... EN DAT DE
1216 BOUWSUBSIDIES...VEELAL UITEINDELIJK..... MET HUN... BELASTINGGELD WORDEN BETAALD. DANK U WEL
1217 VOORZITTEER... IK HEB GEZEGD. (WG Jan Peter Krol)
1218
1219
1220
1221
1222

1223 SPEECH BIJ DE VERGADERING STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST, RAADZAAL VAN HET STADSDEELKANTOOR,
1224 KWAKERSTRAAT 3 AMSTERDAM. # # 18 DECEMBER 2001 VA 19:30 spreker Jan Peter Krol/ Betrokkenen overleg sloop
1225 en bouw Amsterdam.
1226
1227 DANK U WEL VOORZITTER, PORTEFEUILLEHOUDERS.... LEDEN VAN DE STADSDEELRAAD VAN
1228 AMSTERDAM OUD WEST .... EN VELE ANDERE ZEER GEACHTE AANWEZIGEN. MIJN NAAM IS JAN PETER
1229 KROL..... VAN HET BO..... ONZE BURGER OVERLEG GROEP..... MISSCHIEN KENT U MIJ NOG .
1230 MIJN INSPRAAK VANDAAG GAAT ONDER MEER OVER PUNT 8, HERZIENING BESTEMMINGSPLAN .
1231ev IN DIT VERBAND MOETEN WIJ VASTHOUDEN AAN HET DOOR MIJ BIJ DE HOORZITTING VAN 9 JANUARI
1232  JONGSTLEDEN GESTELDE WAARNA IK MAG VERWIJZEN .
1233 OOK NU ZIJN BIJVOORBEELD BIJ DE NOTA BEANTWOORDING RONDE TAFELBIJEENKOMSTEN DE INSPREKERS
1234 NIET MET NAME GENOEMD. HIERDOOR WORDT DE BETEKENIS ONVERIFIEERBAAR EN ZOU DE NOTA EEN
1235 SUBJECTIEF, BELEIDSONDERSTEUNEND STUK KUNNEN ZIJN .
1236 VERDER MAG IK HERHALEN DAT UIT DE STUKKEN NOG STEEDS NIET DUIDELIJK IS IN HOEVERRE DE POSITIE
1237 VAN DE AMSTERDAMSE HUURDERS DOOR DE VOORSTELLEN IN FEITE WORDT BEDREIGD EN OVER
1238 BOUWOVERLAST WORDT HELEMAAL NIET GESPROKEN. VANDAAR DAT IK HIER NOG KORT OP IN MAG
1239 GAAN .
1240 BIJ ONZE INSPRAAK VAN 1OKTOBER JONGSTLEDEN IS BLIJKBAAR OOK NIET DUIDELIJK GEWORDEN DAT
1241 GELUIDSOVERLAST ZOALS BOUWGEWELD EEN VAN DE WEINIGE MILIEU VERVUILERS IS WAARVAN
1242 ERNSTIGE SCHADE VOOR DE GEZONDHEID BEWEZEN WORDT GEACHT. IN DIT VERBAND WERDEN
1243 BOUWAPPARATUUR EN GRONDVERZET MACHINES MET NAME GENOEMD .
1244 WIJ MENEN DAT HET EEN UITDRUKKELIJKE PLICHT VANUIT DE RAAD IS BIJ HET BESTUUR AAN TE DRINGEN
1245 OP NADER ONDERZOEK NAAR DEZE ERNSTIGE ZAAK WIJ MOETEN STELLEN DAT NIET TE EISEN DAT ZULK
1246 ONDERZOEK WORDT UITGEVOERD, GEGEVEN HET BOVENSTAANDE, ALS ERNSTIGE ONZORGVULDIGHEID
1247 MOET WORDEN OPGEVAT .
1248 IN FEITE IS HIERVOOR DE ENIGE OPLOSSING EEN WETENSCHAPPELIJKE STUDIE TE LATEN UITVOEREN
1249 WAARBIJ BIJVOORBEELD EEN INVENTARISATIE WORDT GEMAAKT VAN HET WETENSCHAPPELIJK
1250 ONDERZOEK WAT OP DIT PUNT REEDS IS UITGEVOERD. UITDRUKKELIJK ZOU HIERBIJ DAN IN HET
1251 ONDERZOEKSONTWERP OP VOORHAND TER GOEDKEURING MOETEN WORDEN AANGEGEVEN OP WELKE
1252 WIJZE UITGESLOTEN KAN WORDEN DAT ER DAN WEER UITSLUITEND SUBJECTIEF BELEIDSONDERSTEUNEND
1253 ONDERZOEK UIT DE BUS KOMT .
1254 THANS MOGEN WIJ SPREKEN, VOORZITTER, OVER DE VERPLAATSING VAN BEVOLKINGEN NAAR GOEDKOPE`
1255 GRONDEN. IN HET RECENT VERLEDEN HEEFT DIT ZOALS U WEET EN GELIJK IK REEDS BIJ VORIGE
1256 INSPRAKEN IN HERINNERING HEB MOGEN BRENGEN, TOT RESERVAATVORMING GELEID .
1257 WIJ MENEN DAT DE BEVOLKING ER RECHT OP HEEFT VOOR DE VERKIEZINGEN OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE
1258 OP DE HOOGTE TE WORDEN GEBRACHT VAN HET FEIT DAT HET HUIDIGE BESTUURSBELEID ER
1259 HOOFDZAKELIJK OP GERICHT IS DE WAARDE VAN DE AMSTERDAMSE GRONDSTROMEN OM TE ZETTEN IN
1260 GELDSTROMEN RICHTING GEMEENTEKAS .
1261 DIT KAN NATUURLIJK ALLEEN GEBEUREN ALS DE GRONDEN EERST OP DE MARKT KOMEN. HIERVOOR ZAL
1262 UITEINDELIJK HET GROOTSTE DEEL VAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING UIT HUN HUIDIGE WONINGEN
1263 MOETEN WORDEN WEG GEGOOCHELD .
1264 ONDERDOMPELEN IN EEN BOUWGEWELD LAWAAIGEKKENHUIS WAARDOOR VELEN MISSCHIEN ZULLEN
1265 WEGVLUCHTEN IS DAN NATUURLIJK DE MOEITE VAN HET PROBEREN WAARD. HET BEWIJS HIERVOOR IS
1266 MET HET SLOOP GEWELD BIJ KRAKERS REEDS OVERDUIDELIJK BEWEZEN. WIJ HEBBEN DIT IN DE
1267 HELMERSSTRAAT IN EIGEN HUIS OP WEERZINWEKKENDE WIJZE KUNNEN WAARNEMEN EN DAAROVER
1268 OP INTERNET EEN FOTO REPORTAGE GEMAAKT.
1269 POLITIEKE PARTIJEN DIENEN ZICH VOLSTREKT DUIDELIJK VAST TE LEGGEN OF ZIJ VOOR OF TEGEN DEZE
1270 VOLKSVERHUIZING ZIJN EN HOE ZIJ DEZE STELLINGNAME IN DE PRAKTIJK WILLEN GAAN BRENGEN .
1271
1272 DANK U WEL VOORZITTER, IK BEN KLAAR. (W.G. JAN PETER KROL )
1273

1274 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP # #
1275 29 JANUARI 2002 OMSTREEKS 19:30. INSPR. J. P. KROL / BO AMSTERDAM
1276 DANK U WEL VOORZITTER . ZOALS MISSCHIEN NOG BEKEND IS HEEFT HET BO ZICH BINNEN HET KADER
1277 VAN HET AMSTERDAMSE SLOOP- EN BOUW BELEID OOK VELE MALEN NADRUKKELIJK UITGESPROKEN
1278 TEGEN DE DOOR HET STADSDEEL GEPROPAGEERDE SLOOP VAN HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT MAAR
1279 OOK OVER HET DOOR ONS IN EEN DEMOCRATIE OVERIGENS ONVERMIJDELIJK GEACHTE GEBRUIK VAN
1280 BESTUURLIJKE LIST- EN VERDICHTSEL STRATEGIE╦N . WIJ MOGEN IN DIT VERBAND ONDER ANDERE
1281 VERWIJZEN NAAR ONZE INSPRAKEN BIJ DE STADSDEELRAAD VAN 27 JUNI 2000, DE CvA B&W VAN
1282 13 SEPTEMBER 2000, DE STADSDEELRAAD VAN 19 DECEMBER 2000, DE HOORZITTING CVA B&W VAN
1283  9 JANUARI 2001, DE CVA B&W 16 JANUARI 2001, EN ZO VOORT EN ZO VOORT. NAAR AANLEIDING VAN
1284 HET VERSLAG VAN 18 DECEMBER 2001 EN WEL DE EERSTE INSPRAAK, NAMENS HET COMIT╔ VOOR BEHOUD
1285 JAN SWAMMERDAM INSTITUUT EN DE REACTIES VAN EEN AANTAL RAADSLEDEN HIEROP MOGEN WIJ
1286 THANS HET VOLGENDE MELDEN .
1287 WIJ HEBBEN OVER HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT GEEN CONTACT MET ANDERE PERSONEN OF
1288 GROEPEN BEHALVE TIJDENS ONZE INSPRAKEN HIER EN OP HET STADHUIS EN DAN ALLEEN TIJDENS DE
1289 INSPRAKEN ZELF .
1290 WIJ ZIJN DAN OOK NIET OP DE HOOGTE VAN ZAKEN ZOALS WAARSCHIJNLIJK BINNEN DIT KADER GEUITE
1291 BESCHULDIGINGEN RICHTING PORTEFEUILLE HOUDER WEEVERS, WELKE WIJ OVERIGENS HOOG ACHTEN .
1292 EVENMIN ZIJN WIJ ERVAN OP DE HOOGTE OF DEZE BESCHULDIGINGEN ZIJN HERROEPEN HETZIJ VIA EEN
1293 PERSBERICHT OF ANDERSZINS. ALGEMEEN GESPROKEN ZIJN WIJ NOG ZEER TERUGHOUDEND MET HET
1294 DOEN VAN RECHTSTREEKSE BESCHULDIGINGEN EN HET UITGEVEN VAN PERSBERICHTEN . OOK ANDERE
1295 PUBLIEKE COMMUNICATIES WORDEN DOOR ONS VOORALSNOG ZEER BEPERKT, BEHALVE VIA INTERNET.
1296 NIETTEMIN ZIJN WIJ VAN MENING DAT INDIEN DE BESCHULDIGINGEN OVER HET WAARHEIDSGEHALTE VAN DE
1297 ZAKEN ZOALS NEERGELEGD IN EERDER GENOEMDE INSPRAAK, JUIST ZIJN, DAT DAN DE GEHELE BERICHTGEVING
1298 VANUIT DE ZELFDE BELANGENSFEER ALS IN DE INSPRAAK GENOEMD, ONBETROUWBAAR EN DUS
1299 ONBRUIKBAAR IS GEWORDEN . HET GAAT DAN IMMERS OM GEBRUIK VAN FEITELIJKE ONWAARHEDEN EN
1300 DAT IS IETS HEEL ANDERS ALS HET GEBRUIK VAN HALVE WAARHEDEN ZOALS DAT SOMS ONVERMIJDELIJK
1301 IS BIJ HET GEBRUIK VAN HET BESTUURLIJK LIST- EN VERDICHTSEL RECHT . VOORZITTER IK MAG NOG KORT
1302 INGAAN OP HET VOLGENDE PUNT VAN ALGEMEEN BELANG .*
1303
1304 VOORAL WANNEER GROTE BELANGEN OP HET SPEL STAAN IS EEN STRIKTE CONTROLE VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
1305 ABSOLUUT NOODZAKELIJK. ANDERS ZOU MEN BIJNA KUNNEN SPREKEN VAN UITLOKKING VAN MISBRUIK EN FRAUDE .
1306
1307 BESTUURDERS EN DEGENEN WAARMEE ZIJ MOETEN ONDERHANDELEN HEBBEN ER RECHT OP STRIKT TE WORDEN
1308 GECONTROLEERD. DE STRIKTE UITOEFENING VAN DEZE CONTROLE IS EEN PLICHT. IN FEITE BETREFT HET HIER EEN
1309 BURGER PLICHT MAAR ZEKER EEN PLICHT VAN DE DAARVOOR BESTEMDE ORGANEN WELKE DE BURGERS
1310 VERTEGENWOORDIGEN .
1311
1312 EEN GROOT GEVAAR DAT DE DEMOCRATIE BEDREIGT IS DAT DOOR DE ONVERMIJDELIJK STEEDS VERFIJNDERE
1313 TOEPASSING VAN HET LIST- EN VERDICHTSEL RECHT DE BURGER HET ZICHT OP DE FEITELIJKE BESTUURLIJKE
1314 DOELSTELLINGEN VOLLEDIG VERLIEST EN HET DAN MASSAAL LAAT AFWETEN. EEN DERGELIJKE APATHIE KAN DAN
1315 ZOALS BEKEND UITEINDELIJK LEIDEN TOT HET ONTSTAAN VAN FASCISTISCHE SYSTEMEN ZOALS RECENTELIJK HET
1316 DERDE RIJK .
1317
1318 GEZIEN DE BUITENGEWONE GROTE ERNST VAN DIT SOORT ONTWIKKELINGEN, UITEINDELIJK VOOR ALLE BETROKKENEN,
1319 MOETEN DEMOCRATIE╦N VOORTDUREND WAAKZAAM ZIJN TEGEN MECHANISMEN WELKE HERHALINGEN HIERVAN IN DE
1320 HAND ZOUDEN KUNNEN WERKEN ZODAT DEZE ONMIDDELLIJK IN DE KIEM KUNNEN WORDEN GESMOORD .
1321
1322 DE EERSTE INSPRAAK IN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2001 VONDEN WIJ EEN
1323 VOORBEELD VAN DIT SOORT WAAKZAAMHEID .
1324 DANK U WEL VOORZITTER.
1325
1326 Bovenstaande tekst werd in zijn geheel overhandigd. ( Gesproken tot * ) .
1327

1328 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP ##
1329 26 FEBRUARI 2002 OMSTREEKS 19:30. INSPR. J. P. KROL / BO Amsterdam
1330
1331 DANK U WEL VOORZITTER,
1332 VANDAAG MAG IK BIJ U SPREKEN OVER AGENDA PUNT 14 : DE VASTSTELLING VAN HET INSPRAAK
1333 TRAJECT MET BETREKKING TOT ONDER ANDERE DE SLOOP VAN HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT, MET
1334 HET NADRUKKELIJK VERZOEK, MET DE STREKKING VAN HET GESTELDE IN DEZE INSPRAAK, REKENING TE
1335 WILLEN HOUDEN .
1336
1337 UITDRUKKELIJK UITEINDELIJK BINNEN DIT KADER BLIJVEND MAG IK EERST SPREKEN OVER EEN VEEL
1338 ERNSTIGER ZAAK NAMELIJK HET FEIT DAT DE OPKOMST VAN DE KIEZERS BIJ ONDER ANDERE DE
1339 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BINNEN HET TIJDSBESTEK VAN ONGEVEER EEN GENERATIE MET MEER
1340 DAN VOOR DE HELFT IS AFGENOMEN .
1341 DIT BLIJKT UIT DE DESBETREFFENDE GRAFIEK IN DE STAATS COURANT VAN 6 FEBRUARI JONGSTLEDEN .
1342 DIT VERSCHIJNSEL IS DAAROM ZO ERNSTIG OMDAT WIJ IETS VERGELIJKBAARS GEZIEN HEBBEN IN
1343 DUITSLAND IN DE JAREN DERTIG .
1344 NA DE TWEEDE WERELD OORLOG HEEFT HET VELEN GESCHOKT DAT HET DUITSE VOLK DE
1345 VERSCHRIKKINGEN VAN HET NAZI TIJDPERK HEEFT GETOLEREERD .
1346 MAAR HET DUITSE VOLK WAS APATHISCH GEWORDEN .
1347 DOOR GEKLEURDE MEDIALE BERICHTGEVING EN MISBRUIK VAN HET BESTUURLIJK LIST-EN VERDICHTSEL
1348 RECHT KONDEN ZIJ HET TOCH NIET MEER VOLGEN .
1349 GEZIEN DE ZONET DOOR MIJ GENOEMDE DRAMATISCH AFNEMENDE OPKOMST BIJ VERKIEZINGEN MOET DE
1350 VRAAG WORDEN GESTELD OF DIT VERSCHIJNSEL ZICH NU BIJ HET NEDERLANDSE VOLK EN MOGELIJK OOK
1351 BIJ ANDERE VOLKEREN HERHAALD .
1352 ZIJ KUNNEN DE POLITIEK TOCH NIET MEER VOLGEN. KIJK MAAR NAAR HET DEELRAAD BINNENSTAD
1353 REFERENDUM. INSPREKEN HELPT TOCH NIET. ENZOVOORT ENZOVOORT .
1354 HET BESTUURLIJK LIST- EN VERDICHTSEL RECHT IS IN DEMOCRATIE╦N WAARSCHIJNLIJK EEN ONMISBAAR
1355 MECHANISME MAAR HET BETEKENT TEVENS DE ONDERGANG VAN DE DEMOCRATIE ALS HET DE VOLKEREN
1356 DUF MAAKT .
1357 EN ALS DAARDOOR NIET GOED MEER WORDT GECONTROLEERD DOOR DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
1358 EN DAT ZIJN OOK DE COALITIE PARTNERS .
1359 EN ALS DEZE CONTROLE NIET VOLDOENDE IS OF OM ANDERE REDENEN DAN UITEINDELIJK DOOR DE
1360 BURGERS ZELF .
1361 DEZE VOORTDURENDE NAUWGEZETTE CONTROLE IS EEN BURGER PLICHT .
1362 MEN ZOU ZELFS KUNNEN STELLEN DAT NALATIGHEID HIERIN NEERKOMT OP HET UITLOKKEN VAN
1363 MISDRIJF ONDER ANDERE BIJ BESTUURDERS ALS ER GROTE BELANGEN OP HET SPEL STAAN .
1364 WIJ DENKEN IN DIT VERBAND EVEN AAN DE GROOTSTE FRAUDE ZAAK IN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS,
1365 OOK IN DE BOUW, VAN ZEER RECENTE DATUM EN U WAARSCHIJNLIJK ALLEN BEKEND .
1366 MAAR BESTUURDERS ZIJN OOK MENSEN. DAT IS HUN RECHT. ZIJ HEBBEN ER DAAROM OOK RECHT OP
1367 VOORTDUREND NAUWGEZET TE WORDEN GECONTROLEERD .
1368 MAAR IN FEITE IS HET ONNOZEL TE VERWACHTEN DAT ZIJ HIER ZELF SERIEUS AAN MEE WERKEN .
1369 DAAR MOETEN CONTROLERENDE ORGANEN EN BURGERS BEGRIP VOOR HEBBEN OM DAARNA, ZO LANG
1370 MOGELIJK, LIEFST MET EEN GULLE LACH, VOLLEDIG DOOR ONJUISTHEDEN HEEN TE PRIKKEN.
1371 EN DAN NU BINNEN DIT ZELFDE KADER DE BESTUURSPLANNEN VOOR HET JAN SWAMMERDAM INSTITUUT .
1372 WIJ HEBBEN OVER DE INFORMATIEVERSTREKKING VAN BESTUURSZIJDE OVER DIT ONDERWERP
1373 NADRUKKELIJK ONS STANDPUNT MOGEN NEERLEGGEN IN ONZE VORIGE INSPRAAK WAARVAN HET
1374 VERSLAG NU TER GOEDKEURING VOOR U LIGT . WIJ HEBBEN GEDETAILLEERD NAAR VORIGE INSPRAKEN
1375 MOGEN VERWIJZEN WAARBIJ WIJ MET NAME HEBBEN GESPROKEN OVER .
1376    TEN EERSTE : DE PLICHT VAN DE RAAD OP GROND VAN DE RECENTSTE GEGEVENS EEN INVENTARISATIE
1377 TE EISEN VAN HET OBJECTIEVE ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VAN BOUW OVERLAST VOOR DE
1378 VOLKSGEZONDHEID .
1379
1380ev TEN TWEEDE : DE SUBJECTIEVE WEERGAVE VAN DE GEVOERDE INSPRAKEN EN RONDE TAFEL
1381 GESPREKKEN
1382 ZODAT DEZE OP HOOFDPUNTEN VOORNAMELIJK BELEIDSONDERSTEUNEND WERDEN .
1383
1384    TEN DERDE : PROCEDURE FOUTEN BIJ RONDE TAFEL GESPREKKEN EN HOORZITTING. HET BOVENSTAANDE
1385 NOG ONVERLET LATEND HET GESTELDE DOOR HET COMIT╔ TOT BEHOUD VAN HET JAN SWAMMERDAM
1386 INSTITUUT IN HUN INSPRAAK VAN 29 JANUARI JONGSTLEDEN .
1387
1388 WIJ HEBBEN ER TOT OP ZEKERE HOOGTE HEEL VEEL BEGRIP VOOR DAT DEZE FOUTEN, ALLEMAAL IN HET
1389 VOORDEEL VAN DE BESTUURLIJKE PLANVORMING, SYSTEMATISCH ZIJN GEMAAKT .
1390
1391 DIT IS IMMERS, TOT OP ZEKERE HOOGTE, HET WEZEN VAN HET BESTUURLIJK LIST- EN VERDICHTSEL RECHT.
1392
1393 MAAR HET IS OOK ZO DAT WIJ IN DIT VERBAND DRINGEND WILLEN VERWIJZEN NAAR WAT WIJ HIERBOVEN
1394 IN DEZE INSPRAAK MOCHTEN VERWOORDEN OVER DE DRAMATISCH AFNEMENDE OPKOMST BIJ
1395 VERKIEZINGEN EN DE RAMPZALIGE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE DEMOCRATIE .
1396
1397 VOORZITTER, HET IS MISSCHIEN NIET ZO DAT WIJ OP BUURT EN DEELRAAD NIVEAU DE LOOP VAN DE
1398 GESCHIEDENIS DRAMATISCH KUNNEN BE¤NVLOEDEN .
1399
1400 MAAR HET IS WEL ZO DAT DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS OOK WORDT BEPAALD DOOR EEN
1401 AANEENSCHAKELING VAN VELE VELE KLEINE GEBEURTENISSEN EN MECHANISMEN GEDURENDE EEN
1402 LANGE TIJD .
1403
1404 HET IS OM DEZE REDEN EN MET VERWIJZING NAAR HET BOVENSTAANDE DAT WIJ AAN DE RAAD MET
1405 GROTE KLEM MOETEN VRAGEN :
1406
1407 WAT HEBT U NU PRECIES MET DE VOORGAANDE INSPRAKEN EN GEGEVENS, MET NAME OVER HET
1408 JAN SWAMMERDAM INSTITUUT, GEDAAN?
1409
1410 EN ALS DAT NIET ZO HEEL ERG VEEL IS, WAT GAAT U DAAR DAN NOG AAN DOEN?
1411
1412 VOORZITTER IK NEEM IN DANK AFSCHEID VAN U BIJ MOGELIJK UW LAATSTE VOORZITTERSCHAP
1413 VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST .
1414
1415 ( W.G. J. P. KROL )
1416
1417
1418
1419
1420
1421

1422 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM OP ##
1423 25 JUNI 2002 OMSTREEKS 19:30. INSPR. J.P. KROL / BO AMSTERDAM .
1424 DANK U WEL VOORZITTER DEZE INSPRAAK BETREFT DE VOLGENDE HOOFDPUNTEN :
1425 TEN EERSTE: ENIGE VERWARRING DIE BIJ ONS IS ONTSTAAN IN VERBAND MET DE AL OF NIET
1426 AANKONDIGINGEN VAN OPENBARE VERGADERINGEN VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST EN DE
1427 MOGELIJKE CONSEQUENTIES DAARVAN .
1428 TEN TWEEDE: EEN BEWONERSBRIEF GEDATEERD 27 MEI 2002 WELKE WIJ ONTVINGEN MET BETREKKING
1429  TOT DE DOOR HET STADSDEEL VOORGENOMEN SLOOP VAN HET COMPLEX EERSTE HELMERSSTRAAT 5 - 7.
1430 TEN DERDE: EEN REACTIE OP ONZE VRAAG AAN DE RAAD OVER HET LATEN UITVOEREN VAN
1431 ONAFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VAN BOUWOVERLAST VOOR DE
1432 VOLKSGEZONDHEID .
1433 BOVENGENOEMDE PUNTEN MOGEN WIJ MET NAME BESPREKEN VANUIT DE GEDACHTE ACHTER DE WET
1434 DUALISERING GEMEENTEBESTUUR . DEZE IS IMMERS BEDOELD OM DE KLOOF TUSSEN LOKAAL BESTUUR EN
1435 BURGERS TE VERKLEINEN .
1436 IN VERBAND MET DE KORTE SPREEKTIJD MOGEN WIJ BIJ HET HIERNAVOLGEND NALATEN UITGEBREID
1437 TE VERWIJZEN NAAR DATA VAN ONZE INSPRAKEN EN ANDERE COMMUNICATIES WAAROVER WIJ IN HET
1438 NAVOLGENDE MOGEN SPREKEN. DEZE DATA LIGGEN ECHTER GROTENDEELS VAST EN ACHTEN WIJ ALLEEN
1439 DAN RELEVANT .
1440 MET BETREKKING TOT PUNT EEN : BIJ ONS IN HET FLATGEBOUW HELMERSSTRAAT IS EEN AANTAL
1441 MALEN HET STADSBLAD NIET BEZORGD EN BOVENDIEN ZIJN EEN AANTAL DATA VAN WAARSCHIJNLIJK
1442 VOOR ONS BELANGRIJKE OPENBARE RAADSVERGADERINGEN MET SPREEKRECHT VOOR BURGERS VOOR
1443 ZOVER WIJ KUNNEN NAGAAN NIET GEPUBLICEERD. UITERAARD HEBBEN WIJ OOK OP ANDERE WIJZE
1444 GETRACHT HIER ACHTER TE KOMEN MAAR DAT IS NIET HELEMAAL GELUKT .
1445 BINNEN DIT KADER ONTVINGEN WIJ OVERIGENS OP PRETTIGE WIJZE MEDEWERKING VAN UW AFDELING
1446 COMMUNICATIE .
1447 WIJ HEBBEN ER BEGRIP VOOR DAT IN DE NASLEEP VAN DE VERKIEZINGEN ONDER MEER EEN OVERBELAST
1448 PROGRAMMA KAN ONTSTAAN. OOK ONS EIGEN WEBSITE PROGRAMMA WWW.GLOBALMIND.INFO DAT WIJ
1449 NU IN VERBAND MET DE GLOBALISERING IN VELE TALEN VERZORGEN VRAAGT ERG VEEL TIJD .
1450 VOORZITTER WIJ HOPEN OP WEDERZIJDS BEGRIP WANNEER WIJ STELLEN DAT WIJ, ONDER RESERVE VAN
1451 ALLE RECHTEN, VERDER ZULLEN TRACHTEN NA TE GAAN IN HOEVERRE MET NAME HET NIET PUBLICEREN
1452 VAN EERDER GENOEMDE DATA VOOR ONS NADEEL ZOU KUNNEN OPLEVEREN. WIJ MOGEN HIER NA HET
1453 ZOMER RECES OP TERUGKOMEN .
1454 MET BETREKKING TOT PUNT TWEE : MET BETREKKING TOT EERDER GENOEMDE BEWONERSBRIEF MOGEN
1455 WIJ ALVAST STELLEN DAT WIJ REEDS VELE MALEN BIJ DEZE RAAD HEBBEN MOGEN INSPREKEN IN
1456 BELANGRIJKE MATE IN SAMENHANG MET DE VOORGENOMEN SLOOP VAN HET COMPLEX EERSTE
1457 HELMERSSTRAAT 5 - 7 HET FEIT DAT VANUIT HET STADSDEEL OF DE BETROKKEN WONINGBOUW
1458 VERENIGING OP GEZETTE TIJDEN VOORLICHTING- EN OVERLEG ACTIVITEITEN WORDEN ONDERNOMEN
1459 HEEFT VOOR ONS TOT NU TOE GEEN BELANGRIJKE NIEUWE GEGEVENS OPGELEVERD WELKE VAN ENIGE
1460 INVLOED OP ONZE NAAR VOREN GEBRACHTE BEZWAREN ZOUDEN KUNNEN ZIJN .  ONZE STANDPUNTEN
1461 BLIJVEN DAN OOK VOORALSNOG ONVERANDERD .
1462 MET BETREKKING TOT PUNT DRIE : BIJ EERDERE INSPRAKEN HEBBEN WIJ OP INDRINGENDE WIJZE ONS
1463 STANDPUNT KENBAAR MOGEN MAKEN DAT HET DE PLICHT EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD
1464 IS BIJ HET STADSDEEL BESTUUR EEN INVENTARISATIE TE EISEN VAN HET OBJECTIEVE ONDERZOEK NAAR
1465 DE GEVOLGEN VAN BOUWOVERLAST VOOR DE VOLKSGEZONDHEID VOLGENS DE RECENTE GEGEVENS .
1466 WIJ HEBBEN IN DIT VERBAND NOG GEEN NADERE GEGEVENS VERKREGEN EN MOGEN ONS STANDPUNT
1467 UITDRUKKELIJK HERHALEN BIJ DEZE STADSDEELRAAD IN HAAR NIEUWE SAMENSTELLING .
1468
1469 VOORZITTER IK DANK U VOOR DE SPREEKTIJD WIJ ZULLEN OP HET IN DEZE INSPRAAK BESPROKENE
1470 VRIJWEL ZEKER MIN OF MEER UITGEBREID TERUG KOMEN NA HET ZOMER RECES . W.G. J. P. KROL
1471
1472

1473 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM
1474 OP 23 SEPTEMBER 2003 OMSTREEKS 19:45. SPREKER : J. P. KROL / BO
1475
1476 DANK U WEL VOORZITTER . MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO .
1477 IK MAG INSPREKEN OP AGENDA PUNTEN 11 (RVO-SDR) EN 12 (VERORDENING RC) . IK BEPERK MIJ TOT
1478 ARTIKEL 21 IN BEIDE .
1479 IK KAN MIJ VOORSTELLEN DAT DE INSPRAAK PROCEDURE VOOR BURGERS VERANDERD MOET WORDEN .
1480 MAAR, IN FEITE ONTNEMEN DE VOORGESTELDE VERANDERINGEN DE BURGER HET INSPREEKRECHT BIJ
1481 VERGADERINGEN VAN ENIGE BETEKENIS . HET INSPREKEN KAN UITEINDELIJK VOLLEDIG WORDEN BEPERKT
1482 TOT HOORZITTINGEN .
1483 MIJN ERVARING IS DAT HOORZITTINGEN NIETS VOORSTELLEN .
1484 IK HEB DIT REEDS MEERDERE MALEN UITVOERIG MOGEN UITLEGGEN EN IK ZAL HET BOVENSTAANDE
1485 NOGMAALS ZO SPOEDIG MOGELIJK PER RAADSADRES UITGEBREID TOELICHTEN . ER IS VOOR ZOVER MIJ
1486 BEKEND OOK HELEMAAL GEEN RVO VOOR HOORZITTINGEN .
1487 DIT IS IN IEDER GEVAL NIET BIJ HET VERSLAG GEVOEGD ZODAT OVER DE VOORGESTELDE VERANDERINGEN IN
1488 ARTIKEL 21 AL HELEMAAL NIETS ZINNIGS TE ZEGGEN VALT .
1489 IN DEZE VORM ZOUDEN DE VOORGESTELDE VERANDERINGEN DAAROM DE ERNSTIGSTE AANSLAG OP DE
1490 DEMOCRATIE KUNNEN ZIJN DIE IK TOT NU TOE HEB MEEGEMAAKT .
1491 EN DAN ONDER DE WET BEDOELD OM BESTUUR EN BURGER DICHTER BIJ ELKAAR TE BRENGEN .
1492 DEZE AANSLAG OP DE DEMOCRATIE ZOU MISSCHIEN KUNNEN WORDEN GECOMPENSEERD DOOR HET NOG
1493 MEER SERIEUS NEMEN VAN RAADSADRESSEN VAN BURGERS MET EEN VERORDENING OP
1494  RAADSADRESSEN .
1495ev BIJ HET "OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN" ZOU BIJ "ONDERWERP" EEN WEDERZIJDS "BINDENDE
1496  SAMENVATTING" KUNNEN KOMEN VAN "25 WOORDEN" (DAT IS ▒ 2 RAADSVERSLAG REGELS) .
1497 DEZE MOET DE WERKELIJKE STREKKING VAN HET RAADSADRES WEERGEVEN . DE RAADSADRES
1498 SCHRIJVER MOET ZICH MET ZIJN "BINDENDE SAMENVATTING" VAST LEGGEN EN DE VERSLAG MAKER
1499 MOET DEZE OPNEMEN .
1500 HIERMEE WORDT BEREIKT DAT DE RAAD WERKELIJK KENNIS KAN HEBBEN GENOMEN VAN DE
1501 STREKKING VAN HET RAADSADRES ZOALS DOOR DE SCHRIJVER BEDOELD .
1502 DE RAADSLEDEN ZIJN DAN OOK FEITELIJK EN INDIVIDUEEL VERANTWOORDELIJK VOOR HAMEREN .
1503 DE SCHRIJVER KAN DIT CONTROLEREN OMDAT HIJ DE STUKKEN TIJDIG KAN KRIJGEN.   ALS ER EEN
1504 WEDERZIJDS BINDENDE SLUITINGSDATUM VOOR INBRENG EN OPNAME BIJ DE VOLGENDE
1505 RAADSVERGADERING IS GENOEMD .  (WG J P KROL)

 

1506 SPEECH BIJ DE VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST VAN DE STAD AMSTERDAM
1507 OP
28 OKTOBER 2003
1508 DANK U WEL VOORZITTER. MIJN NAAM IS JAN PETER KROL .
1509 IK MAG INSPREKEN MET BETREKKING TOT HET VERSLAG VAN 23 SEPTEMBER 2003.

1510 HIERIN VERZOEK IK ENKELE VERANDERINGEN EN WEL ALS VOLGT :
1511 DHR KROL (INSPR 2) WIL NA R46 TOEGEVOEGD ZIEN DE ZIN :

1512 DE RAADSADRES SCHRIJVER MOET ZICH MET ZIJN BINDENDE SAMENVATTING VASTLEGGEN
1513 EN DE VERSLAGMAKER MOET DEZE OPNEMEN . VERDER OP R49 WOORD 1 (=KUNNEN): MOET STAAN : ZIJN.
1514 OP R49 WOORD 7 (=VERANTWOORDELIJKHEID) MOET STAAN : VERANTWOORDELIJK.
1515 VERDER OP R49 WOORD 8 (=NEMEN) : WOORD 8 WEGLATEN .
1516 VERDER OP R51 NA WOORD 5 (=KRIJGT) TOEVOEGEN DE ZIN : ALS GEVOLG VAN BINDENDE SLUITINGSDATUM
1517 VOOR INBRENG EN OPNAME IN VERSLAG . VOORZITTER DE ZOJUIST GENOEMDE ZINNEN STAAN MIN OF MEER
1518 LETTERLIJK IN MIJN INSPRAAK . IK MAG IN DIT VERBAND NOG BENADRUKKEN DAT HET HIER GAAT OM DE
1519 IN MIJN INSPRAAK VERMELDE MOGELIJKE COMPENSATIES VOOR VERANDERINGEN IN DE INSPRAAK PROCEDURE.
1520 DEZE DOOR MIJ VERMELDE MOGELIJKE COMPENSATIES MOETEN DAN NATUURLIJK WEL PRECIES ZOALS DOOR MIJ
1521 VERMELD , ALTHANS IN FORMULERINGEN MET PRECIES GELIJKE STREKKING, IN HET VERSLAG KOMEN.
1522 ANDERE FORMULERINGEN KAN IK NATUURLIJK NIET ZONDER MEER ALS COMPENSATIES ZIEN VOOR HET
1523 OPOFFEREN VAN DE BESTAANDE RECHTEN ZOALS BEDOELD IN MIJN INSPRAAK VAN 23 SEPTEMBER 2003.
1524 OVERIGENS MEEN IK DAT DE DOOR MIJ IN MIJN INSPRAAK VAN 23 SEPTEMBER J. L .
1525 GENOEMDE SUGGESTIES BETREFFENDE RAADSADRESSEN EVENZEER VAN TOEPASSING ZIJN ALS DE INSPRAAK
1526 PROCEDURE NIET ZOU WORDEN VERANDERD. TENSLOTTE MAG IK NOG MELDEN DAT HET DOOR MIJ BIJ MIJN
1527 INSPRAAK TOEGEZEGDE RAADSADRESS MET BINDENDE SAMENVATTING OP 16 OKTOBER VERZONDEN IS
1528 HET STAAT OP HET INTERNET ONDER DE U R L WWW.GLOBALMIND.INFO/RA2SDROW.HTML
1529 DANK U WEL VOORZITTER (W.G. JAN PETER KROL)

BACK    -   HOME  -  HOME (NL)SPEECHES IN 2005


1530 HOORZITTING COMMISSIE BOUWEN- EN WONEN VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST - IN
1531 VERGADERING BIJEEN OP DINSDAG AVOND 29 MAART 2005 VANAF 20.00 IN DE RAADZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE 1532 AMSTERDAM .
1533 INSPRAAK VAN JAN PETER KROL . INTERNET EMBARGO TOT WOENSDAG 30 MRT 2005 1200 LOKALE TIJD .
1534 29 MAART 2005 1300
1535 DANK U WEL VOORZITTER .
1536 MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO .
1537 IK MAG GRAAG . . . SAMENVATTEND . . . INSPREKEN MET BETREKKING TOT DE PUNTEN . . . VAN MIJN BEZWAARSCHRIFT 1538 VOOR DEZE HOORZITTING . . . ZOALS UITGEBREIDER DAARIN NEERGELEGD . . . MAAR IN ANDERE VOLGORDE . . .
1539 PUNT ╚╚N . OVERWEGINGEN VAN BESTUURLIJKE TROUW. IN DEZE INSPRAAK . . . MOET IK PROBEREN . . .MIJ ZOVEEL
1540 MOGELIJK . . . UIT TE DRUKKEN . . . IN BESTUURLIJKE TAAL . . . EN DE . . . ONVERMIJDELIJK . . . DAARBIJ HORENDEN . . .
1541 IMPONDERABILIA . . . WIJ HEBBEN SINDS ENIGE TIJD EEN WEBSITE EXPLOSIE MET GEMIDDELD . . . RUIM 5000 BEZOEKERS
1542  PER MAAND . . . MAAR HET KUNNEN ER OOK . . . 50.000 OF MEER ZIJN . ZIJ KOMEN UIT MINSTENS DERTIG LANDEN . . .
1543 MAAR OOK DIT KUNNEN ER VEEL EN VEEL MEER ZIJN . . . JE WEET DUS NOOIT . . . WIE JE BEZOEKERS ZIJN . . . EN
1544 WAAR ZE VANDAAN KOMEN . ER ZIJN OOK HEEL VEEL UNIVERSITEITEN BIJ . . . ONZE BEDIENING IS DUS . . . HELEMAAL
1545 PLANETAIR . . . HET IS NET . . . EEN GROTE INTERNATIONALE KRANT . . . IN ZEVEN TALEN .
1546 HET IS BEPAALD NIET ONZE BEDOELING . . . POLARISEREND . . . OF STRESS VERHOGEND TE WERKEN.
1547 WIJ HOUDEN ONS NU . . . ONDER ANDERE BEZIG . . . MET UITWERKING VAN HET
ABUNAI - MODELflaguk.GIF (1206 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)
1548  flagsp.GIF (860 bytes)  flag-it.GIF (114 bytes)  flagbras.GIF (151 bytes) VERDER WERKEN WIJ INTENSIEF (IN DE ENGELSE TAAL) AAN ONDERMEER
1549 LIBERALIZING RENTS UNDER GLOBALIZATION - GLOBAL ACCUMULATION OF STRESSORS -
1550 GLOBAL EUTHANASIA EUTHANASIA under globalization - GLOBAL CIVIL WAR EN
1551 DIVIDE AND RULE UNDER GLOBALIZATION MET DE DAARBIJ HORENDE TEKSTEN EN METHODEN OP ONS WEB . . .
1552 HET SNELST VIA YAHOO . . . U HEBT DEZE GEGEVENS OOK OP DE DIGITALE VERSIE VAN ONS BEZWAARSCHRIFT
1553 KUNNEN VINDEN . . . WAARVAN WIJ DUPLICATEN . . . ( OOK MET ONTVANGSTBEVESTIGING) . . . AAN HET DAGELIJKS
1554 BESTUUR HEBBEN MOGEN VERZENDEN . . . OP DE DIGITALE VERSIE ZIJN ZOALS VERMELD ONDER ANDERE
1555 BOVENSTAANDE ENGELSE WOORDEN DIRECT MET DE DAARBIJ BEHORENDE TEKSTEN EN METHODEN DIRECT
1556 OPROEPBAAR EN DUS OOK UIT TE PRINTEN.
1557 PUNT TWEE .
1558 MET BETREKKING TOT HET INGEDIENDE BEZWAARSCHRIFT . . . MAG IK NOG NADER TOELICHTEN ALS VOLGT . . .
1559 DE VOLGENDE FACTOREN ZULLEN . . . VRIJWEL ZEKER . . . EEN ROL SPELEN BIJ . . . DE VERSTORING . . .
1560 C.Q. HET MOGELIJK MAKEN . . . VAN DE VOOR HET LEVEN ONMISBARE . . . RECUPERATIE SLAAP . . .
1561WELKE IN BELANGRIJKE MATE . . . SAMENHANGT MET DE DELTA SLAAP . . . DE TE VERWACHTEN ,
1562 ALTHANS VOLSTREKT NIET UIT TE SLUITEN , MASSALE WERKELOOSHEID - WONING VERLIES -
1563 SLAVENARBEID - RESERVAAT VORMING EN ERGER - VERDER IN TOENEMENDE MATE DRACONISCHE
1564 RECHTSPRAAK EN UITVOERING . . . ╚╚N EN ANDER NOG GECOMPLICEERD . . . DOOR EEN VAAK ZEER COMPLEXE
1565 . . . ( MAAR NOODZAKELIJK) HERBEZINNING . . . OP INGEWIKKELDE . . . WAARDEN EN GEBRUIKEN . . .
1566 (ZOALS BIJVOORBEELD . . . ROKEN . . . OM MAAR EENS IETS  "EENVOUDIGS" TE NOEMEN ) .
1567 DIT ALLES IN DYNAMISCHE INTERACTIE WAARDOOR DE EFFECTEN ELKAAR VERSTERKEN. HET BOVENSTAANDE
1568WORDT DOOR ONS MEER UITGEBREID BEHANDELD OP INTERNET ONDER DE LINK . . . BIJ YAHOO . . .
1569 DISCUSSION , AND SUMMARIZING SOME ASPECTS OF EUTHANASIA UNDER GLOBALIZATION . . . BIJ YAHOO . . .
1570 ONDERGETEKENDE . . . IS MOMENTEEL OVERIGENS BEZIG . . . MET EEN ONDERZOEK . . . OP HET GEBIED VAN . . . DE
1571 RECUPERATIE SLAAP . . . (ONDER ANDERE NA NACHTDIENST ETC. ). MEDE IN VERBAND HIERMEE . . . IS HET BESCHIKKEN
1572  OVER DE GESPREKSVERSLAGEN VAN DE BESPREKINGEN . . . TUSSEN DE GGD EN DE . . . HOOFDEN VAN DE DIENSTEN . . .
1573 BOUW- EN WONINGTOEZICHT . . .VAN DE STADSDELEN . . . VAN GROOT BELANG . ER ZOU IMMERS NIEMAND BIJ ZIJN
1574  GEBAAT . . . ALS ER ONZEKERHEID ZOU BESTAAN . . . OVER EEN OPTIMALE AANPASSING . . .  VAN WETENSCHAP . . . AAN
1575  POLITIEKE OPVATTINGEN . . .  MET BETREKKING TOT . . . HET ALGEMEEN BELANG . *
1576 VOORZITTER
1577 TENSLOTTE MAG IK NOG ONDER UW AANDACHT BRENGEN
1578 DAT IN VERBAND BAND MET HETGEEN IK ONDER PUNT ╚╚N MOCHT VERMELDEN IN HET KADER VAN ONZE WEBSITE
1579 EXPLOSIE . . . VOOR ONS GEVOEL OOK EEN GROTE VERANTWOORDELIJKHEID IS ONTSTAAN ZOWEL TEGENOVER DE
1580 EUROPESE VOLKEREN MAAR IN FEITE OP PLANETAIR NIVEAU IN DIT VERBAND MAG IK BENADRUKKEN DAT
1581 ONZE BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN BETREFFEN PREVENTIE VAN PLANETAIRE COLLAPS . . . EN . . . PREVENTIE VAN
1582 BOOSAARDIGE REPLICATIE OFWEL MALIGNANT REPLICATION BEIDE GEVAREN ZIJN NADRUKKELIJK BESCHREVEN
1583 . . . IN DE GLOBAL MIND POLICY STATEMENT . . . ZIE YAHOO . . . DEZE GEVAREN LIGGEN ALTIJD OP DE LOER . . .
1584 MAAR IN SOMMIGE TIJDEN MEER . . . DAN IN ANDERE TIJDEN . . .
1585 DANK U WEL VOORZITTER IK HEB GEZEGD . (W.G. J.P.KROL)
1586
* In verband met spreektijd gebrek is gesproken tot ongeveer * (= ongeveer tot regel 215 (=1575)).

 

1587 VERGADERING COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD-WEST -
1588 IN VERGADERING OP DINSDAGAVOND 14 JUNI 2005 VANAF ▒ 20:00
1589 IN DE RAADSZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM .
1590 INSPRAAK VAN JAN PETER KROL . INTERNET EMBARGO TOT WOENSDAG 15 JUNI 2005 12:00 LOKALE TIJD .
1591 DANK U WEL VOORZITTER .
1592 MIJN NAAM IS JAN PETER KROL VAN HET BO .
1593 GEZIEN DE KORTE INSPREEK TIJD EERST EEN PAAR HOOFDPUNTEN WAAROP IK DAARNA MAG UIT WIJDEN . . .
1594 TEN EERSTE WAT HET VERSLAG BETREFT .
1595 DE INTEGRALE OPNAME VAN EEN AANTAL INSPRAKEN WERD DOOR MIJ ZEER OP PRIJS GESTELD . . .
1596 TOCH MOET IK U MELDEN DAT UW NOTA VAN BEANTWOORDING (SDOW 17 MEI 2005) VOOR MIJ NIET VOLDOENDE
1597 IS OM HET HIERBIJ TE LATEN . . .
1598 DE MOGELIJKHEDEN HIERVOOR ZULLEN VERDER WORDEN GEVOLGD . . .
1599 IK ZAL U HIEROVER TIJDIG NADER SCHRIFTELIJK BERICHTEN . . .
1600 WAT MIJN HUIDIGE INSPRAAK BETREFT MOET IK UITDRUKKELIJK
1601 VERWIJZEN NAAR MIJN INSPRAAK VAN VERSIE 29 MAART 2005 13:00 (IN HET VERSLAG) .
1602 MET NAME HET ALDAAR GESTELDE ONDER BIJBEHORENDE REGEL NUMMERS . . . 78 TOT EN MET 85 . . .
1603 EN . . . 186 TOT EN MET 188 . . .
1604 ALLE AANGEHAALDE TEKSTEN KUNNEN NAGENOEG OP AFROEP DOOR U , AAN U WORDEN TOEGEZONDEN , OOK IN DE
1605 NEDERLANDSE TAAL . . .
1606 ZIJ WORDEN DAAROM GEACHT EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DEZE INSPRAAK TE VORMEN . . .
1607 WIJ MAKEN OOK GEBRUIK VAN HET KUUKIVAN MODEL . . .
1608 VOOR MIJN HUIDIGE INSPRAAK MAG IK U VERWIJZEN NAAR ONZE :
-------------------------------------------------------------------------------------------
1609 (WWW.GLOBALMIND.INFO) LATEST UPDATES (13 JUNI 2005) :
(Zie B1)
1610 PAGE TITLE :
1611 "WAR OF THE SEARCH ROBOTS IN THE MODIFIED SEVENTH QUANTUM REALM" . . .
1612 DETAILS :
1613 NEW PAGE / NEW TEKST
1614 EXTENDED SUMMARY . . .
1615 MET NAME HET GESTELDE ONDER :
1616 EXTENDED SUMMARY 3. DISCUSSION . . .
1617 DE LAATSTE 12 REGELS MET DE LINKS DAAR DIRECT ONDER . . .
--------------------------------------------------------------------------------------
1618 VOORZITTER ,
1619 HET IS NIET ALTIJD MAKKELIJK OM EERLIJK TE ZIJN . . .
1620 MAAR NU : WAT DE
1621 "REALITY OF IMPOSSIBLE ODDS"
1622 BETREFT . . .
1623 NU HET GEBOUW ER EENMAAL STAAT . . .
1624 KOMEN ER OOK ANDERE GEVOELENS BOVEN . . .
1625 IK VIND HET EEN MOOI GEBOUW . . .
1626 WELK NIEUW LEVEN GAAT ZICH HIER ONTWIKKELEN . . . ?
1627 IS DIT DE TOEKOMST . . . ?
1628 HOE ZAL DIE ER UIT GAAN ZIEN . . .
1629 ER KOMT NU NIEUWSGIERIGHEID IN DE PLAATS VAN AANVANKELIJKE ERGERNIS . . .
1630 MOET IK NU VECHTEN TEGEN EEN GEVOEL IN MIJ VAN . . .
1631 BEWONDERING . . . ?
1632 SOMS BETRAP IK MIJ OP EEN GEVOEL VAN ZORG . . .
1633 ALS HET STIL IS . . .
1634 ZE ZIJN TOCH NIET AAN HET STAKEN . . . ?
* (TOT HIER MOGEN INSPREKEN)
1635 NU GAAT HET ER NATUURLIJK OM . . .
1636 HOE GAAT HET MET DE OORSPRONKELIJKE OMWONENDEN . . .
1637 KUNNEN ZIJ BLIJVEN . . . ?
1738 WORDEN ZE UITEINDELIJK " GERECYCLED " . . .
1639 VOOR DE STADSVERWARMING . . . ?
1640 DANK U WEL VOORZITTER
1641 IK HEB GEZEGD

 

1642 VERGADERING COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD-WEST - IN VERGADERING 1643 OP DINSDAGAVOND 20 SEPTEMBER 2005 VANAF ▒ 20:00 IN DE RAADZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM .
1644 INSPRAAK VAN JAN PETER KROL . INTERNET EMBARGO TOT WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2005 12:00 LOKALE TIJD .
1645 DANK U WEL VOORZITTER,
1646 MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO.
1647 DEZE INSPRAAK ZOU GAAN OVER
1648 HET VERSLAG VAN 14 JUNI J.L . MET GENOEMDE BIJLAGEN
1649 EN DE VOLUME STUDIE WENSLAUER STRAAT .
1650 ONDER VERWIJZING NAAR HET BOVENSTAANDE
1651 -MIJN INSPRAAK DAARIN , MET DOOR MIJ GENOEMDE BIJLAGEN -
1652 MAG IK STELLEN DAT IK UIT DE VOLUME STUDIE
1643 NIET KAN AFLEIDEN WELKE VOORZORGEN ZIJN GENOMEN
1654 MET BETREKKING TOT BEPALING VAN DE GELUIDS OVERLAST
1655 GEDURENDE HET HELE TRAJECT
1656 ZOALS BEDOELD IN BOVENGENOEMDE INSPRAAK .
1657 WIJ HEBBEN OVER DIT ONDERWERP VERSCHILLENDE CONTACTEN
1658 OP NATIONAAL EN INTERNATIONAAL NIVEAU.
1659 DEZE KUNNEN ONDER ANDERE WORDEN GEVONDEN EN AFGELEID VIA
1660 GLOBAL EUROPEAN CRISES ZOEKRESULTAAT NUMMER
1661 4 . LATEST UPDATES ( VAN RUIM 10 MILJOEN)
1662 ONDER YAHOO ALL THE WORDS VAN 20 SEPTEMBER 2005 17:00
1663 WIJ GAAN HIER MET NAME IN OP DE
1664 CRISIS RONDOM DE EUROPESE GRONDWET
1665 IN WERELD PERSPECTIEF NA 20 SEPTEMBER -
1666 DE RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGEN IN DUITSLAND
1667 MET DE SAMENHANGENDE CHAOTISCHE SITUATIE -
1668 EN DE BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE
1169 DIE NU ALLES MOET OPLOSSEN.
1670 DE TEKSTEN ZIJN DIRECT OP TE ROEPEN OP DE DIGITALE VERSIE VAN DEZE INSPRAAK
1671 ZOALS WEERGEGEVEN IN BIJLAGE I .
1672 WIJ ZULLEN HIER DUS NADER OP TERUG MOETEN KOMEN OP DE EERSTVOLGENDE
1673 VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD WEST.
1674 DANK U WEL VOORZITTER , IK HEB GEZEGD .
1675 HOOGACHTEND ,
1676 jan peter krol
1677 KLIK HIER VOOR BIJLAGE 1

1678  VERGADERING VAN DE STADSDEELRAAD OUD-WEST 4 OKTOBER 2005
1679 STADSDEELRAAD AMSTERDAM OUD WEST - IN VERGADERING
1680 BIJEEN OP DINSDAG AVOND 4 OKTOBER 2005 VANAF 19.30 UUR IN DE
1681 RAADZAAL OP KWAKERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM .
1682 DANK U WEL VOORZITTER,
1683 MIJN NAAM IS JAN PETER KROL, VAN HET BO .
1684 GEZIEN DE INGEWIKKELDE SITUATIE IN DE WERELD
1685 WAAR DEZE INSPRAAK O.A. OVER ZOU GAAN MAG IK OOK UW
1686 AANDACHT VRAGEN VOOR EEN MISSCHIEN INGEWIKKELD BEGIN .
1687 HET IS MOGELIJK DAT DIT EEN SPECIALE REACTIE VAN U VRAAGT ,
1688 BIJVOORBEELD DIRECTE WOORD ONTNEMING .
1689 DAAR ZAL IK DAN BEGRIP VOOR HEBBEN .
1690 WEL NU . . .
1691 VOOR MIJ LIGGEN TIEN VERTROUWELIJKE RAADSADRESSEN
1692 BEDOELD VOOR HET BESTUUR VAN DEZE VERGADERING EN
1693 DE FRACTIELEIDERS IN DEZE VERGADERING .
1694 IK ZOU MIJ KUNNEN VOORSTELLEN DAT ER STRAKS
1695 VRAGEN GESTELD WORDEN .
1696 BINNEN HET KADER VAN DE BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE .
1697 HELAAS KAN IK MAAR ╔╔N VRAAG BEANTWOORDEN .
1698 DIT IS EEN VRAAG ALL╔╔N VAN DE FRACTIELEIDERS .
1699 OM ╔╔N EXEMPLAAR VAN DIT VERTROUWELIJK RAADSADRES .
1700 HET IS DAN AAN DE FRACTIELEIDERS OM EVENTUEEL DEZE RAADSADRESSEN
1701 BINNEN DE FRACTIE TE BESPREKEN .
1702 VOORZITTER , GRIFFIER EN NOTULEUR HEBBEN EEN EXEMPLAAR
1703 VAN DEZE INSPRAAK VAN MIJ INCLUSIEF RAADSADRESSEN, ZOALS GEBRUIKELIJK
1704 NU NET GEHAD .
1705  DANK U WEL VOORZITTER , IK HEB GEZEGD .
1706  w.g. jan peter krol

BACK    -   HOME (NL)


ENGLISH TRANSLATION's

MEETING OF THE CONSTRUCTION AND HOUSING PLANNING COMMITTEE OF THE
CITY-DISTRICT COUNCIL AMSTERDAM OLD-WEST.  TUESDAY MARCH 29 2005 20:00
UNTILL 22:00 HOURS C.E.T. IN THE COUNCIL HALL KWAKERSTRAAT 3 IN AMSTERDAM THE NETHERLANDS.
COPYRIGHT J. P. KROL ę - TRANSLATION FROM DUTCH INTO ENGLISH BY J. P. KROL

Thank you Chairman,
My name is jan peter krol, from the BO .
I may with pleasure . . . summarising . . . speak to you regarding the points . . .
in my document of appeal for this hearing . . . as more extensively laid down
in said document , but in different order . . .
Point 1.
I
n this speech I must try to express myself as much as possible in the language
of governance and the imponderables that inevitably go with it . . .
For some time we have had a website explosion with a monthly average of 5.000 visitors
but it could also be 50.000 or more . . .
They come from at least thirty countries but this could also be a much and much larger number .
There are very many universities among them . . . Thus our service is entirely on a planetary level
. . . it's like a large international paper . . . in seven languages
It is definitely not our intention to have a polarising or stress increasing effect .
Among other things . . . we are presently working out the . . .

ABuNaI - MODELflaguk.GIF (1206 bytes)  flagfrench.GIF (87 bytes)  flagG.GIF (76 bytes)  flagsp.GIF (860 bytes)  flag-it.GIF (114 bytes)  flagbras.GIF (151 bytes)

LIBERALIZING RENTS UNDER GLOBALIZATION -
GLOBAL ACCUMULATION OF STRESSORS - GLOBAL EUTHANASIA
EUTHANASIA under globalization - GLOBAL CIVIL WAR AND
DIVIDE AND RULE UNDER GLOBALIZATION
including the related texts and methods on our web.
You may have found these data on the digital version of our appeal , of which we have send
duplicates to the executive committee (also with acknowledged receipt) .
On the digital version the English words (above) including associated texts and methods are
on-line and can thus also be directly printed .
Point 2.
Regarding the submitted appeal I may additionally clarify as follows . .
The following factors can certainly be considered to be of influence on the disturbance of the
recuperation sleep which is essential for the maintenance of life and which is significantly
associated with Delta sleep .
Massive unemployment which can not possibly be excluded , loss of home, slave labour,
the forming of reservations and worse and all this
with increasingly draconian justice and its execution .
All this will be complicated by a very complex (but necessary) revaluation of complex values
and customs . . . ( like for example . . . smoking . . . just to name but a simple example ).
All this will occur in dynamic interaction increasing the effects.
We are treating the above more extensively on the internet under the link :

DISCUSSION , AND SUMMARIZING SOME ASPECTS OF
EUTHANASIA UNDER GLOBALIZATION
( Also under search results YAHOO . . .) .
Incidentally . . .the undersigned is presently involved in a research about the
"recuperation sleep" (for example after nightshift) .
This is one reason why it is of the utmost importance that the undersigned has
the disposal of the notulated deliberations between our municipal health authority
and the heads of the services of the building inspectorate, (building control department)
of the city-districts .
After all, no one would benefit if there was doubt about an optimal adaptation of science
and political views when the public interest is at stake . . .
*
Chairman
Finally I may bring under your attention that what I have been allowed to say under point one
. . . within the framework of our website explosion . . . in our opinion places us under a large
responsibility both for the European nations but in fact on a planetary level
In this respect I may emphasize that our most important guidelines are
prevention of planetary collapse . . . and . . .
prevention of malignant replication . . .
Both dangers are emphatically described . . .
in the
GLOBAL MIND POLICY STATEMENT . . .
(or under Yahoo all the words )
Both dangers always lie in wait but in some of our times more then in other times . . .
Thank you Chairman,
I have spoken .
(signed j.p.krol)
(* DUE TO SPEECH TIME RESTRICTION SPOKEN TEXT TO APPROXIMATELY THE * SIGN - COMPLETE TEXT WAS GIVEN TO THE MINUTES SECRETARY).

 

MEETING OF THE CONSTRUCTION AND HOUSING PLANNING COMMITTEE OF THE CITY-DISTRICT COUNCIL AMSTERDAM OLD-WEST.
TUESDAY SEPTEMBER 20 2005 20:00 LOCAL AMSTERDAM IN THE COUNCIL HALL KWAKERSTRAAT 3 IN AMSTERDAM THE NETHERLANDS.
COPYRIGHT J. P. KROL ę 2005 - TRANSLATION FROM DUTCH INTO ENGLISH BY J. P. KROL 
Flag_dutch.jpg (2131 bytes)

THANK YOU CHAIRMAN
MY NAME IS JAN PETER KROL, FROM THE BO .
THIS SPEECH WOULD BE ABOUT
THE REPORT OF LAST JUNE 14th WITH APPENDICES MENTIONED
AND THE VOLUME STUDY WENSLAUER STREET .
WITH REFERENCE TO THE ABOVE
-MY RELATED SPEECH, WITH MY APPENDICES MENTIONED-
I MAY PUT IT TO YOU THAT I CAN NOT DEDUCT FROM
THIS VOLUME STUDY WHICH PRECAUTIONS HAVE BEEN TAKEN
REGARDING THE NOISE DISTURBANCE
DURING THE TOTAL TRAJECTORY.
AS MENTIONED IN MY SPEECH MENTIONED ABOVE .
WE HAVE VARIOUS CONTACTS ABOUT THIS TOPIC
ON A NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL .
AMONG OTHERS THESE CAN BE FOUND AND DEDUCTED THROUGH
GLOBAL EUROPEAN CRISIS SEARCH RESULT NUMBER
4 . LATEST UPDATES (OF OVER 10 MILLION)
IN YAHOO ALL THE WORDS OF SEPTEMBER 20th 2005 17:00
HERE WE NOTABLY GO IN TO
THE CRISIS AROUND THE EUROPEAN CONSTITUTION
IN GLOBAL PERSPECTIVE AFTER SEPTEMBER 20th -
THE RESULTS OF THE ELECTIONS IN GERMANY -
WITH THE CONNECTED CHAOTIC SITUATION -
AND THE BROAD SOCIAL DEBATE
WHICH NOW HAS TO SOLVE EVERYTHING .
TEXTS CAN BE SEEN DIRECTLY THROUGH THE DIGITAL VERSION OF
THIS SPEECH AS REPRESENTED ON APPENDIX I .
SO WE WILL HAVE TO COME BACK ON THIS ON THE NEXT
MEETING OF THE DISTRICT COUNCIL OLD-WEST.
THANK YOU CHAIRMAN I HAVE SPOKEN .
YOURS TRULY
jan peter krol .
CLICK HERE FOR APPENDIX 1

BACK

 

SPEECH AT THE MEETING OF THE MUNICIPAL DISTRICT COUNCIL OF AMSTERDAM OLD-WEST
KWAKERSTRAAT 3 , AMSTERDAM OLD-WEST , ON OCTOBER 4TH 2005
APPROXIMATELY 19:30 LOCAL TIME AMSTERDAM .
Speaker J. P. Krol / BO Amsterdam
Translation into English by J. P. krol

THANK YOU CHAIRMAN ,
MY NAME IS JAN PETER KROL , FROM THE BO .
CONSIDERING THE COMPLEX SITUATION IN THE WORLD
WHAT THIS SPEECH , AMONG OTHER THINGS , WAS GOING TO BE ABOUT , I MAY ALSO ASK
YOUR ATTENTION FOR A PERHAPS COMPLEX START .
IT IS POSSIBLE THAT THIS WILL REQUIRE A SPECIAL REACTION FROM YOU , FOR EXAMPLE
IMMEDIATELY DEMANDING ME TO YIELD .
I WILL UNDERSTAND THIS .
NOW THEN . . .
I HAVE BEFORE ME TEN CONFIDENTIAL COUNCIL ADDRESSES .
INTENDED FOR THE BOARD OF THIS MEETING AND THE LEADERS OF THE FRACTIONS IN
THIS MEETING .
I COULD IMAGINE THAT QUESTIONS WILL BE ASKED .
WITHIN THE FRAME OF THE BROAD SOCIAL DISCUSSION .
UNFORTUNATELY I CAN ONLY REPLY TO ONE QUESTION .
THIS WOULD BE A QUESTION ONLY FROM THE LEADERS OF THE FRACTIONS IN THIS MEETING .
FOR ONE COPY OF THIS CONFIDENTIAL COUNCIL ADDRESS .
IT WOULD THEN BE UP TO THE FRACTION LEADERS TO DISCUS THIS
COUNCIL ADDRESS WITHIN THEIR FRACTIONS (IF THEY LIKE . . .) .
AS IS MY CUSTOM , CHAIRMAN , CLERK AND MINUTES SECRETARY HAVE JUST RECEIVED A
COPY OF THIS SPEECH , INCLUDING THE COUNCIL ADDRESSES .
THANK YOU CHAIRMAN , I HAVE SPOKEN .
(was signed jan peter krol)
(END OF SPEECH AT LINE 57)


PLEASE NOTE :  NO QUESTIONS WERE ASKED . . .

BACK

MORE SPEECHES IN ENGLISH

THE BO

HOME